O odboru

Kde nás najdete

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru ODSH
3. patro - kancelář číslo 409a

Sekretariát
3. patro - kancelář číslo 409

Oddělení DISS (dopravního inženýrství státní správy)
3. patro - kancelář č. 413a

Oddělení SSÚ (silničního správního úřadu)
3. patro kancelář číslo 408

Oddělení EMV (evidence motorových vozidel)
přízemí - kancelář číslo 100b

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Ing. Jaroslav Mráz (mrazj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)

Sekretariát odboru

Růžena Divišová

(divisovar(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)

Oddělení dopravního inženýrství státní správy (DISS)

Ing. Jan Kupsa (kupsaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz), vedoucí oddělení DISS

Oddělení silničního správního úřadu (SSÚ)

Ing. Hana Truhlářová (truhlarovah(zavináč)c-budejovice(tečka)cz), vedoucí oddělení SSÚ

Oddělení evidence motorových vozidel (EMV)

Ing. Ladislav Hostěnský (hostenskyl(zavináč)c-budejovice(tečka)cz), vedoucí oddělení EMV

Vedoucí odboru

Ing. Jaroslav Mráz
tel. 386 804 401
e-mail: mrazj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Sekretariát vedoucího odboru

Růžena Divišová
tel. 386 804 402
e-mail: divisovar(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení

Vedoucí oddělení dopravního inženýrství státní správy

Ing. Jan Kupsa
tel. 386 804 410
e-mail: kupsaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení silničního správního úřadu

Ing. Hana Truhlářová
tel. 386 804 408
e-mail: truhlarovah(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení evidence motorových vozidel

Ing. Ladislav Hostěnský
tel. 386 804 412
e-mail: hostenskyl@c-budejovice

Činnost odboru

Oddělení silničního správního úřadu

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD příslušný dle § 40 zákona 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů na úseku silničního hospodářství v rozsahu správního územního obvodu Statutárního města České Budějovice pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, ve správním územním obvodu obce s rozšířenou působnosti pro silnice II. a III. tř. rozhoduje v souladu s ustanoveními zák.č.13/1997 Sb. zák. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení o:

 • zařazení pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změnách
 • připojování pozemních komunikací a nemovitostí na místní komunikace (vydané rozhodnutí je dokladem k žádosti na rozhodnutí o umístění stavby podávané u obecného stavebního úřadu)
 • uložení věcného břemene pro stavbu komunikace
 • zrušení místní komunikace (změna užívání stavby, nebo její odstranění)
 • rozhodnutí o dočasném zákazu stání v případě veřejného zájmu (následná možnost odstranění vozidla vlastníkem komunikace, např. při strojním čištění)
 • omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (podmínkou souhlas vlastníka komunikace a dopravně inženýrské opatření (dočasné dopravní značení) odsouhlasené příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR
 • zvláštním užívání komunikace
  • povolení k užívání komunikace vozidly, jejichž rozměry, nebo okamžitá hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy (nadrozměrná přeprava)
  • užití komunikace vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší než stanoví zvláštní předpis
  • užití části silničního pozemku pro:
   • umísťování předmětů nebo zařízení reklamních, zábavních, nebo jiných (zejména prodejních)
   • povolení k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací
   • povolení k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů pro provádění stavebních prací
   • zřizování vyhrazeného parkování
   • zřizování a provoz stánků prodejních a jiných podobných zařízení a reklamních zařízení do 0,6 m2
   • pro audiovizuální tvorbu
   • povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních, nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm, nebo na mostních objektech
   • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla býti ohrožena bezpečnost, nebo plynulost silničního provozu 
   • výjimečné užití komunikace pásovými vozidly ČA, nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena gumovými obručemi
 • v rámci výkonu státního dozoru sleduje zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komunikace
 • vymezení úseků místních komunikací na kterých se nezajišťuje schůdnost zimní údržbou
 • je příslušným úřadem pro řízení ve věci znečištění, nebo poškození komunikace
 • umístění pevné překážky na komunikaci
 • udělení výjimky z ochranného pásma komunikace pro umístění jiné stavby
 • odstranění zdrojů ohrožení, nebo rušení silničního provozu
 • zaujímá stanovisko k náhradě za užívání komunikace při velkých stavbách
 • je pověřen výkonem státního dozoru
 • je oprávněno ukládat pokuty právnickým i fyzickým osobám při nedodržení ustanovení zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

výkon činností, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení:

