Aktuální městské investice

Následující přehled vychází ze schváleného rozpočtu města České Budějovice.

 

 

Investiční akce města České Budějovice

PARKOVIŠTĚ JÍROVCOVA

 

stručný popis:

Probíhá projektová příprava zahrnující zpracování architektonické studie dané lokality, řešení trakčního trolejového vedení a souvisejícího napájení, posouzení dopravní zátěžnosti křižovatky Jírovcova x Nádražní a i celkového řešení parkovacích stání a stanice minibusů, závorového systému a obslužnosti území, 20. 4. ÚŘ, 15 + 15 dnů odvolací lhůty.

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ GRÜNWALDOVA
 

stručný popis:

Probíhá zkušební provoz.

Realizační dokumentace je odsouhlasována po etapách.

Zhotovitel: D.I.M s.r.o. ČB, cena: 6 mil. bez DPH

ZTV TŘEBOTOVICE - ETAPA 2016 A ZATRUBNĚNÍ VODNÍHO TOKU KALIŠTĚ
 

stručný popis:

Probíhá VZ na generálního dodavatele stavby.

ZASTÁVKY MHD DLOUHÁ LOUKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

stručný popis:

Stavba obsahuje vybudování nových autobusových zastávek MHD na Dlouhé louce v blízkosti lávky k OC KAUFLAND včetně chodníkového napojení na lávku. Součástí stavby bude i přeložka veřejného osvětlení a doplnění veřejného osvětlení napojovacích chodníků a oprava kabelu SSZ. Předpoklad zahájení: 09/2017. Předpoklad dokončení: 12/2017. Předpokládaná cena: 2,5 mil. Kč bez DPH. Probíhá stavební řízení.

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE – MODERNIZACE ČERPACÍ A MÍCHACÍ TECHNIKY PRO ROK 2016-2017
příloha č. 1

stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávající míchací a čerpací techniky a s tím související úpravy trubních rozvodů pro napojení nových zařízení, drobné stavební úpravy železobetonových základů stávajících strojů a vyvolané úpravy elektroinstalace nutné pro zapojení nových zařízení.

Provozní soubory:

PS 01 Technologická část strojní

PS 03 Technologická část elektro

Zahájení prací: 04-05/2017

Dokončení prací: 08-09/2017

Zhotovitel: RETHERM s. r. o.

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE – MODERNIZACE ČERPACÍ A MÍCHACÍ TECHNIKY PRO ROK 2016-2017 - 2. ETAPA

příloha č. 1

příloha č. 2

 

stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávající míchací a čerpací techniky a s tím související úpravy trubních rozvodů pro napojení nových zařízení, drobné stavební úpravy železobetonových základů stávajících strojů a vyvolané úpravy elektroinstalace nutné pro zapojení nových zařízení.

Bude provedena modernizace vybraných strojních zařízení. Jedná se o ponorná kalová čerpadla kalové vody z jímky plovoucích nečistot usazovacích nádrží, ponorná kalová čerpadla vyhnilého kalu v části čerpání vyhnilého kalu z uskladňovacích nádrží do nádrží homogenizace, ponorné kalové čerpadlo vyčištěné vody z odtoku dosazovacích nádrží při čerpání vyčištěné vody na mikrositový bubnový filtr, míchadlo denitrifikačních nádrží linky biologického čištění (ponorné axiální vrtulové míchadlo) a také pevný šnekový dopravník na dopravu odvodněného kalu do kontejnerů, který je za hranicí své technické životnosti.

Stávající čerpací technika vyhnilého kalu a kalové vody z jímek plovoucích nečistot usazovacích je již na hranici funkčnosti, je morálně i technicky zastaralá a pro čerpání kalů teploty 40 °C je nevyhovující.

Stavba je navržena v souladu s požadavky platné legislativy, je vhodná pro zamýšlené využití a splňuje základní požadavky vyhlášky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb. Navržené technické řešení vyhovuje z hlediska výhledového provozu i stavebního provedení požadavkům technických norem, stavba umožní splnit normové kvalitativní ukazatele.

Provozní soubory:

PS 02 Technologická část strojní

PS 04 Technologická část elektro

Zahájení prací:           1.11 .2017

Dokončení prací:        do 28. 2. 2018

Zhotovitel:                   ČEVAK a. s.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OTAVSKÉ ULICE, Č. BUDĚJOVICE
 

stručný popis:

  • Vzhledem k požadavku o změnu na konstrukce zastávek MHD, je nyní aktualizována PD.
  • tato akce se by měla být  realizována v roce 2018
  • mezi Objednatelem a Zhotovitelem došlo k uzavření dohody o ukončení prací
 

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE – OPTIMALIZACE AERAČNÍHO PROCESU

příloha č. 1

příloha č. 2

 

stručný popis:

Jedná se o obnovu stávajícího technologického vystrojení s nezbytnou úpravou potrubních rozvodů a rozvodů motorové elektroinstalace a doplnění optimalizačního souboru pro srážení fosforu s nezbytnou úpravou ASŘTP.

Historie:

Do provozu byla čistírna odpadních vod pro město České Budějovice uvedena v roce 1967. V roce 1986 bylo z důvodu nedostatečné kapacity přistoupeno k zahájení rozšíření a modernizace ČOV. V průběhu stavby byly postupně zvyšovány požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod i na technické řešení. Čistírna byla kompletně dokončena až po intenzifikaci v roce 2000. Následně v roce 2002 čistírnu značně poškodila povodeň. Obnova škod proběhla v letech 2002-2003. Projektovaná látková kapacita ČOV byla 375 tis. EO.

Informace:

Optimalizace aeračního procesu na ČOV České Budějovice je jednou z akcí uvedených v „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města České Budějovice na období 2014-2023“. Na konci roku 2012 nastal výpadek produkce odpadních vod z českobudějovické papírny, která byla jedním z největších producentů odpadních vod. Tím došlo k trvalému snížení látkového zatížení odpadních vod.

Z dat statistického vyhodnocení průtoků odpadních vod v letech 2011 a 2012 není oproti roku 2013 a první polovině roku 2014 snížení hydraulického zatížení ČOV České Budějovice vlivem zastavení výroby papírny patrné. Avšak při porovnání parametrů látkového zatížení v období let 2011 a 2012 s parametry látkového zatížení v roce 2013 a 2014, tedy po ukončení vypouštění odpadních vod z papírny, lze konstatovat celkový pokles organického zatížení ČOV na úrovni cca 30 %.

V důsledku snížení látkového zatížení odpadních vod dochází k nestabilnímu odbourávání forem dusíku a fosforu, které je významně limitováno současným způsobem distribuce a úrovní řízení dodávky vzduchu.

Cíl projektu:

Cílem projektu bude komplexní optimalizace aeračního systému, který by reagoval na nové bilanční údaje z procesu čištění. 

Zahájení prací: předpoklad 07/2017

Dokončení prací: předpoklad 03/2018

Zhotovitel: ENVI-PUR, s. r. o.

 

MÁNESOVA ULICE, ÚSEK NOVOHRADSKÁ - ČECHOVA - STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODU A KANALIZACE

příloha č. 1

příloha č. 2

 

stručný popis:

Mánesova ulice je silnicí druhé třídy (II/156), která tvoří městský okruh a řešený úsek se nachází v území zástavby bytových domů. 

Jedná se o stavební úpravy vodovodních řadů a krátkého úseku kanalizace v ulici Mánesova v úseku od křižovatky s Novohradskou ulicí po Mlýnskou stoku spočívající v obnově inženýrských sítí ve stávajících trasách. Zároveň dojde ke zrušení – odstranění – veškerých konstrukcí stávajících řadů. Podstatnou část prací v tomto úseku tvoří obnova vodovodních řadů a to zejména dimenzí DN 400 (tvárná litina) a DN 160 (polyethylen). Materiálem kanalizace je železobeton.

