Aktuální stav přípravy a realizace dálnice D3/R3

Dálnice D3 propojí hlavní město Praha a oblast středních i jižních Čech, napojí Táborsko a Českobudějovicko na republikovou dálniční síť. Na jižním konci naváže na hraničním přechodu Dolní Dvořiště také na síť kapacitních komunikací Rakouska.

Vizualizace dálnice D3/R3 v Jihočeském kraji (zdroj: ŘSD ČR)

Úseky dálnice D3 v Jihočeském kraji

 označení

úsek

předp. uvedení
do provozu

0307A

0307B

0307C

0308A

0308B

0308C

0309/I

0309/II

0309/III

0310/I

0310/II

0311

0312/I

0312/II

Tábor-Soběslav

most přes rybník Koberný

most přes Černovický potok

Soběslav-Veselí nad Lužnicí

most přes Lužnici

Veselí nad Lužnicí-Bošilec

Bošilec-Ševětín

Ševětín-Borek

Borek-Úsilné

Úsilné-Hodějovice

Hodějovice–Třebonín

Třebonín-Kaplice nádraží

Kaplice nádraží-Nažidla

Nažidla-Dolní Dvořiště, státní hranice

06/2013

06/2013

06/2013

06/2013

06/2013

11/2015

11/2015

11/2015

10/2015

11/2017

10/2016

10/2016

10/2018

10/2016

 

0307A Tábor-Soběslav

 

Stav přípravy:
V červnu 2013 se předpokládá uvedení do provozu.

Umístění a popis stavby:
Stavba začíná rekonstrukcí stávajícího dvoupruhu délky 1550 metrů a čtyřpruhu délky 3514 metrů u obce Stoklasná Lhota, kde navazuje na stavbu 0306. Rekonstrukce obsahuje i úpravy na mostě Čekanice délky 468 metrů a M ÚK Čekanice tvaru trubky, napojující předměstí Tábora. Vlastní novostavba dálnice začíná ve stávající MÚK Měšice, která bude zčásti rekonstruována. Za touto křižovatkou dálnice překračuje krátkým mostem silnici III . třídy a další most překlenuje údolí Kozského potoka.

Poté trasa překračuje obloukovým železobetonovým rámem místní komunikaci. Most je navržen jako předpjatý monolitický nosník o pěti polích s rozpětím hlavního pole 34 metrů. Přibližně za půlkilometrovým zářezem vede most přes výpust rybníka Jezero a místní komunikaci. Následují mosty přes vodoteč s biokoridorem, lesní cestu a výpust rybníka Starý kravín spolu s biokoridorem.

Za zmíněnými objekty se trasa dostává do zářezu, kde ji přechází lesní cesta a biokoridor. Trasa dálnice dále pokračuje přes výpust rybníka Nový Kravín. Za rybníkem je mimoúrovňová křižovatka Planá nad Lužnicí, která je tvaru osmičky a napojuje silnici II /409. Následuje soustava menších mostů přes dálnici, most přes rybník Koberný (samostatná stavba) a dále soustava mostů, přes silnice III . tříd a přes Habří.

Dalším významným objektem na trase je most přes Myslkovický potok, který je dlouhý 323 metrů. Niveleta dálnice za Myslkovickým mostem klesá a dostává se do dlouhého zářezu, přes který je most převádějící polní cestu. Na konci zářezu je nejdelší mostní estakáda v tomto úseku, a to most přes silnici III . třídy, přes Černovický potok a přes biokoridor (samostatná stavba). Za tímto objektem je umístěna MÚK Soběslav, která uzavírá stavbu 0307.

 

0307B most přes rybník Koberný

 

Stav přípravy:
V červnu 2013 se předpokládá uvedení do provozu.

Umístění a popis stavby:
Most délky 575 metrů převádí trasu dálnice D3 mezi Táborem a Veselí nad Lužnicí přes rybník Koberný a biokoridor. Nosná konstrukce mostu je tvořena předpjatým komorovým průřezem, samostatným pro každý dopravní směr. Založení mostu je hlubinné na pilotách. Zárodky nad pilíři slouží k montáži ocelových betonážních vozíků a mají délku šestnáct metrů. Výstavba nosné konstrukce probíhá metodou letmé betonáže z těchto zárodků.

 

0307C most přes Černovický potok

 

Stav přípravy:
V červnu 2013 se předpokládá uvedení do provozu.

Umístění a popis stavby:
Nejdelší mostní estakádu na stavbě 0307 tvoří dálniční most délky 765 metrů, který překračuje v km 93,740–94,505 silnici III . třídy, Černovický potok a biokoridor. Jedná se o most kolmý v zakružovacím a půdorysném oblouku, se spojitou konstrukcí o 25 polích z prefabrikovaných nosníků spřažených deskou z dodatečně předpjatého betonu. Most má samostatnou konstrukci pro každý jízdní směr a je založen na pilotách.