Odd. sil. správního úřadu je pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v rozsahu správního územního obvodu Statutárního města České Budějovice a pro sil. II. a III. tř. ve správním územním obvodu obce s rozšířenou působností příslušným úřadem pro stanovení trvalé i přechodné místní úpravy dopravního značení - § 77 zák. č. 361/2000 Sb. - o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ ve znění pozdějších předpisů a § 40 zák.č. 13/ 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 16 zák. č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle zák. č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů zastává funkci speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Stavebního úřadu České Budějovice a ve správním územním obvodu obce s rozšířenou působností pro sil. II. a III. třídy.

Oddělení dopravního inženýrství státní správy

ZKUŠEBNÍ KOMISAŘI – dle zákona č. 247/2000 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • zařazuje žadatele o osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke zkouškám a provádí tyto zkoušky
 • provádí státní odborný dozor provozovatelů autoškol v rozsahu své působnosti
 • projednává v prvním stupni správní delikty provozovatelů autoškol v rozsahu své působnosti

DOPRAVNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 34 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy vyhlášky MD č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, vyhlášky MDS č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy v souladu s ustanoveními výše uvedených zákonů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhoduje ve správním řízení o :

 • vydání osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě
 • vydání licencí pro městskou autobusovou dopravu
 • rozšíření a změně podmínek v udělených licencích
 • odejmutí licence
 • schvalování jízdních řádů linek městské autobusové dopravy
 • zajištění vstupů pro celostátní informační systém v elektronické podobě
 • výkon státního dozoru pro MHD a taxislužbu
 • je oprávněn v pověřeném rozsahu ukládat pokuty při nedodržení ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
 • vydání stanoviska k licenci k provozování linkové osobní dopravy jako dotčený dopravní úřad
 • zařazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby
 • vydává průkazy způsobilosti řidiče taxislužby

DRÁŽNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 54, § 57 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah ve znění pozdějších předpisů rozhoduje v souladu s ustanoveními výše uvedených zákonů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení o: 

 • vydání úředního povolení k provozování dráhy
 • rozhoduje o omezení provozování dráhy
 • vydává licence k provozování drážní dopravy (trolejbusové)
 • rozhoduje o změně licence
 • rozhoduje o odejmutí licence
 • rozhoduje o omezení drážní dopravy
 • zajištění zkoušek odborné způsobilosti uchazečů o řízení hnacího vozidla na trolejbusové dráze
 • zajištění doplňkových zkoušek odborné způsobilosti uchazečů o řízení hnacího vozidla na trolejbusové dráze
 • vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla
 • je oprávněn v pověřeném rozsahu při nedodržení ustanovení zák. č. 266/1994 Sb. a prováděcích vyhlášek ukládat pokuty
 • výkon státního dozoru
 • výkon činností, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení
 • schvalování jízdních řádů pro provoz trolejbusové dráhy

Činnost oddělení

Evidence motorových vozidel

 • Schvalování individuálních dovozů, staveb a přestaveb vozidel
 • Evidence vozidel, přidělování registračních značek, provádění změn v dokladech
 • Provádění dozoru nad činností stanic měření emisí
 • Spolupráce a poskytování údajů jiným složkám státní správy a oprávněným osobám v souladu s příslušnými zákony
 • Výkon státní správy a projednávání přestupků na úseku evidence vozidel.
 • Důležité informace odboru

  ____________________________________________________________________________________________

  Oddělení evidence vozidel (EMV)

  INFORMACE tel. 386 804 420

  -

  pracovník

   spojení (telefon, e-mail, č. dv.)

