Uspořádání veřejné sbírky

Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba, která je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby, a to tak, aby tento úřad oznámení o konání sbírky obdržel nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky. Krajský úřad vydá osvědčení o přijetí oznámení o konání sbírky.

Právnická osoba, která koná sbírku sběracími listinami, musí před zahájením sbírky předložit Magistrátu města České Budějovice, Správnímu odboru, občansko-právnímu oddělení sběrací listiny mající náležitosti uvedené v odstavci 1 se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí; o ověřeném počtu sběracích listin vydá obecní úřad právnické osobě potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění magistrátu města anebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení a proti neoprávněnému otevření. Zabezpečené pokladničky magistrát města zapečetí.

Jaké jsou povinnosti po ukončení veřejné sbírky:

Otevření pokladničky musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem magistrátu města. Otevření pokladničky musí být přítomni 2 oprávnění zástupci právnické osoby a 1 zaměstnanec magistrátu města.

V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky.

Kontaktní osoba na Magistrátu města České Budějovice

Ing. Lenka Ježková, správní odbor, oddělení majetkových přestupků
tel. 386 805 023, e-mail: JezkovaL(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
pracoviště Jeronýmova 1, 3. poschodí, č. dveří 408

Dita Popelová, správní odbor, oddělení dopravních přestupků
tel. 386 805 030, e-mail: PopelovaD(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
pracoviště Jeronýmova 1, 3. poschodí, č. dveří 408

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Problematiku veřejných sbírek upravuje zákon č. 117/2001 Sb., v němž jsou uvedeny kromě jiného povinnosti pořadatele veřejné sbírky.