 

0308A Soběslav-Veselí nad Lužnicí 

 

Stav přípravy:
V červnu 2013 se předpokládá uvedení do provozu.

Umístění a popis stavby:
Stavba začíná jižně od MÚK Soběslav a napojuje se tak na konec stavby 0307A Tábor–Soběslav. Bezprostředně za tímto objektem dálnice překračuje dvě vodoteče dálničními mosty a dostává se pod silnici III . třídy Soběslav–Chlebov. V trase jsou dále mosty přes vodoteč a polní cestu. Za mostem přes polní cestu je situován most u hráze rybníka Nadýmač, jehož konstrukci tvoří jeden most společný pro oba pasy s tuhými závěsnými stěnami. Vedle něho je most na účelové komunikaci přes Dírenský potok s předpjatým parapetním rámem.

V dalším úseku pak dálnice prochází rovinatým terénem, přechází mostem polní cestu a dalším třípolovým mostem Doňovský potok. Následuje mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/23 Jindřichův Hradec–Dráchov. Přibližně kilometr za křižovatkou je most přes Lužnici, který tvoří samostatnou stavbu 0308B. Za mostem je dálnice vedena po násypovém tělese a dalším mostem překračuje inundační vodní plochu. Dálnice přechází z násypu do zářezu a dostává se na mimoúrovňovou křižovatku Veselí-sever. Stavba 0308A končí ve vzdálenosti přibližně 200 metrů za touto křižovatkou.

 

0308B most přes Lužnici

 

Stav přípravy:
V červnu 2013 se předpokládá uvedení do provozu.

Umístění a popis stavby:
Koncepce návrhu vyšla ze snahy přirozeného začlenění tohoto 1063 metrů dlouhého most v km 101,406–102,470 do krajiny. Most umožňuje nejen přechod Lužnice, ale i tratě s plánovanou modernizací IV. železničního koridoru a silnici I/3 Tábor–České Budějovice. Technicky je most řešen jako dva samostatné mosty o 22, respektive 21 polích o rozpětí 30 až 65 metrů, v příčném řezu jednokomorového uspořádání.

 

0308C Veselí nad Lužnicí-Bošilec

 

Stavba 0308C Veselí nad Lužnicí–Borek je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Jedná se rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120.

Stav přípravy:
Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 28. 5. 2004 a nabylo právní moci 30. 6. 2004. 30. října 2012 bylo vydáno stavební povolení na celkem 50 stavebních objektů z 66 (7 objektů stavební povolení nepotřebuje).

Umístění a popis stavby:
Stavba je situována v prostoru současného obchvatu Veselí nad Lužnicí. Začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Veselí-sever, kde přímo navazuje na předcházející funkční celek, a končí zhruba na hranicích bývalých okresů Tábor a Č eské Budějovice. Celková délka úseku 5125 metrů a bude postaven v kategorii D 27,5/120. Tato kategorie je navržena i v navazujících dálničních úsecích. V rámci stavby 0308C se jedná o rozšíření stávající silnice I/3, která byla vystavěna v polovičním profilu kategorie D 26,5.

Začátek úpravy leží za MUK Veselí-sever ve staničení km 104,135 pro levou polovinu dálnice resp. v km 104,115 pro pravou polovinu dálnice. Prodloužení stavební úpravy pravé poloviny je nezbytné s ohledem na napojení stavby 0308A. Konec stavby leží v km 109,260 u Horusického rybníka. Území, kterým prochází dálniční stavba 0308C, se nachází jižně od obce Žíšov, severně a západně od města Veselí nad Lužnicí a dál v souběhu s železniční tratí u obce Horusice a u Horusického rybníka. Končí před Bukovským potokem u obce Bošilec, kde na ni naváže stavba 0309.

 Trasa dálnice v úseku Veselí nad Lužnicí–Bošilec vede mimo zastavěná území okolních obcí. Dálnice je v předmětném úseku realizována jako rozšíření stávající poloviny dálničního profilu. Rozšiřovaný pás dálnice vede převážně po zemědělských pozemcích. Nejbližšími budovami jsou rodinné domy na začátku úseku asi 100 metrů od hrany zářezu v Žíšově a Veselí nad Lužnicí. Dále jsou to průmyslové budovy u křížení se silnicí II /147 ve vzdálenosti přibližně 50 metrů od dálnice a v prostoru Horusic se jedná o železniční stanici a rodinný dům u komunikace do Horusic. Trasa dálnice D3 vede zcela mimo lesní pozemky.

V řešeném úseku dálnice je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka. Jedná se o M UK Veselí–jih. Jde o napojení dálnice D3 a silnice I/24 ve směru od Třeboně. Při potřebě napojení na dálnici lze dále využít MUK Veselí-sever. Jde o M UK ležící bezprostředně před začátkem stavební úpravy v km 103,7. Ve směru na České Budějovice je nejbližší MUK Ševětín v km 117,9.

