Aktuální městské investice

Následující přehled vychází ze schváleného rozpočtu města České Budějovice.

 

 

Investiční akce města České Budějovice

ZASTÁVKY MHD DLOUHÁ LOUKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

stručný popis:

Stavba obsahuje vybudování nových autobusových zastávek MHD na Dlouhé louce v blízkosti lávky k OC KAUFLAND včetně chodníkového napojení na lávku. Součástí stavby bude i přeložka veřejného osvětlení a doplnění veřejného osvětlení napojovacích chodníků a oprava kabelu SSZ. Předpoklad zahájení: 09/2017. Předpoklad dokončení: 12/2017. Předpokládaná cena: 2,5 mil. Kč bez DPH. Probíhá stavební řízení.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OTAVSKÉ ULICE, Č. BUDĚJOVICE
 

stručný popis:

  • Vzhledem k požadavku o změnu na konstrukce zastávek MHD, je nyní aktualizována PD.
  • tato akce se by měla být  realizována v roce 2018
  • mezi Objednatelem a Zhotovitelem došlo k uzavření dohody o ukončení prací

REALIZACE AKCE PEKÁRENSKÁ ULICE VČETNĚ MOSTU CB – 043, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č. 1

stručný popis:

Stavba zahrnuje vybudování nové komunikace včetně chodníků a gabionových a opěrných zdí mezi přejezdem ČD a napojením na zánádražní komunikaci. Součástí tohoto úseku je i demolice stávajícího mostu přes Dobrovodský potok a výstavba mostu nového tak, aby splňoval šířkové a zátěžové požadavky v souladu s budovanou komunikací. V novém silničním tělese dojde k přeložkám a obnově veškerých inženýrských sítí. Provedeno bude i nové veřejné osvětlení.

Stavba probíhá od září 2017 do konce dubna 2018.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY ULIC ŠTÍTNÉHO, LANNOVA A DVOŘÁKOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č. 1

stručný popis:

Cílem úprav je zklidnění automobilové dopravy na pěší zóně Lannova třída, zabráněním průjezdu z Žižkovy ulice do Rudolfovské. Pěší zóna by již neměla sloužit jako tranzitní automobilová trasa. Podle doporučení dopravních inženýrů budou po realizaci vozidla projíždět Štítného ulicí pouze ve směru od Rudolfovské do Lannovy ulice a z té dále mohou odbočit jen doleva do Chelčického ulice a vyjet zpět na Rudolfovskou. Obdobně budou auta jezdit ze Žižkovy ulicí Chelčického, kde projedou jednosměrně k Lannově třídě a z té budou moci odbočit jen doleva do Dvořákovy ulice a tou se vrátit zpět na Žižkovu třídu. Součástí úprav je umístění podzemních nádob na separovaný odpad v prostoru křižovatky Dvořákova – Lannova.

Zhotovitel: EDIKT, a.s.

HAKLOVY DVORY - OBNOVA VODOVODU
příloha č. 1

stručný popis:

Lokalita pro stavbu se nachází na jihovýchodním okraji Haklových Dvorů, v části zvané Větrník. Území pro stavbu je dáno polohou stávajícího vodovodu, který je v místě navržené obnovy uložen v místní komunikaci a kříží silnici č. III/14539.

Stavba spočívá ve výměně stávajícího vodovodního potrubí vč. přepojení stávajících vodovodních přípojek, napojených na stávající potrubí v trase výměny vodovodu.

Zhotovitel: ČEVAK, a.s.

Zahájení stavby: 16.4.2018

Předpokládaný termín dokončení: 15.6.2018

Zpracovatel projektu: Jiří Sváček -  Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov

ČESKÉ BUDĚJOVICE, KŘIŽOVATKA ULIC PEKÁRENSKÁ - JÍROVCOVA
příloha č. 1

stručný popis:

Zakázka spočívá v rozšíření křižovatky o odbočovací pruhy vlevo do Jírovcovy ulice v obou směrech, dále proběhne frézování vozovky a následná úpravě povrchů. Součástí těchto úprav bude i překládka dvou sloupů trakčního vedení a instalace světelného signalizačního zařízení. Práce probíhají za provozu.

Generální dodavatel: Strabag, a.s.

Zhotovitel překládky sloupů trakčního vedení: Dopravní podnik města ČB

Zahájení stavby: 13.4.2018

Předpokládaný termín dokončení: do 12.7.2018

Zpracovatel projektu: Atelier SIS - ing. František Stráský, U Malše 20, 370 01 České Budějovice

 

PLAVECKÝ STADION ČESKÉ BUDĚJOVICE - MODERNIZACE TOBOGÁNU

příloha

stručný popis:

Cílem modernizace je výměna nevyhovujícího tubusu za nový a prodloužení délky trasy tobogánu. Startovací podesta bude posunuta z výše 5,5 m na úroveň 6,35 m. Nová trasa bude prodloužena z původních 67 m na výsledných cca 77,91 m. V první části mezi plaveckým bazénem a hlavním ocelovým pilířem bude trasa zachována, zatímco v druhé části dojde k jejímu prodloužení a rozložení kolem stávajícího vzrostlého stromu.

Vnější povrch tubusu je navržen v barvách města České Budějovice (červená a žlutá) s optickými prvky (různé prosvětlení částí tobogánu). Z důvodu zvýšení startovací podesty tobogánu je nutné také provést úpravy stávajícího nástupního schodiště uvnitř krytého bazénu. Dojezdový nerezový bazén zůstane zachován.

Projektant:

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o. Jiráskovo náměstí 18, Plzeň

Náklady:

Modernizace si vyžádá náklady ve výši cca 5,8 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice

Termín realizace:

Realizace bude probíhat od června do konce srpna 2018

 

REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ PAVILONU U1.1. ZŠ E. DESTINOVÉ 46, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č.1

příloha č. 2

příloha č. 3

stručný popis:

V rámci rekonstrukce objektu bude provedeno zateplení střechy a obvodového pláště, výměna výplní otvorů, odstranění boletických panelů. V rámci vnitřní rekonstrukce objektu budou provedeny především demontáže stávajících obkladů stěn, demontáže stávajících podlahových krytin, vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, rozvodů ZTI, odstranění některých příček, demontáž stávajícího potrubí VZT.

Termín realizace díla 07/2018 – 11/2018

Náklady: 9.139.000,- Kč vč. DPH

 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY ULIC B. NĚMCOVÉ A L. B. SCHNEIDERA 

příloha

stručný popis:

Jedná se o stavební úpravy v ulici B. Němcové.

Komunikace - jedná se o provedení stavebních úprav a nového dopravního značení v křižovatkách s ulicí B. Němcové a přilehlých ulicích (včetně chodníků).

SSZ – jedná se o provedení nového SSZ v křižovatce ulic B. Němcové a L.B.Schneidera.

Veřejné osvětlení  - jedná se o provedení úprav stávajícího veřejného osvětlení v ulici B. Němcové a o osvětlení nových přechodů pro pěší.

Přeložka veřejného osvětlení  - jedná se o přeložení stávajícího veřejného osvětlení – včetně dvou sloupů – mimo trasu komunikace v místě jejího rozšíření (před křižovatkou ulic B. Němcové a L.B. Schneidera (severní část – směrem k ulici Mánesova).

Přeložka sdělovacího kabelu - jedná se o přeložení stávajícího sdělovacího kabelu (CETIN) mimo trasu komunikace v místě jejího rozšíření (před křižovatkou ulic B. Němcové a L.B. Schneidera (severní část – směrem k ulici Mánesova).

Zhotovitel : Strabag a.s.

Vysoutěžená cena :

část A 8.508010,54 (stavební úpravy křižovatky – viz. popis výše)

část B 611.122,14 (servisní činnost – zajištění provozu SSZ CB.64)

Projektant : SWECO Hydroprojekt a.s. – divize České Budějovice

TDS : INBEST spol. s r.o.

Koordinátor BOZP : PARSEK v.o.s.

Zahájení prací : 16.6.2018

Ukončení prací : 31.7.2018

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODLEHČOVACÍ STOKY U FIRMY BOSCH, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

stručný popis:

Jedná se o stavbu na veřejné kanalizační síti. Nově budované potrubí je prodloužením stávající odlehčovací stoky z důvodu odstranění zápachu z fekálního znečištění otevřené stoky, do které dnes potrubí vyúsťuje. Stoka má prakticky nulový (0-2 prom.) spád, a proto v ní dochází ke stagnaci těchto vod.

Nový úsek odlehčovací stoky se nachází v prostoru mezi severním vstupem do areálu firmy Bosch a severním úsekem ulice Roberta Bosche a je veden souběžně se stávající otevřenou stokou, do které je odlehčovací potrubí zaústěno v současnosti.

Prodloužení odlehčovací stoky:

materiál, dimenze, délka: Beton, DN 1200, 289.6 m

                                      Tvárná litina, DN 1200, 9,6 m

počet šachet na stoce: 9 ks (+ 1 ks na napojované stoce DN400 z BOSCHe)

Související stavební úpravy na vodohospodářských objektech:

  • křížení s "dešťovou" stokou, opevnění stoky, 15 m
  • vybourání otvoru ve stěně zatrubněné stoky Sever
  • zaslepení nefunkční vpusti na stávající odlehčovací stoce

Vyvolané přeložky inž. sítí:

sdělovací kabel Cetin - hloubková přeložka dl. cca 10 m.

Zhotovitel:K – BUILDING CB, a.s.

Vysoutěžená cena:5.278.549 Kč bez DPH

Projektant: SWECO Hydroprojekt a.s. – divize České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s

Koordinátor BOZP: MS Progress, s.r.o.

Zahájení prací: dnem předání staveniště tj. 24.7.2018

Stavební práce nezahájeny z důvodu nutnosti většího rozsahu kácení zeleně – žádost na OŽP

 Předpoklad zahájení stavebních prací 09/2018

Ukončení prací:90 dní po zahájení stavebních prací tj. konec 11/2018

 

CHODNÍK - PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ULICE OTAKAROVA

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nového chodníku na Palackého náměstí v Českých Budějovicích a veřejného osvětlení podél tohoto chodníku.