   pracovní náplň

   Ing. Ladislav 
   HOSTĚNSKÝ

   386 804 412, kancelář č. 100b
   hostenskyl(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   

   Vedoucí oddělení evidence vozidel

   Šárka
   BOHÁČKOVÁ

   386 804 415, kancelář č. 100a
   bohackovas(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

   fax. 386 804 414

   Administrativa

   Vendula
   MATĚJÍČKOVÁ
  386 804 430, přepážka č. 12  Pokladna

   Hana HÁJKOVÁ

   Dagmar MRÁZOVÁ

   Lenka HUMPÁLOVÁ

   Dana CHYŇAVOVÁ 

   Ivana REIZIGOVÁ

   Věra EIBLOVÁ

   Olga WOLFOVÁ

   Marcela KORTUSOVÁ

   Dana DVOŘÁKOVÁ

   Zdeňka ŘEZÁČOVÁ

   Šárka MAJEROVÁ

   Renata HAVLOVÁ

   Monika BAMBULOVÁ

   386 804 420

   386 804 420

   386 804 420

   386 804 417, přepážka

   386 804 432, přepážka

   386 804 423, přepážka

   386 804 420, přepážka

   386 804 427, přepážka 

   386 804 424, přepážka

   386 804 425, přepážka 

   386 804 426, přepážka

   386 804 420, přepážka

   386 804 420, přepážka

   Informace

   Informace

   Informace

   .

   .

   .

   Evidence vozidel, přihlašování vozidel,
   změny údajů v dokladech, apod.

   .

   .

   .

   .

   .

   
   Ludvík STARÝ
   

   386 804 419, přepážka č. 10
   staryl(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

   Dovozy, stavby a přestavby vozidel


   Martin BLAŽEK
   

   386 804 418, přepážka č. 10
   blazekm(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   Dovozy, stavby a přestavby vozidel
   
   Miroslav NOVOTNÝ
   
   386 804 433, přepážka č. 10
   novotnym(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   Dovozy, stavby a přestavby vozidel, 
   historická a sportovní vozidla
   
   Pavel VESELÝ
   386 804 428, přepážka č. 10
   veselyp(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   Dovozy, stavby a přestavby vozidel,
   historická a sportovní vozidla

  -------------------------------------------------

  Kněžská 19, České Budějovice

  Úřední hodiny oddělení evidence vozidel:

   Po  8:00 - 17:00 hodin

   Út  8:00 - 14:00 hodin

   St  8:00 - 17:00 hodin

   Čt - není úřední den 

   Pá  8:00 - 14:00 hodin

  -------------------------------------------------

  Na oddělení evidence motorových vozidel je možno se objednat prostřednictvím služby Elektronická obsluha občana.

  Informace pro žadatele na oddělení evidence motorových vozidel naleznete ZDE (575,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

  Formuláře pro žadatele na oddělení evidence motorových vozidel naleznete ZDE

  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________


  Oddělení silničního správního úřadu (SSÚ)

   
  Vyřizující pracovníci (mapový přehled):

  MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE (6,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

  - OBCE (962,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

   pracovník

  spojení (telefon, e-mail, č.dv.)

   pracovní náplň

   Ing. Hana
   TRUHLÁŘOVÁ     

   Vedoucí oddělení


   386 804 408
   truhlarovah(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 408                        

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad
   v obvodu:  kú Č. Budějovice 1 (historické
   jádro), část ČB 6 (oblast ohraničená
   ul. Rudolfovská, Nádražní, Mánesova a řekou
   Vltavou) 

  Hana KOVAŘÍKOVÁ

   386 804 413
   kovarikovah(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 409

   ----------------------------------------------

   administrativa  Ing. Josef ČEJKA
   

   
   386 804 436
   cejkaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 410

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad
   v obvodu:  kú Č. Budějovice 1 (historické
   jádro), část ČB 6 (oblast ohraničená
   ul. Rudolfovská, Nádražní, Mánesova a řekou
   Vltavou)