Součástí stavby je dále výstavba přeložky silnice II /147, která bude mimoúrovňově křížit dálnici a silnice II /603 vedoucí z Veselí nad Lužnicí k Horusicím a následně v souběhu s dálnicí. Jak silnice II /147, tak zejména silnice II /603 budou sloužit k dopravě účastníků silničního provozu, kteří nemohou a nebo nechtějí využít dálnici. Přeloženy budou i další úseky silnic III . tříd a polních cest dotčených stavbou. V rámci stavby rovněž dojde k překládce inženýrských sítí.

V trase dálnice D3 bude vybudováno několik nových mostů v místech stávajících mostů na polovičním profilu dálnice a dále se jedná o mostní objekty na silnicích nižších tříd, které mimoúrovňově kříží dálnici.

 

 

0309/I Bošilec-Ševětín

 

Stavba 0309/I Bošilec–Ševětín je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Trasa začíná v mimoúrovňové křižovatce Veselí-sever a končí za mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/34 – MÚK Úsilné.

Stav přípravy:
Na stavbu vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 16. 9. 2010 a nabylo právní moci 30. 4. 2011. V únoru 2013 Ředitelství silnic a dálnic České republiky požádalo o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí. Tento krok odůvodnilo náročností majetkoprávního vypořádání stavby.

Umístění a popis stavby:
Začátek úseku stavby 0309/I Bošilec–Ševětín je v km 109,300 u Horusického rybníka, kde navazuje na stavbu 0308 v trase stávající silnice I/3 (Veselí nad Lužnicí–Ševětín). Ta je již zprovozněna v polovičním profilu D 26,5/120 trasy dálnice D3. Konec úseku stavby je v km 117,400, tedy v místě před mimoúrovňovou křižovatkou Ševětín. Celková délka trasy dálnice je tedy 8137 metrů a bude postavena v kategorii D 27,5/120.

Průběh stavby 0309/I dálnice D3 je navržen zcela mimo zastavěná území okolních obcí. Trasa v předmětném úseku Bošilec–Ševětín je novostavbou vedenou převážně po zemědělských pozemcích, přičemž v části trasy je dálnice vedena zhruba ve stopě stávající silnice I/3. Původní silnice I/3 je sama o sobě přeložkou, takže již tato komunikace byla vedena mimo zastavěná území. Pokud pomineme ojedinělé stavby v trase dálnice, které budou ve většině případů v rámci stavby odstraněny, tak nejbližšími objekty jsou budovy společnosti DCD IDEAL Dynín, které leží zhruba 55 metrů od osy navržené dálnice a dále budovy dvora Švamberk a sousedícího obytného objektu. Nejbližší objekty obce Neplachov se nacházejí ve vzdálenosti přibližně 100 metrů od osy dálnice, stejně jako zmíněný dvůr Švamberk. Objekty přiléhající obcím Bošilec, Dynín a Ševětín jsou zcela mimo trasu dálnice D3.

V řešeném úseku dálnice není navržena žádná mimoúrovňová křižovatka. Při potřebě napojení na dálnici bude využíváno MÚK Veselí nad Lužnicí - JIH (stavba D3 0308/C) a M ÚK Ševětín (stavba D3 0309/II ), které se nacházejí nedaleko začátku resp. konce stavby D3 0309/I. Přístup k oběma MÚK bude zajištěn po nově navrhované silnici II /603, která vede v těsném souběhu s dálnicí. Ta se skládá jednak z opouštěné silnice I/3 a dále ze dvou nově budovaných úseků. Bude sloužit k dopravě účastníků silničního provozu, kteří nemohou a nebo nechtějí využít dálnici.

V trase dálnice D3 bude vybudováno několik nových mostů, z nich největšími budou mosty přes Bukovský potok a přes Neplachovský potok včetně jeho odlehčení a polní cesty.

Staveniště nového úseku dálnice D3 bude přístupné převážně ze stávající silnice I/3, v podstatně menší míře budou využívány silnice II /603 silnice III . tříd, případně místní či účelové komunikace.

V rámci realizace stavby dálnice D3 0309/I dojde ke střetu se stávajícími komunikacemi a inženýrskými sítěmi. Všechny překládky a úpravy jsou řešeny v rámci samostatných objektů, opouštěné úseky silnic jsou rekultivovány. Zároveň dojde k demolici některých objektů, které jsou v kolizi s nově navrhovanými stavbami. Jedná se o stávající mosty, budovy a fotbalové hřiště s příslušenstvím.

 

 

0309/II Ševětín-Borek

 

Stavba 0309/II Ševětín–Borek je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Trasa začíná před mimoúrovňovou křižovatkou Ševětín, kde navazuje na předchozí úsek 0309/I Bošilec–Ševětín. Konec úseku je v km 128,100 kde navazuje na úsek 0309/III Borek–Úsilné.

Stav přípravy:
V současné době je na stavbu vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 16. 9. 2010 a nabylo právní moci 16. 4. 2011. V únoru 2013 Ředitelství silnic a dálnic požádalo o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí. Tento krok odůvodnilo náročností majetkoprávního vypořádání stavby.

