Místní poplatky

Poplatek ze psů

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

Sazby poplatku

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok a jednoho psa:

 • v rodinných domech 1.000,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 1.000,- Kč
 • v ostatních případech 1.000,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 1.500,- Kč

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč ročně.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ihned při ohlášení vzniku poplatkové povinnosti.

Následně je poplatek splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl.

Sazby poplatku

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Splatnost poplatku

Ubytovatel odvede vybrané poplatky správci poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného platí fyzické i právnické osoby, které akci pořádají.

Sazby poplatku

Sazba poplatku činí z úhrnné částky vybraného vstupného:

a) diskotéky  20%

b) výstavy  10%

Splatnost poplatku

Poplatek stanovený z úhrnné částky vstupného za skutečně prodané vstupenky je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Sazby poplatku

Sazba poplatku  z ubytovací kapacity činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí příslušného kal. roku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se podle vyhlášky č. 3/2013 o místních poplatcích vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje. Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považuje pozemek parcelní číslo 196, katastrální území České Budějovice 1, tj. Piaristické náměstí.

Sazby poplatku

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí  za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den 20,- Kč.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. Výběr poplatku provádí přímo na místě pracovník Magistrátu města České Budějovice, a to před zahájením prodeje.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") pro rok 2017 činí 680,- Kč.

Poplatek platí :

 • fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt
 • fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
 • fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
 • fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců 
 • fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově, a to do 31. května příslušného kalendářního roku.

Forma úhrady místních poplatků

Všechny místní poplatky je možné hradit:

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice v úředních hodinách, tj. pondělí, středa 8.00 - 17.00h, úterý, čtvrtek 8.00 - 14.00h a v pátek 8.00 - 11.30h
 • složenkou nebo bankovním převodem na účet statutárního města České Budějovice vedený u České spořitelny a.s., č. účtu pro platbu poplatku za komunální odpad: 4210312/0800, č. účtu pro platbu ostatních místních poplatků: 4209362/0800
 • poplatek za komunální odpad lze na žádost poplatníka hradit také formou SIPO
 • podklady pro platbu poplatku lze na žádost poplatníka zasílat rovněž e-mailem.
Naposledy upravil: Irová Marcela (IrovaM(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 1.12.2017