O odboru

Kde nás najdete

Odbor finanční

budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92  České Budějovice

Vedoucí finančního odboru: 3. patro, kancelář 318
sekretariát: 3. patro, kancelář č. 317

Oddělení rozpočtu: 3. patro, kanceláře 315 a 320

Oddělení účetnictví: 3. patro, kanceláře 309, 310, 312 a 314

Oddělení poplatků: přízemí - přepážky 1 až 7 

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Ing. Bohuslav Bečvář
tel: 386 801 201
e-mail: becvarb(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
3. patro, kancelář 318

Sekretariát vedoucího odboru

Martina Zahradníková
tel: 386 801 202
e-mail: zahradnikovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
3. patro, kancelář 317

Vymáhání pohledávek, ověřování bezdlužnosti:

Jaroslava Boubalová
tel: 386 801 213
e-mail: boubalovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
3. patro, kancelář 313

Ivana Váňová 
tel: 386 801 212
e-mail: vanovai(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
3. patro, kancelář 313

Vedoucí oddělení

Oddělení rozpočtu
Ing. Věra Skálová
tel: 386 801 218
e-mail: skalovav(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
3. patro, kancelář 315

Oddělení účetnictví
Ing. Miroslava Matějková
tel: 386 801 207
e-mail: matejkovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
3. patro, kancelář 309

Oddělení poplatků
Ing. Marcela Irová
tel: 386 801 216
e-mail: irovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
přízemí, kancelář 035f

Činnost odboru

Finanční odbor (FO) vede komplexní účetnictví statutárního města v souladu s obecně závaznými a vnitřními předpisy, provádí úhradu finančních  závazků a zabezpečuje veškerý platební styk, připravuje podklady pro financování části výdajů města cizími prostředky a zajišťuje splácení závazků ze stávajících půjček a úvěrů. V kompetenci odboru je zhodnocení volných finančních prostředků, přijímání žádostí a uzavírání smluv o úvěrech z Fondu podpory kvality bydlení na území města České Budějovice, evidence pokut udělených Městskou policií na místě nezaplacených a jejich následné vymáhání, ověřování bezdlužnosti právnických a fyzických osob. FO připravuje podklady ke schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu města, pro zpracování daňového přiznání k dani z příjmů. Významně se podílí na zajišťování podkladů a na organizaci přezkoumání hospodaření statutárního města.

Činnost oddělení

Oddělení rozpočtu
- podílí se na projednávání a sestavování rozpočtu s jednotlivými odbory magistrátu města i organizacemi města
- dle žádostí ostatních odborů a organizací města předkládá radě města k projednání návrhy rozpočtových opatření
- dbá na čerpání prostředků města v souladu se schváleným rozpočtem
- pololetně zpracovává rozbory hospodaření města
- sestavuje závěrečný účet města a předkládá jej zastupitelstvu města ke schválení
- dle platebních kalendářů splácí přijaté úvěry

Oddělení účetnictví
- účtuje o veškerých pohybech města na bankovních účtech a vede účetní evidenci majetku
- sumarizuje účetnictví magistrátu města a organizací města
- vymáhá pohledávky za všechny odbory magistrátu města
- provádí veškeré úhrady došlých faktur
- zabezpečuje archivaci všech prvotních účetních dokladů

Oddělení poplatků
- zabezpečuje provoz hlavní pokladny magistrátu města
- zabezpečuje komplexní správu místních a správních poplatků, tzn. úplné zjištění poplatníků, vyměření poplatků a jejich případné vymáhání 

 • Správní poplatky:
  - za vydání povolení k provozování tomboly 
 • Místní poplatky:
  - ze psů
  - za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity
  - ze vstupného
  - za užívání veřejného prostranství
  - za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Zákony dle kterých funguje odbor

 1. Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Vyhláška o účetnictví (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů)
 3. České účetní standardy (české účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701 až ČÚS 710)
 4. Rozpočtová pravidla územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
 5. Rozpočtová skladba (vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů)
 6. Zákon o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
 7. Zákon o daních z příjmů (zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
 8. Zákon o obcích (zákon 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů)
 9. Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 
 10. Zákon o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
 11. Zákon o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně  některých zákonů, zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů) 
 12. Technická vyhláška o účet. záznamech (vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účet. jednotek a jejich předávání do centrálního systému účet. informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účet. záznamů, ve znění pozdějších předpisů)
 13. Inventarizační vyhláška (vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků)
 14. Vyhláška o schvalování účetních závěrek (vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek)