Poplatek za odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 680 Kč na osobu a rok.

Poplatek platí:

- fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt,
- fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
- fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území města přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
- fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreace, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Od poplatku se v daném kalendářním roce v poměrné výši osvobozují fyzické osoby, jež uplatní nárok na osvobození a doloží do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, že:

a) byly hospitalizované nepřetržitě po dobu delší než tři měsíce v příslušném roce,
b) pobývaly v ústavech sociální péče, v domech s pečovatelskou službou, nebo byly umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
c) pobývaly v azylových domech déle než jeden měsíc,
d) byly ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby,
e) prokazatelně nepobývaly na území města nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců v příslušném roce,
f) prokazatelně žily v zahraničí po dobu delší než šest měsíců v příslušném roce.

Poplatníci s pobytem na území města, kteří jsou zároveň vlastníky stavby určené k individuální rekreaci nacházející se na území města, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, jsou osvobozeni od poplatku u této stavby.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově, a to do 31. května příslušného kalendářního roku.

Za osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více osob, jsou povinny oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Poplatek je možné uhradit:

  1. v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice v úředních hodinách
  2. složenkou nebo bankovním převodem na účet Statutárního města České Budějovice vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu: 4210312/0800
  3. na žádost poplatníka formou SIPO

Formuláře:

Formuláře finančního odboru 
 

Kontakt:

Finanční odbor, oddělení poplatků, historická budova radnice, vchod č. 3, přízemí, přepážka č. 6 a 7

Úřední hodiny:

 pondělí  8:00 - 17:00
 středa  8:00 - 17:00
 pátek  8:00 - 11:30