Stavba bude probíhat za provozu tak, že ve zbývající části příčného profilu ulice by měl probíhat obousměrný provoz dopravy s velikostí jízdního pruhu 2,75 m a za omezené rychlosti 30 km/h. 

Při stavbě dojde rovněž ke krátkodobé jednotlivé uzavírce křižovatek.

Obnova vodovodního či kanalizačního potrubí bude místně vyvedena do ulic křižujících Mánesovu ulici.

Po dobu provádění prací spojených s pokládkou nového vodovodního potrubí bude náhradní zásobování vodou v lokalitě zajištěno pokládkou tzv. suchovodu s přepojením domovních přípojek s osazením uzávěrů. Před připojením suchovodu na vodovodní síť na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, dezinfekce a dodán rozbor vody.

Zahájení prací: 07/2017

Dokončení prací: začátek 11/2017

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

příloha

stručný popis:

Jedná se o bezvýkopovou technologii rekonstrukce vodovodního potrubí zatahováním nového potrubí do potrubí stávajícího. 

Celý rekonstruovaný úsek zásobního řadu bude proveden zatažením nového potrubí z tvárné litiny DN 400 do stávajícího potrubí DN 800 a to v délce 322 m. Vodovodní síť bude doplněna o dva nadzemní hydranty. Před zahájením stavebních prací budou v místech startovacích a vytahovacích jam provedeny sondy proti poškození stávajících inženýrských sítí. 

Stávající zásobní litinový vodovodní řad DN 800 z roku 1972 je jedním z páteřních vodovodů města České Budějovice a vykazuje již řadu let nadměrnou poruchovost. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z největších použitých dimenzí zásobních vodovodních řádů v Českých Budějovicích, tak jakákoli porucha má významný vliv na své okolí a může napáchat poměrně značné škody.

Dle matematického modelu posuzujícího komplexně vodovodní síť v Českých Budějovicích, který si nechala zpracovat společnost ČEVAK a.s. v roce 2014 od firmy DHI a.s., bude pro tento úsek zásobního vodovodního řadu dostatečně kapacitní vodovod v dimenzi DN 400.

Stavba bude zahájena v říjnu s předpokladem dokončení do začátku ledna 2018.   

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

„CYKLOSTEZKA TRASA „E“ – ETAPA II. VČ. LÁVKY PŘES MLÝNSKOU STOKU V ALEŠOVĚ ULICI“

 

stručný popis:

  • současné době bude dokončena resp. 12. 12. 2017 zahájíme předání stavby a následovat bude kolaudace

REALIZACE AKCE PEKÁRENSKÁ ULICE VČETNĚ MOSTU CB – 043, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č. 1

stručný popis:

Stavba zahrnuje vybudování nové komunikace včetně chodníků a gabionových a opěrných zdí mezi přejezdem ČD a napojením na zánádražní komunikaci. Součástí tohoto úseku je i demolice stávajícího mostu přes Dobrovodský potok a výstavba mostu nového tak, aby splňoval šířkové a zátěžové požadavky v souladu s budovanou komunikací. V novém silničním tělese dojde k přeložkám a obnově veškerých inženýrských sítí. Provedeno bude i nové veřejné osvětlení.

Stavba probíhá od září 2017 do konce dubna 2018.

ZŠ POHŮRECKÁ - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

příloha č. 1

stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího asfaltového hřiště o rozměrech cca 24 m x 22m včetně vybavení. Stávající povrch zůstane zachován, bude realizován nový drenážní systém, nová vrstva drenážního asfaltu se sportovním multifunkčním vodopropustným povrchem. Odvod dešťových vod z drenážního systému je navržen do stávající areálové kanalizace. Budou provedeny základové patky pro osazení basketbalové koše u kratších stran hřiště a obvod hřiště bude zakončen zámkovou dlažbou, okolní dotčený povrch bude zatravněn.

Termín zahájení: 09/2017

Termín dokončení:04/2018

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice