Výzkum pracovních dovedností a znalostí dospělých jde do finále

Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který zkoumá předpoklady občanů pro uplatnění v běžném životě a na pracovním trhu, ukončí v České republice sběr dat v terénu koncem března. Od září 2011 se výzkumu zúčastnilo 4508 respondentů.

Výzkum zjišťuje u obyvatel ve věku 16-65 let dovednost pracovat s textem, řešit matematické úkoly běžného života a používat informační technologie. Mapuje tak dovednosti, které jsou od respondentů požadovány na pracovištích a v běžných životních situacích. Do výzkumu jsou zahrnuty všechny kraje tak, aby byli obyvatelé ČR rovnoměrně zastoupeni a získaná data přesně vypovídala o situaci v celé republice. Garantována je anonymita, získané údaje jsou zpracovávány bez jakýchkoli osobních dat. Čas strávený na výzkumu je respondentům kompenzován finanční odměnou.

Výzkum je organizován Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a vedle ČR se ho účastní dalších 24 vyspělých zemí ze 4 kontinentů (včetně USA, Kanady, Austrálie a Japonska). Tvůrci veřejných politik mu přikládají velkou váhu, neboť poskytne zásadní informace o konkurenceschopnosti zúčastněných zemí.

„Klíčem k úspěchu celého projektu je spolupráce vybraných domácností. Domácnosti, které z časových nebo jiných důvodů účast na výzkumu odmítají, nemohou být nahrazeny. Do konce března je třeba shromáždit údaje od 6000 náhodně vybraných občanů. Dobu sběru není možno prodloužit, neboť je pevně stanoven termín na zaslání dat do mezinárodního centra tak, aby mohla být zpracována v rámci mezinárodních analýz,“ sdělila národní koordinátorka výzkumu Jana Straková.

K 31. lednu se v České republice do výzkumu aktivně zapojilo 4508 respondentů. Ženy jsou ochotnější spolupracovat než muži, mladí a starší občané reagují pozitivněji než lidé středního věku. Vstřícnější jsou zpravidla lidé v menších městech a obcích, největší nedůvěru vůči výzkumům a nejmenší ochotu odpovídat projevují obyvatelé krajských měst a Prahy. Na sběru se podílí 172 tazatelů výzkumné agentury SC&C. Výsledky budou zveřejněny v říjnu 2013.

Výzkum probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na mezinárodní úrovni je řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. V ČR jej na základě pověření MŠMT zajišťuje Dům zahraničních služeb ve spolupráci se společností SC&C a Národním vzdělávacím fondem s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí. Výzkum je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací na:
www.piaac.czObsah se otevírá do nového okna ; www.facebook.com/piaac.czObsah se otevírá do nového okna