Oddělení silničního správního úřadu

Vyřizující pracovníci (mapový přehled):

- MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE (6,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

- OBCE (962,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

 pracovník

spojení (telefon, e-mail, č.dv.)

 pracovní náplň

 Ing. Hana
 TRUHLÁŘOVÁ
 Vedoucí oddělení


 386 804 408
 truhlarovah(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 408                           

 --------------------------------------------------

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu:  kú Č. Budějovice 1 (historické
 jádro), část ČB 6 (oblast ohraničená
 ul. Rudolfovská, Nádražní, Mánesova a řekou
 Vltavou)

 Hana KOVAŘÍKOVÁ
 386 804 436
 cejkaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 410
 --------------------------------------------------
 
 Administrativa

 Ing. Josef ČEJKA

 386 804 436
 cejkaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 410

 -------------------------------------------------- 

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu:  kú Č. Budějovice 1 (historické
 jádro), část ČB 6 (oblast ohraničená
 ul. Rudolfovská, Nádražní, Mánesova a řekou
 Vltavou)

 
 Jiří STACH

 386 804 404
 stachj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 410

 --------------------------------------------------

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 5 (Suché Vrbné, Nová Pohůrka),
 ČB 6 (Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové
 Hodějovice)

 
 Ing. Pavel
 HORÁK
 

 386 804 403
 horakp(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 410

 --------------------------------------------------

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 7 (Rožnov, Krumlovské
 předměstí),

 Bc. Adéla
 KOPPOVÁ

 386 804 416
 koppovaa(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 412

 -------------------------------------------------

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 2 (Stromovka, Na Dlouhé
 louce), ČB  3 (část Pražského předměstí
 ohraničená ulicemi Pražská, Na Sadech,
  Rudolfovská, Nádražní, Pekárenská)

 
 Ing. Petra 
 ČEPEROVÁ
 386 804 406
 ceperovap(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 412

 -------------------------------------------------

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 3 (Pražské předměstí, Kněžské
 Dvory, Nemanice)

 Ing. Jindřich
 ŠIMÁNEK

 386 804 407
 simanekj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 412

 -------------------------------------------------

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 2 (Čtyři Dvory, Vltava, Šumava, 
 Máj), České Vrbné, Haklovy Dvory

 Ing. Petra
 LUKSCHOVÁ
 

 386 804 434
 lukschovap(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 416

 -------------------------------------------------

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad
 v obvodu: ČB 3 (část Pražského  předměstí
 ohraničená ulicemi Strakonická, Pražská,
 Pekárenská, Nádražní), ČB 4

 Antonín
 TALAFOUS

 386 804 405
 talafousa(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 411

 -------------------------------------------------

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice,
 Kaliště, Třebotovice; obce (pouze jako
 speciální stavební úřad), 
 

 

 Ing. Zuzana
 BARTÁKOVÁ

 386 804 409
 bartakovaz(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 411

 ------------------------------------------------- 

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice,
 

 
 Bc. Daniel BOUCHAL

 
 386 804 435
 bouchald(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 411

 -------------------------------------------------

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice,

 Ing. Alena 
 SOUČKOVÁ

 386 804 431
 souckovaa(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 416

 -------------------------------------------------

 silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
 silnice II. a III. třídy ve správním obvodu
 s rozšířenou působností města Č. Budějovice,
 

 

 Mgr. Patrik NEUWIRTH

 386 804 437
 neuwirthp(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 kancelář č. 411

 -------------------------------------------------

 Přestupky, pokuty, kontrolní činnost

 -------------------------------------------------

Oddělení silničního správního úřadu zajišťuje:

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD příslušný dle § 40 zákona 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů na úseku silničního hospodářství v rozsahu správního územního obvodu Statutárního města České Budějovice pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, ve správním územním obvodu obce z rozšířenou působnosti pro silnice II. a III. tř. rozhoduje v souladu s ustanoveními zák.č.13/1997 Sb. zák. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení o:

 • zařazení pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změnách
 • připojování pozemních komunikací a nemovitostí na místní komunikace (vydané rozhodnutí je dokladem k žádosti na rozhodnutí o umístění stavby podávané u obecného stavebního úřadu)
 • uložení věcného břemene pro stavbu komunikace
 • zrušení místní komunikace (změna užívání stavby, nebo její odstranění)
 • rozhodnutí o dočasném zákazu stání v případě veřejného zájmu (následná možnost odstranění vozidla vlastníkem komunikace, např. při strojním čištění)
 • omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (podmínkou souhlas vlastníka komunikace a dopravně inženýrské opatření (dočasné dopravní značení) odsouhlasené příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR
 • zvláštním užívání komunikace
  • povolení k užívání komunikace vozidly, jejichž rozměry nebo okamžitá hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy (nadrozměrná přeprava)
  • užití komunikace vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní předpis
  • užití části silničního pozemku pro:
   • umísťování předmětů nebo zařízení reklamních, zábavních nebo jiných (zejména prodejních)
   • povolení k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací
   • povolení k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů pro provádění stavebních prací
   • zřizování vyhrazeného parkování
   • zřizování a provoz stánků prodejních a jiných podobných zařízení a reklamních zařízení do 0,6 m2
   • pro audiovizuální tvorbu
   • povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních, nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm, nebo na mostních objektech
   • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla býti ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu 
   • výjimečné užití komunikace pásovými vozidly ČA nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena gumovými obručemi
 • v rámci výkonu státního dozoru sleduje zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komunikace
 • vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost zimní údržbou
 • je příslušným úřadem pro řízení ve věci znečištění nebo poškození komunikace
 • umístění pevné překážky na komunikaci
 • udělení výjimky z ochranného pásma komunikace pro umístění jiné stavby
 • odstranění zdrojů ohrožení nebo rušení silničního provozu
 • zaujímá stanovisko k náhradě za užívání komunikace při velkých stavbách
 • je pověřen výkonem státního dozoru
 • je oprávněno ukládat pokuty právnickým i fyzickým osobám při nedodržení ustanovení zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

výkon činností, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení:

Odd. silničního správního úřadu je pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v rozsahu správního územního obvodu Statutárního města České Budějovice a pro sillnice II. a III. třídy ve správním územním obvodu obce z rozšířenou působností příslušným úřadem pro stanovení trvalé i přechodné místní úpravy dopravního značení - § 77 zák. č. 361/2000 Sb. - o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 40 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 16 zák. č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle zák. č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zastává funkci speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ve správním obvodu Stavebního úřadu České Budějovice a ve správním územním obvodu obce z rozšířenou působností pro silnice II. a III. třídy.