   

   Jiří STACH


   
   386 804 404
   stachj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 410

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad
   v obvodu: ČB 5 (Suché Vrbné, Nová Pohůrka),
   ČB 6 (Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové
   Hodějovice)

   Ing. Pavel
   HORÁK
   386 804 403
   horakp(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 410

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad
   v obvodu: ČB 7 (Rožnov, Krumlovské
   předměstí)

   Bc. Adéla
   KOPPOVÁ
   386 804 416
   koppovaa(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 412

   ---------------------------------------------- 

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad
   v obvodu: ČB 2 (Stromovka, Na Dlouhé
   louce), ČB  3 (část Pražského předměstí
   ohraničená ulicemi Pražská, Na Sadech,
   Rudolfovská, Nádražní, Pekárenská)

   Ing. Petra 
   ČEPEROVÁ
   386 804 406
   ceperovap(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 412

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad
   v obvodu: ČB 3 (Pražské předměstí, Kněžské
   Dvory, Nemanice)

   Ing. Jindřich
   ŠIMÁNEK
   386 804 407
   simanekj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 412

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad
   v obvodu: ČB 2 (Čtyři Dvory, Vltava, Šumava, 
   Máj), České Vrbné, Haklovy Dvory

   Ing. Petra
   LUKSCHOVÁ
   386 804 434
   lukschovap(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 416

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad
   v obvodu: ČB 3 (část Pražského  předměstí
   ohraničená ulicemi Strakonická, Pražská,
   Pekárenská, Nádražní), ČB 4

   Antonín
   TALAFOUS

   386 804 405
   talafousa(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 411

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební
   úřad: silnice II. a III. třídy ve správním
   obvodu s rozšířenou působností města
   Č. Budějovice, Kaliště, Třebotovice;
   obce (pouze jako speciální stavební úřad)

   

   Ing. Zuzana
   BARTÁKOVÁ
   

   386 804 409
   bartakovaz(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 411

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
   silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
   s rozšířenou působností města Č. Budějovice

   Bc. Daniel
   BOUCHAL
   386 804 435
   bouchald(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 411

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
   silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
   s rozšířenou působností města Č. Budějovice;
   obce (pouze jako speciální stavební úřad)

   Ing. Alena 
   SOUČKOVÁ

   386 804 431
   souckovaa(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 416

   ----------------------------------------------

   silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
   silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
   s rozšířenou působností města Č. Budějovice;
   obce (pouze jako speciální stavební úřad)


   Mgr. Patrik
   NEUWIRTH
   386 804 437
   neuwirthp(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 411

   ----------------------------------------------

   Přestupky, pokuty, kontrolní činnost

   ----------------------------------------------

  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________

  Oddělení dopravního inženýrství státní správy (DISS)

   pracovník

   spojení (telefon, e-mail, č.dv.)

   pracovní náplň

   Ing. Jan KUPSA
   Vedoucí oddělení

   -

   386 804 410
   kupsaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 413 
   

   -------------------------------------------

   Dopravní úřad a drážní správní úřad,
   státní odborný dozor v silniční a drážní
   dopravě (městská hromadná doprava
   a taxislužba), povolenky praktickým
   lékařům, zkušební komisař

   Ing. Marcela JOZOVÁ  386 804 411
   jozovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 413

   ---------------------------------------

   Administrativa, ekonomika

   
   Ing. Bohumír
   ČERVENÝ
   

   386 804 411
   cervenyb(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 413

   ---------------------------------------

   Zkušební komisař


   Daniel SCHEICHER 

   386 804 411
   scheicherd(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 413

   --------------------------------------

   Zkušební komisař

  Zbyněk STOLARIK, DiS.  386 804 411
   stolarikz(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
   kancelář č. 413

   --------------------------------------

   Zkušební komisař

  ___________________________________________________________________________________________________________
  Naposledy upravil: Šimánek Jindřich (SimanekJ(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
  Naposledy upraveno: 8.12.2017