O odboru

Kde nás najdete

Kancelář tajemníka
budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92  České Budějovice

Struktura odboru

Vedoucí odboru

tajemník Magistrátu města České Budějovice
Ing. Zdeněk Řeřábek 

Organizační oddělení 

Vedoucí oddělení

Jaroslava Kosová

Sekretariát tajemníka

Městské informační centrum - CzechPOINT

Centrální spisovna magistrátu

Personální oddělení

Vedoucí oddělení

Václav Pour

Vedoucí odboru

tajemník

Ing. Zdeněk Řeřábek
tel: 386 802 001
e-mail: rerabekz(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Sekretariát vedoucího odboru

Jaroslava Kosová
tel: 386 802 002
e-mail: kosovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Iveta Snopková
tel: 386 802 003
e-mail: snopkovai(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení

Vedoucí organizačního oddělení 

Jaroslava Kosová
tel: 386 802 002
e-mail: kosovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz 

Vedoucí personálního oddělení

Václav Pour
tel: 386 802 011
e-mail: pourv(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Činnost odboru

Odbor kanceláře tajemníka zajišťuje:

1. koncepční práce v oblasti struktury magistrátu města

2. koordinaci činnosti odborů magistrátu města

3. rozpracování některých úkolů vyplývajících z usnesení rady města a zastupitelstva města na dílčí a konkrétní úkoly pro jednotlivé odbory magistrátu města

4. jednotnou evidenci a zpracování vnitřních předpisů magistrátu města (směrnice, pokyny, sdělení)

5. zpracování analytických a koncepčních materiálů přesahujících rámec jednotlivých odborů

6. řízení a kontrolu činnosti zaměstnanců magistrátu města prostřednictvím vedoucích odborů

7. personální agendu magistrátu města

8. mzdovou agendu magistrátu města

9. agendu CzechPOINT

10. činnost městského informačního centra

11. centrální spisovnu magistrátu města dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů

12. zajišťuje agendu střetu zájmů, jako podpůrný orgán, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., v platném znění 

Činnost oddělení

Organizační oddělení:

Jaroslava Kosová
sekretariát
tel: 386 802 002
e-mail: kosovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Iveta Snopková
sekretariát
tel: 386 802 003
e-mail: snopkovai(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Sekretariát tajemníka zajišťuje:

1. agendu související s funkcí tajemníka magistrátu města

2. koncepčně se podílí na pracovním programu tajemníka magistrátu města

3. přípravu a kontrolu plnění usnesení materiálů orgánů obce (rady města a zastupitelstva města) 

4. evidenci a administrativní zabezpečení vydávání vnitřních předpisů magistrátu

5. zpracování, zveřejňování a evidenci dokumentů týkajících se organizační struktury magistrátu

6. organizační zajištění porad vedoucích odborů a vedení evidence úkolů z nich vyplývajících 

7. agendu střetu zájmů, jako podpůrný orgán

Městské informační centrum:

Miluše Jinšíková 
tel: 386 801 804
e-mail: jinsikovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz  

Alice Voborská 
tel: 386 801 807
e-mail: voborskaa(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

1. poskytuje informace

2. CzechPOINT:
výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku
výpis z rejstříku trestů
výpis z karty řidiče
registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Centrální spisovna magistrátu

Jana Stropková Kneisslová 
tel: 386 801 810
e-mail: stropkovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz 

Eva Kocarová  
tel: 386 801 803
e-mail: kocarovae(zavináč)c-budejovice(tečka)cz   

1. zabezpečuje spisovou a skartační agendu Magistrátu města České Budějovice v souladu s právními předpisy na úseku archivnictví a spisové služby

Personální oddělení zajišťuje:

Václav Pour 
tel: 386 802 011
e-mail: pourv(zavináč)c-budejovice(tečka)cz 

Ing. Ivana Rejdová 
tel: 386 802 007
e-mail: rejdovai(zavináč)c-budejovice(tečka)cz 

Jitka Bartošová 
tel: 386 802 012
e-mail: bartosovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz 

Dana Tvarůžková 
tel: 386 802 006
e-mail: tvaruzkovad(zavináč)c-budejovice(tečka)cz 

Stanislava Robová 
tel: 386 802 004
e-mail: robovas(zavináč)c-budejovice(tečka)cz 

1. komplexní personální agendu magistrátu města

2. sleduje a provádí statistiku o stavu zaměstnanců magistrátu města a mzdových prostředků

3. realizaci výběrových řízení ve smyslu zákona č. 312/2002 o úřednících samosprávných celků

4. vedení archivu - vystavuje potvrzení doby zaměstnání bývalých zaměstnanců Magistrátu města České Budějovice a dalších organizací: PK Jih, PK Sever, Technické služby města České Budějovice, Městské kulturní domy, STARZ, Stavební podnik města

5. komplexní mzdovou agendu mezd zaměstnanců magistrátu města

6. zpracovává přehledy výplatních míst

7. zpracovává statistické soubory

8. zpracovává rozpočet prostředků na platy zaměstnanců MM a sleduje jeho čerpání, provádí rozborovou činnost

Důležité informace odboru

Jakým způsobem se můžete ucházet o pracovní místo na Magistrátu města České Budějovice?

1. Každé volné tabulkové místo na Magistrátu města České Budějovice je obsazováno dle zákona č. 312/2002 veřejnou výzvou. Veřejná výzva obsahuje předepsané náležitosti včetně požadavků na obsazované místo. Veřejná výzva je na úřední desce magistrátu města vyvěšena po dobu 15 dnů.

2. Zájemce o zaměstnání se může přihlásit do výběrového řízení na základě zveřejněné výzvy. 

3. Přihlášku musí uchazeč podat písemně včetně požadovaných náležitostí a příslušných dokladů.

4. Přihláška může být předána osobně do kanceláře tajemníka na personální oddělení nebo může být podána prostřednictvím podatelny magistrátu města nebo zaslána poštou na adresu:

Magistrát města České Budějovice

kancelář tajemníka - personální oddělení

Nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92  České Budějovice

5. Po uzavření stanoveného termínu pro přijímání přihlášek do výběrového řízení bude uchazeč o zaměstnání písemně informován o termínu výběrového řízení.

Volná tabulková místa na magistrátu města jsou zveřejněna veřejnou výzvou na úřední desce v budově Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92  České Budějovice a na webových stránkách města: www.c-budejovice.cz na odkazu "Magistrát města - Volná místa".

Naposledy upravil: Snopková Iveta (SnopkovaI(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 1.11.2017