Umístění a popis stavby:
V rámci stavby dálnice D3 0309/II v úseku Ševětín– Borek se jedná o rozšíření stávající silnice I/3 na šířkové uspořádání dálnice. Stávající silnice I/3 je již nyní postavena jako polovina čtyřpruhu, takže dnes je již tato komunikace vedena mimo zastavěná území. V celé délce trasy zůstává zachována niveleta stávající komunikace. Trasa dálnice dosahuje v tomto úseku délky 10 680 metrů a je navržena v kategorii D 27,5/120.

Dálnice D3 se v předmětném úseku Ševětín–Borek napojuje na začátku trasy na stávající silnici I/3 v km 117,4 (plná šířka kategorie dálnice), přičemž provizorní napojení na silnici I/3 má délku 120 metrů. Od km 117,4 trasa dálnice navazuje na realizovanou pravou polovinu dálnice (dnešní silnice I/3) a dále vede pod mostem na MÚK Ševětín. Následně přechází místní komunikaci Ševětín s mostem v polovičním profilu, podchází silnici II /603 a železniční trať s vybudovanými mosty na plnou šířku dálnice. Trasa pak pokračuje podél obcí Vitín a Chotýčany, kde podchází stávající mosty, realizované na plnou šířku dálnice. Stávající MÚK Lhotice, s mostem v kompletním profilu, přechází silnici II /146 Hluboká n. Vlt.–Lišov. Dále dálnice pokračuje přes místní komunikaci Chýňava s mostem v polovičním profilu a podél lesního komplexu, nad údolím potoka Kyselá voda, přichází nad Borek, kde se napojuje na stavbu D3 0309/III Borek–Úsilné. Součástí stavby bude také oboustranná odpočívka u obce Chotýčany.

Stavba dálnice D3 v úseku Ševětín–Borek je vlastně rozšířením stávající silnice I/3 na parametry dálnice. Bude však nutné upravit některé návrhové prvky stávající silnice podle platných norem. Konkrétně se jedná o poloměry výškových oblouků a příčné klopení vozovky ve směrových obloucích. Směrové oblouky stávající silnice I/3 vyhovují i dálničním parametrům.

Stavba bude probíhat tak, že ke stávajícímu pravému jízdnímu pásu bude dobudován levý jízdní pás a upraven střední dělící pás. Dojde též k úpravě stávajících mimoúrovňových křižovatek (MÚK Ševětín a M ÚK Lhotice). Při stavbě budou v maximální možné míře využité stávající mostní objekty.

Stejně, jako u předchozí stavby je stávající silnice I/3 sama o sobě přeložkou, takže již tato komunikace je vedena mimo zastavěná území. Nejbližší objekty obce Ševětín se nacházejí ve vzdálenosti asi 60 metrů od osy dálnice, objekty obce Vitín asi 100 metrů od hrany tělesa dálnice. Nejbližšími objekty jsou chaty u mimoúrovňové křižovatky u L hotic. Nejbližší chata bude v rámci rozšíření komunikace zdemolována.

V rámci stavby dojde k výstavbě několika nových mostních objektů a k rekonstrukci většiny stávajících. Ty jsou totiž navrženy pro kategorii D 26,5/120, přičemž nová kategorie bude D 27,5/120.

 

 

0309/III Borek-Úsilné

 

Stavba 0309/III Borek–Úsilné je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Dokončená stavba umožní odvedení dopravy z obce Borku a okrajové části Českých Budějovic (Pražská ulice). Na stavbu bude bezprostředně navazovat stavba 0310, která dokončí dálniční obchvat města Českých Budějovic.

Stav přípravy:
Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 7. 1. 2011 a nabylo právní moci 22. 3. 2011. Nyní se finalizuje dokumentace pro stavební povolení a připravuje se žádost o vydání stavebního povolení.

Umístění a popis stavby:
Stavba dálnice D3 0309/III Borek–Úsilné je celkové délky 3160 metrů. Dále je však projekčně rozdělená na dvě části. První zahrnuje výstavbu dálnice v délce 1780 metrů. Dostavba mimoúrovňové křižovatky Úsilné a trasa dálnice v délce 1380 metrů spadá do druhé části stavby. Stavba 0309/III je oproti předešlým úsekům dálnice D3 (stavby 0308C, 0309/I a 0309/II ) vedena ve zcela nové trase.

Začátek stavby 0309/III Borek–Úsilné je v km 128,100, kde navazuje na stávající silnici I/3 (Ševětín– Borek ), která je již vystavěna v provozu v polovičním profilu D 26,5/120 trasy dálnice D3. V rámci stavby 0309/II bude dostavěna na plný profil. Konec úseku stavby je v km 131,250, tedy v místě za mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/34.

Zájmové území se nachází přibližně pět kilometrů severně od Českých Budějovic. Trasa navrhovaného úseku dálnice D3 prochází zalesněným územím východně od obce Borek, přemosťuje údolí s vodotečí Kyselá voda a dále vede lesním porostem a ornou půdou. Navrhovaná dálnice dále přemosťuje vodoteč Stoka a mimoúrovňově kříží silnici I/34 směřující z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce.

V rámci výstavby přeložky silnice I/34 byly již v předstihu postaveny vybrané rampy MÚK Úsilné pro směr Praha–České Budějovice a opačně. Podle nového projektu dálnice D3 však dojde částečně k jejich demolici a výstavbě nové křižovatky. Dálniční mimoúrovňová křižovatka MÚK Úsilné byla totiž navržena jako křižovatka trojlístková s jedním přidruženým průletovým pásem (kolektorový pás). Nově je uvažováno s úpravou tvaru křižovatky na tvar prstencové mimoúrovňové křižovatky o třech úrovních.

V rámci stavby budou provedeny nezbytné úpravy křižujících silnic, komunikací, toků a provedeny nezbytné překládky inženýrských sítí.

Trasa dálnice byla posouzena ve hlukové studii. Výpočtem je doloženo, že hluk z dálnice nepřekročí hygienické limity ani při výrazném nárůstu dopravy či při vyšších jízdních rychlostech. Zpracovatel studie provedl alternativní výpočty pro tyto extrémní stavy. Z tohoto důvodu není nutné navrhovat protihluková opatření.

Navržené mostní objekty byly do trasy umístěny s ohledem na konfiguraci terénu. Most přes Kyselou vodu byl z důvodu vhodnějšího ekologického, estetického i technického řešení navržen s délkou přemostění 192,30 metru. Ostatní mosty jsou navrženy tak, aby přemostění bylo provedeno ekonomicky a technicky optimálně s maximálním důrazem na estetická začlenění konstrukce do krajiny. Jsou navrženy štíhlé monolitické konstrukce. U mostů vícepolových je voleno optimální rozpětí pole.

 

 

0310/I Úsilné-Hodějovice

 

Úsek připravované dálnice D3 mezi Úsilným a Třebonínem tvoří tzv. Funkční celek D. Jeho součástí je stavba 0310/I Úsilné–Hodějovice. Dálnice D3 v předmětném území doplní dopravní infrastrukturu o kapacitní rychlostní komunikaci.

Stav přípravy: 
V současné době je na stavbu vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 12. 5. 2011.

Umístění a popis stavby:
Začátek stavebního úseku 0310/I Úsilné–Hodějovice je situován v km 131,250 za mimoúrovňovou křižovatkou Úsilné, ve které je dálnice D3 propojena s přeložkou silnice I/34 České Budějovice– Jindřichův Hradec. MÚK Úsilné je součástí předcházejícího úseku dálnice D3, stavby 0309/ III Bošilec–Úsilné. Konec stavby 0310/I je za MÚK Hodějovice, kde navazuje stavba 0310/II Hodějovice– Třebonín. Celková délka tohoto úseku je 7197 metrů a bude postavena v kategorii D 27/,5/120.

Trasa dálnice v těchto místech vstupuje do Českobudějovické pánve ve stabilizované poloze od Lišovského prahu. Stavba 0310/I prochází vysoce urbanizovaným územím po východním okraji zastavěného území města Českých Budějovic na rozhraní mezi ním a přilehlými obcemi Vráto, Dobrá Voda u Č eských Budějovic, Srubec, Staré Hodějovice. Tam navazuje následující úsek trasy dálnice. Podle změny č. 1 ÚP VÚC ČBSRA je v tomto úseku ponechána oboustranně územní rezerva pro další jízdní pruh.

České Budějovice, přilehlé i vzdálenější území bude na dálnici připojeno v mimoúrovňových křižovatkách MÚK Úsilné (součást stavby 0309/III ), MÚK Hlinsko (přeložka silnice III /0341, tzv. hlinský přivaděč), MÚK Pohůrka (přeložka silnice II /157) a M ÚK Hodějovice (silnice II /156, III /1561 a III /15523). Ostatní komunikace, které kříží trasu dálnice D3, zůstanou zachovány, případně budou upraveny nebo přeloženy a mimoúrovňově kříženy.

Významným stavebním objektem je zde hloubený tunel Pohůrka v km 135,096–136,096. Zahloubení trasy dálnice umožní propojení území a převedení silnice III /14611 (Dobrovodská), Dobrovodského potoka, místní komunikace Suché Vrbné–Pohůrka a L edenické ulice (II /157).

V rámci výstavby dálnice D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi bude postaveno celkem třináct mostních objektů. Obecně se jedná o kratší mosty převádějící dálnici nebo o nadjezdy. Nejdelším přemostěním je dálniční most přes Hodějovický potok a účelovou komunikaci délky 89 metrů.

Zprovozněním úseku Úsilné–Hodějovice dojde sice ke zhoršení hlukové situace v jejím bezprostředním okolí, zároveň však dojde k významnému odlehčení dopravy v intravilánu města, na stávajícím průtahu (I/3). S navrženými protihlukovými opatřeními bude toto zhoršení eliminováno, přesto se v některých lokalitách u nejbližších objektů budou hodnoty hluku pohybovat v nadlimitních hodnotách. Pomocí dalších protihlukových stěn není možné efektivně tyto nadlimitní hodnoty snížit.

Trasa stavby 0310/I dálnice D3 je stabilizovaná na celém katastrálním území Českých Budějovic a důsledně zakomponovaná do terénu tak, aby nebyly narušeny historické radiální vazby Českých Budějovic s okolím. To se týká zejména prostorů s koridory od Rudolfova, Dobré vody u Č eských Budějovic, Pohůrky a Starých Hodějovic.

 

 

0310/II Hodějovice–Třebonín

 

Stavba 0310/II Hodějovice–Třebonín je součástí funkčního celku „D“ (úsek Úsilné–Třebonín, tzn. stavby 0310/I a 0310/II). Jedná se rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120.

Stav přípravy:
V současné době je na stavbu vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 23. 8. 2011 a nabylo právní moci 1. 10. 2011.

Umístění a popis stavby:
Stavba 0310/II Hodějovice–Třebonín má severojižní směrovou orientaci. Začátek stavby navazuje za MÚK Hodějovice v místě křížení s přeložkou železniční tratě České Velenice–Plzeň v dálničním km 138,437 na stavbu 0310/I Úsilné–Hodějovice. Odtud trasa sestupuje do údolní nivy řeky Malše mezi obcemi Roudné a Vidov.

V místě křížení se silnicí III /15529 se v budoucnu uvažuje s mimoúrovňovou křižovatkou Roudné, která bude vybudována společně s výstavbou tzv. „jižní tangenty“ (budoucí silnice II /143). Dále prochází po okraji lesních komplexů Rožnovského lesa a Bochle. Mezi obcemi Plav a Plavnice přechází šikmo údolí Plavnického potoka. Odtud trasa stoupá územím Novohradské pahorkatiny na Krasejovku, kde kříží stávající silnici I/3. V místě křížení s I /3 je navržena mimoúrovňová křižovatka Krasejovka.

Za Krasejovkou vstupuje trasa dálnice na území bývalého českokrumlovského okresu. V prostoru Dolních Svinců přechází dálničním mostem přes železniční trať Horní Dvořiště–České Budějovice. Trasa dálnice D3 kříží západně od Prostředních Svinců silnici II /155. V místě křížení dálnice se silnicí II /155 je navržena mimoúrovňová křižovatka Dolní Třebonín. V této křižovatce stavba 0310/II Hodějovice–Třebonín v dálničním kilometru 150,973 končí a navazuje na ní stavba rychlostní komunikace R3 0311 Třebonín–Kaplice- nádraží.

Trasa dálnice D3 v úseku stavby 0310/II Hodějovice– Třebonín je vedena převážně mimo obytné lokality. K obytné zástavbě se přiblíží pouze v případě několika osamocených obytných objektů nebo malých obytných lokalit. Pro ochranu chráněných venkovních prostor budov v blízkosti trasy a ochranu dotčeného chráněného venkovního prostoru jsou navrženy protihlukové stěny. Realizace navržených opatření povede ke snížení hluku z dopravy posuzovaného úseku dálnice D3 v chráněných prostorech pod limitní hodnoty v denní i v noční době.

Osa dálnice je navržena jako plynulá S trasa z kružnicových oblouků se zvratnými přechodnicemi bez mezipřímých úseků.

Trasa prochází členitým terénem a překonává výškový rozdíl přibližně 150 m. Násypy dosahují místy výšky až 12 metrů, zářezy místy až 16 metrů (měřeno v ose dálnice). Niveleta dálnice je dána výškovou konfigurací stávajícího terénu, nutností překonat přírodní a umělé překážky, zajištěním dostatečných parametrů průchodů (pod nebo nad dálnicí) pro možnost migrace živočichů a v neposlední řadě také niveletou železničních tratí České Velenice–Plzeň a Horní Dvořiště–České Budějovice. Všechny popsané důvody mají dopad na průběh nivelety dálnice. Při návrhu průchodů pro zvěř bylo vycházeno z dokumentace EIA a ze stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí.

 

0311 Třebonín-Kaplice nádraží

 

Stav přípravy:
V současné době je na stavbu vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 17. 4. 2008 a nabylo právní moci 24. 9. 2008. V prvním čtvrtletí 2012 byl proveden podrobný geotechnický průzkum a jeho expertiza.

Umístění a popis stavby:
Trasa rychlostní silnice R3, stavba 0311, je řešena jako pokračování stavby dálnice D3 stavba 0310/II Hodějovice–Třebonín v km 151,011 241. Na konci, v km 159,550, navazuje na trasu rychlostní silnice R3, stavbu 0312/I Kaplice nádraží–Nažidla, s pokračováním k hraničnímu přechodu s R akouskem (Dolní Dvořiště). Celková délka řešeného úseku je 8539 metrů a bude postavena v kategorii R 25,5/120.

Dělícím bodem mezi dálnicí D3 a rychlostní silnicí R3 je mimoúrovňová křižovatka Třebonín (křižovatka se silnicí II /155). Od stávající trasy I/3 je trasa nově navržené rychlostní komunikace vedena vpravo a začátek je za MÚK Třebonín se silnicí II /155 Český Krumlov–Třeboň mezi obcemi Prostřední Svince a Horní Třebonín. Trasa je od začátku úpravy vedena levostranným směrovým obloukem s přechodnicí o poloměru 3500 m a dále přímou koridorem mezi železniční tratí České Budějovice–Horní Dvořiště (Sumerau) a M alým záhorkovickým rybníkem. Navazující úsek je směřován levostranným obloukem o poloměru 4600 m s přechodnicí mezi obec Markvartice a rybník Šindelář. Odtud trasa rychlostní komunikace vede přímo mezi obcemi Zubčická Lhotka a Zvíkov a pod obcí Netřebice se mírně stáčí vpravo obloukem s přechodnicí o poloměru 6000 m. Dále je trasa vedena lesním úsekem a v km 159,057 pomocí mimoúrovňové prstencové křižovatky kříží stávající trasu silnice II /157 Český Krumlov–Trhové Sviny. V dalším úseku trasa R3 obchází západně Kaplici nádraží levostranným obloukem s přechodnicemi o poloměru 3000 m, zde kříží nivu Žďárského potoka a napojuje se na stavbu silnice R3 0312/I Kaplice nádraží–Nažidla.

Navrhované směrové i výškové vedení rychlostní komunikace R3 je řešeno vzhledem ke konfiguraci a morfologii okolního terénu a z hlediska omezení dopadů provozu komunikace na životní prostředí.

Jedná se o novostavbu směrově rozdělené čtyřpruhové silnice, jedenácti silničními mostními objekty, odvodněním do středové kanalizace s vyústěním v retenčních a sedimentačních nádržích. Stavba vede ve volném terénu s jedním mimoúrovňovým křížením stávající silnice II /157. Silnice třetích tříd, místních komunikace, polní a lesní cesty budou přeloženy, včetně vodotečí dotčených inženýrských sítí. Komunikační propojení bude zajišťovat odklonění dopravy od sídelních útvarů a bezpečné a kapacitní převedení dopravní zátěže v této lokalitě.

Trasa probíhá v ochranném pásmu vodního zdroje III stupně nádrže Římov v km 152,1–152,7 a 158,5–159,550. Pro minimalizaci možného negativního vlivu projektované stavby na kvalitu vody nejsou srážkové (odpadní) vody z komunikace vypouštěny do Žďárského potoka, ale jsou převedeny mimo ochranné pásmo.

 

0312/I Kaplice nádraží-Nažidla

 

Stav přípravy:
V současné době je na stavbu vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 19. 5. 2008 a nabylo právní moci 18. 12. 2008. 

Umístění a popis stavby:
Začátek úseku stavby 0312/I Kaplice nádraží– Nažidla navazuje na úsek stavby 0311 Třebonín– Kaplice nádraží v km 159,550, konec úseku je situován u obce Nažidla v km 171,550. Celková délka řešeného úseku je 11 990 metrů a bude postaven v kategorii R 25,5/120.

Stavba za MÚK Kaplice nádraží vede západně od stávající silnice I/3, západně míjí Kaplice, následuje MÚK Kaplice, která je navržena jako trubkovitá. Trasa vede dále podél stávající silnice I/3 kolem obcí Skornice a Zdíky. Následuje MÚK Nažidla se silnicí III /00359 Nažidla–Bujanov, která je navržena jako kosodélná. U obce Suchdol se napojuje na již postavenou část obchvatu Dolního Dvořiště, který je vybudovaný v polovičním profilu. Zde stavba končí.

Stavba zahrnuje připojení na silniční síť v mimoúrovňových křižovatkách Kaplice a N ažidla. MÚK Kaplice je situovaná v místě budoucího napojení přeložky silnice II /154 na dnešní silnici I/3. MÚK Nažidla je situovaná v místě křížení trasy silnice R3 se silnicí III /00359. Ostatní komunikace, které kříží trasu, zůstanou zachovány a se silnicí R3 budou vykříženy mimoúrovňově. V km 160,170 kříží trasa silnice železniční trať Kaplice–Dolní Dvořiště.

V rámci navržené trasy bude postaveno celkem patnáct nových mostů, z toho dvě estakády – Mostní estakáda Zdíky, která převede silnici R3 přes silnici III /00358 a údolí se Zdíkovským potokem jihozápadně od obce Zdíky. Mostní estakáda Suchdol převede silnici R3 přes údolí s Hněvanovským potokem jihozápadně od obce Suchdol.

