Připojení sjezdu k silnici nebo místní komunikaci

1. Nejprve je potřeba oslovit projektanta, nejlépe s autorizací na dopravní stavby, který navrhne technické řešení připojení a vyhotoví projektovou dokumentaci pro připojení sousední nemovitosti ke komunikaci.

Dokumentace by měla obsahovat:
- technickou zprávu,
- situaci širších vztahů,
- zákres rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110, resp. ČSN 73 6102
- příčný a podélný řez připojení, návrh konstrukčních vrstev a zpevnění, řešení odvodnění – aby nedocházelo ke stékání vody na komunikaci
- specifikaci pro jaká vozidla bude připojení sloužit, určení počtu vozidel pro která bude připojení sloužit, V případě vjezdu pro více vozidel musí být vlečnými křivkami prokázáno, že vozidlo má možnost se v areálu či objektu otočit a vjíždět i vyjíždět popředu.
- ověření šířky navrhovaného vjezdu dle vlečných křivek největšího přípustného vozidla,
- doklad o vlastnických, uživatelských či jiných právech k připojované nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí). Není to však podmínkou, správní orgán by měl mít možnost tyto údaje získat sám.

Dokumentace musí být dle všech platných předpisů a ČSN, zejména dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
a dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací ve znění Změny Z1 z února roku 2010. Podle druhu připojení dleČSN 73 6101 a ČSN 73 6102.

Z předložené dokumentace musí být zřejmé, že zřízením připojení či jeho provozem nedojde k ohrožení či omezení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku komunikace. Projektant s autorizací na dopravní stavby garantuje správnost a úplnost zpracované dokumentace a její soulad s vyhláškou č. 104/1997 Sb. a citovanými ČSN.

2. Dále žadatel (většinou je to projektant, kdo vyřizuje žádost kompletně až do fáze vydání rozhodnutí) podá žádost o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci u příslušného silničního správního úřadu, v Českých Budějovicích tedy odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.

K žádostipřiloží:  
- projektovou dokumentaci dle bodu 1. (nejlépe 3 paré)
- doklad o zaplacení správního poplatku 500 Kč.

3. Odbor dopravy v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 13/1997 Sb. dokumentaci přezkoumá, následně zašle Policii ČR a správci komunikace a vyžádá si jejich předchozí souhlas. ( Žadatel, který má zájem na rychlejším vyřízení žádosti by měl ve vlastním zájmu předkládat dokumentaci k žádosti ve 3 paré, aby ji mohl správní úřad rozeslat současně, jak Policii ČR, tak správci komunikace.)

4. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o připojení a stanoví podmínky pro jeho realizaci.

5. V případě vydání zamítavého rozhodnutí je žadatel poučen o opravných prostředcích. Odvolacím orgánem je krajský úřad.

 
 

Správní poplatek je 500 Kč. Poplatek se hradí složenkou, která je vydávána na odboru doprayv a silničního hospodářství. Zaplacení je nutno provést před obdržením rozhodnutí.

Formuláře

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k silnici (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna

Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci

Kontakt

Odbor dopravy a silničního hodpodářství, oddělení silničního správního úřadu, Kněžská 19, 3. patro.

Jednotliví pracovníci mají rozdělené kompetence podle území i typu komunikací. 

pracovník

spojení (telefon, e-mail, č.dv.)

 pracovní náplň


 Vedoucí oddělení

 386 804 408
  
 kancelář č. 408 

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad v 
 obvodu:  kú Č. Budějovice 1 (historické jádro), 
 část ČB 6 (oblast ohraničená ul. Rudolfovská,
 Nádražní, Mánesova a řekou Vltavou) 

 Jiří STACH

 386 804 404
 stachj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 410

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad v 
 obvodu: část ČB 4 (část Nového Vráta),
 ČB 5 (Suché Vrbné, Nová Pohůrka), ČB 6 (Mladé, 
 Nové Hodějovice) 

 Antonín
 TALAFOUS

 386 804 405
 talafousa(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 411

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice,
 Kaliště, Třebotovice; obce (pouze jako
 speciální stavební úřad)

 Ing. Zuzana
 BARTÁKOVÁ

 386 804 409
 bartakovaz(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 411

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice

 Ing. Václav 
 MACH

 386 804 406
 machv(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 412

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad v 
 obvodu: ČB 3 (Pražské předměstí, Kněžské
 Dvory, Nemanice), část ČB 4 (Husova kolonie,
 část Nového Vráta)

 Ing. Jindřich
 ŠIMÁNEK

 386 804 407
 simanekj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 412

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad v 
 obvodu: ČB 2 (Čtyři Dvory, Vltava, Šumava, 
 Máj), České Vrbné, Haklovy Dvory

 Ing. Pavel
 HORÁK

 386 804 403
 horakp(zavináč)c-budejovice(tečka)cz  
 kancelář č. 410

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 7 (Rožnov, Krumlovské 
 předměstí) 

Ing. Ladislava Lišková

386 804 416
liskoval(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
kanc.408

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu: Pražské předměstí po Pekárenskou a ČB 2 mezi Branišovskou a Litvínovicemi.
Ing. Petra Lukschová

386 804 434
lukschovap(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
kanc.416

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu – venkov – obce západně od silnice I/20 a I/3 – jih.

Úřední hodiny

Pondělí    8:00  17:00 
Středa 8:00  17:00 
Pátek 8:00  11:30 
 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Připojování komunikací a připojování sousedních nemovitostí na komunikace řeší zákon č. 13/1997 Sb. v § 10.

Technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti na komunikaci řeší v § 11, § 12 a §13 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.