S.O.101 Chodník

Chodník je navržen v přímé délky cca 60 m a šířce 2 m.

Chodník kopíruje průběh ulice Otakarova, je veden v přímé a je umístěn v prostoru stávající veřejné zeleně. Nové chodníkové plochy začínají u ulice Skuherského a končí u ulice Fráni Šrámka.

S.O.401 Veřejné osvětlení

Kolem chodníku je navrženo nové veřejné osvětlení. Jedná se o svítidla hřibovitého tvaru, kruhového půdorysu s opálovým PMMA krytem pro možné osazení výbojek až do příkonu 100 W. Vrchní průměr svítidla je 650 mm, spodní 185 mm, výška 586 mm. Svítidlo je určené pro osazení na vrchol stožáru o průměru dříku 76 mm, v tomto případě budou použity stožáry s vrchním průměrem dříku 60 mm, a proto bude svítidlo osazeno přes redukci na průměr 60 mm. Elektrické krytí svítidla je IP54.

Zhotovitel: REMSTAV plus spol. s r.o.

Vysoutěžená cena: 302.191,99 Kč bez DPH

Projektant: Akiprojekt s.r.o.

TDS: MM IO – J. Kubíková, DiS.

Koordinátor BOZP: nevyžaduje

Zahájení prací: dnem předání staveniště  - dosud nebylo předáno (podepisuje se smlouva) – předpoklad začátek září

Ukončení prací : 28 dní od předání staveniště (předpoklad začátek října)

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY SSZ CB.29 HUSOVA – BRANIŠOVSKÁ

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova – Branišovská včetně úprav a provedení nového SSZ. V rámci stavebních úprav křižovatky bude provedeno stavební rozšíření Branišovské ulice na tři jízdní pruhy před křiřovatkou s ulicí Husova a následná přeložka trakčního stožáru s veřejným osvětlením (VO) a s tím související kabeláží. V ulici Husova je doplněn dělící ostrůvek na severním rameni pro zkrácení nenormové délky přechodu pro chodce.

V rámci SSZ budou nově vyměněny tři stávající stožáry a nově bude doplněn chodecký stožár č. 8 na dělícím ostrůvku. Vozidla budou nově detekována pomocí videokamer (virtuální videoplochy na vozovce) pro vąechny vjezdy křižovatky. Nová návěstidla budou v provedení LED s možností stmívání. Na stávajících stožárech nebudou měněna návěstidla LED typu Global. V řadiči budou doplněny karty videodetekce, jednotka aktivní preference BUS a jednotka pro dálkové ovládání akustické signalizace. Na všech nových stožárech budou doplněna chodecká tlačítka. Tlačítka na dělícím ostrůvku budou vybavena odpojení zvukového návěstidla, pro vhodnější směřování nevidomých. Na křiľovatce bude osazena akustická signalizace pro nevidomé i s dálkovým ovládáním zvukových návěstidel.

 

Zhotovitel stavebních prací         Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.                          

Cena stavebních prací                2 990 765,41,- Kč bez DPH

Zhotovitel dodávek (SSZ)           SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o

Cena stavebních prací                1.263.950,- Kč bez DPH

Začátek a konec celé akce          3.11. – 15.12.2018.

Uzavírka Branišovské                 5.11. – 18.11.2018  a 1.12. 2018

Naplánované bezproudí trakce    17.11.2018 a 1.12.2018

ÚPRAVNA VODY – MODERNIZACE TECHNOLOGIE DÁVKOVÁNÍ CHLORU

Příloha č. 1

Příloha č. 2

stručný popis:

Jedná se o výměnu stávajícího technologického zařízení na dávkování plynného chloru za zařízení pro skladování a dávkování koncentrovaného chlornanu sodného a doplnění zařízení na přípravu a dávkování manganistanu draselného s nezbytnou úpravou potrubních dávkovacích tras, doplnění rozvodů motorové elektroinstalace a nezbytnou úpravou ASŘTP.

Stavba bude probíhat ve stávajícím objektu úpravny vody České Budějovice v místnosti chlorovny a v hale filtrace.  Účelem stavby je zajištění předchlorace a hygienizace vyrobené vody chlornanem sodným a oxidace manganu manganistanem draselným.

popis současného stavu

V současné době je na úpravně vody České Budějovice, která leží na katastru obce Hrdějovice, zajištěna předchlorace a hygienizace upravené vody plynným chlorem. Technologie dávkování chloru je od kolaudace 9 let v provozu, přepínací ventily jsou již provozně problémové, způsobují občasné výpadky v dodávce chloru. Některé součásti zařízení jsou na hranici životnosti.

Provozně nižší spolehlivost současného zařízení na dávkování plynného chloru byla příčinou havarijních úniků plynu do uzavřeného prostoru chlorovny.

Zahájení prací:              práce budou zahájeny po dodání všech příslušných                                                   strojníchzařízení od výrobců; předpoklad 12/2018

Dokončení prací:            90 dnů od zahájení prací

Zhotovitel:                     ENVI-PUR, s. r. o.