Krajina, kterou prochází trasa navrhované rychlostní komunikace, vykazuje poměrně nízký stupeň urbanizace. Kaplice jsou míjena v dostatečné vzdálenosti. Trasa se vyhýbá pokud možno všem sídelním útvarům, přibližuje se pouze několika samotám (Rožnov, Malý Stradov), zadním traktům některých vesnic (Suchdol), nebo chatovým osadám u K aplice.

Součástí stavby jsou vyvolané přeložky silnic I. a III . třídy, účelových komunikací a realizace provizorních komunikací tak, aby byla zachována dopravní obslužnost dotčeného území jak v průběhu stavby, tak po jejím dokončení.

V prostoru stavby 0312/I se uvažuje s umístěním oboustranné odpočívky. Její umístění je zatím navrženo na konci úseku stavby s tím, že jejich rozloha bude navazovat i do stavby 0312/II.

Na upřesněnou trasu byla zpracována hluková studie. Na jejím základě byl stanoven rozsah stavebně technických opatření k zajištění minimalizace vlivu na okolní zástavbu a obyvatelstvo. Celkem se předpokládá postavit asi 2740 metrů protihlukových stěn.

 

0312/II Nažidla-Dolní Dvořiště, státní hranice

 

Stav přípravy:
V současné době je na stavbu vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá územní řízení – doplňuje se žádost o vydání k odnětí ZPF (řešení co s přebytečnou ornicí pro ZPF). Platnost EIA je dle zákona č.244/1992 Sb. neomezena. 

Umístění a popis stavby:
Začátek úseku stavby 0312/II Nažidla–státní hranice ČR /Rakousko je v km 171,550, kde navazuje na předchozí úsek stavby R3 0312/I. Konec úseku stavby je v km 175,100 v místě křížení se státní hranicí ČR / Rakousko. Část stavby 0312/II je již vybudována v polovičním profilu jako obchvat Dolního Dvořiště. Celková délka úseku je 3543 metrů a bude postavena v kategorii R 25,5/120.

Trasa stavby 0312/II rychlostní silnice R3 se napojuje na trasu dnešní silnice I/3 tak, aby byla jedna její polovina využita právě pro předmětnou stavbu. Jedná se o část silnice I/3, která byla v první polovině devadesátých let přeložena z původní trasy v úseku mezi obcemi Suchdol a Dolní Dvořiště. V tomto místě (km 171,550) tedy začíná úsek 0312/ II a končí úsek 0312/I. Konec předmětného úseku je v bodě, kde osa rychlostní silnice R3 protíná státní hranici s R akouskem (km 175,083). Na rakouské straně má rychlostní silnice R3 navazovat na kapacitní čtyřpruhovou silnici S10 vedoucí z Wullowitzu do Unterweitersdorfu.

Součástí stavby budou čtyři mostní objekty – most přes Trojanský potok délky 83 metrů, jehož trasa je zároveň biokoridorem lesní zvěře. Dále most přes místní komunikaci Rožnov a potok, jehož délka je 148 metrů, most na MÚK Dolní Dvořiště délky 83 metrů, který převádí silnici II /163 Dolní Dvořiště–Vyšší Brod přes komunikaci R3 a 84 metrů dlouhý most most přes silnici I/3 – most převádí silnici R3 přes dnešní silnici I/3 v prostoru před státní hranicí s Rakouskem.

Stavba dále zahrnuje realizaci mimoúrovňové křižovatky Dolní Dvořiště, úpravy dotčených inženýrských sítí v nutném rozsahu a objektů, které souvisejí se začleněním stavby do krajiny. N avrhovaná trasa respektuje veškerá stávající dopravní spojení. Přilehlé území bude na rychlostní silnici připojeno v mimoúrovňové křižovatce MÚK Dolní Dvořiště. Ta je situována v místě křížení původní trasy silnice II /163 s trasou silnice R3. Ostatní komunikace, které kříží trasu silnice R3 zůstanou zachovány a se silnicí R3 budou vykříženy mimoúrovňově (včetně polních cest).

V rámci DÚR byly provedeny upřesňující výpočty vlivu hluku na okolní zástavbu a stanovena opatření k omezení negativních vlivů. Na základě těchto návrhů byl specifikován rozsah protihlukových stěn. Jedná se o protihlukovou stěnu Dolní Dvořiště délky 1565 metrů.

Dnešní silnice I/3 bude převedena do třídy komunikací II . třídy pod číslem II /603. Ostatní komunikace zůstanou v silniční evidenci pod stejnými čísly i ve stejných třídách. Křižovatkové větve MÚK Dolní Dvořiště budou součástí silnice R3. Přeložená silnice II /163 tak bude přerušena těmito větvemi mimoúrovňového křížení.

Připraveno s využitím veřejně dostupných podkladů Ředitelství silnic a dálnic České republiky.