O odboru

Kde nás najdete

Dům umění, nám. Přemysla Otakara II. 38, 2. patro

TIC v budově radnice, vchod č. 2

Struktura odboru

Mgr. Iva Sedláková - vedoucí odboru
tel: 725 941 340
e-mail: sedlakovai(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Ing. Marie Černá - sekretariát odboru
tel: 601 150 925
e-mail: cernam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

I. Oddělení kultury

Ing. Hana Rynešová
tel: 725 941 965
e-mail: rynesovah(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

II. Oddělení cestovního ruchu

Dana Dobiášová
tel: 720 971 835
e-mail: dobiasovad(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Činnost odboru

Obecný popis činnosti odboru a výčet agend, které odbor zajišťuje

Odbor kultury a cestovního ruchu zabezpečuje komplexně v rámci samostatné působnosti města agendu kultury a cestovního ruchu.
Odbor plní i další úkoly na výše uvedeném úseku samostatné působnosti vyplývající pro město z příslušných právních předpisů, popř. úkoly svěřené odboru vnitřními předpisy města, usneseními orgánů města či uložené tajemníkem magistrátu.
Odbor kultury a cestovního ruchu zajišťuje též metodickou pomoc jiným odborům a organizacím města v  záležitostech spadajících do náplně jeho činnosti, stejně tak s ostatními dotčenými odbory úzce spolupracuje především při zajišťování přípravy a realizace jednotlivých kulturních a společenských akcí. Odbor úzce spolupracuje též s orgány města při plnění samosprávných úkolů města a zajišťuje nezbytnou součinnost s orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jeho činnosti.

Výčet agend zajišťovaných jednotlivými odděleními, útvary či pracovníky

Oddělení kultury a cestovního ruchu

 • zajišťuje agendu koncepcí, strategií a koordinace aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu, tj. zejména

- vyvíjí koncepční činnost - zajištění, vyhodnocení a zveřejnění statistických dat, rozvoj marketingu města včetně zpracování marketingového plánu pro daný rok, spolupráci při tvorbě nové strategie města v cestovním ruchu a kultuře, naplňování a aktualizace strategického plánu rozvoje kultury a cestovního ruchu, propojení obou oblastí s cílem vytvoření synergického efektu, spolupráce na strategickém plánu rozvoje města,

- poskytuje informace z oblasti kultury a cestovního ruchu,

- zajišťuje spolupráci s podnikatelskou sférou a získává další finanční prostředky na podporu a cestovního ruchu ve městě,

- zajišťuje spolupráci s jednotlivými subjekty ve městě provozujícími kulturní či turistická zařízení a poskytujícími služby v oblasti kultury a cestovního ruchu, aktivně se podílí na koordinaci společných akcí,

- zajišťuje spolupráci s jinými veřejnými institucemi, agenturami a organizacemi působícími v oblasti kultury a cestovního ruchu (Czech Tourism, destinační společnost Českobudějovicko - Hlubocko, z. s. apod.), s partnerskými městy,

 • zajišťuje agendu dotací a příspěvků (zejména Dotační program na podporu cestovního ruchu, Dotační program na podporu kultury) v souladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy města a usneseními příslušných orgánů města,
 • zajišťuje agendu související s činností příspěvkových organizací zřizovaných městem v oblasti kultury nebo cestovního ruchu,
 • zabezpečuje vlastní kulturní agendu zahrnující zejména

- veškeré agendy související s jednotlivými kulturními a společenskými akcemi pořádanými městem nebo s účastí či pod záštitou města, zpracovávání dokumentace z těchto akcí, spolupráce i na dalších akcích pořádaných ve městě nebo regionu,

- zajišťování agendy kroniky města a vydávání jejího bulletinu,

- zajištění evidence, oprav a údržby památníků, pamětních desek, soch a jiných uměleckých děl v majetku města, ledaže tato činnost přísluší jinému odboru města nebo jinému útvaru či subjektu,

- vytváření a aktualizace databáze kulturních subjektů ve městě,

- zajišťování chodu výstavní síně v budově radnice po stránce dramaturgické,

 • zabezpečuje vlastní agendu cestovního ruchu zahrnující zejména

- propagaci města formou ediční, publikační a inzertní činnosti,

- prezentaci města na veletrzích a výstavách v České republice i v zahraniční, na konferencích a seminářích, na kulturních a společenských akcích,

- aktivní podílení se na projektech podporujících rozvoj cestovního ruchu v Českých Budějovicích,

- spolupráci s ubytovateli, průvodci a dalšími poskytovateli služeb v cestovním ruchu v Českých Budějovicích,

- zajišťování pořizování propagačních tiskovin, předmětů a jiných materiálů pro potřeby prezentace a propagace města, kontrola hospodárného nakládání s nimi,

 • zajišťuje příslušné smluvní agendy v rámci činnosti odboru (uzavírání smluv a jiných soukromoprávních úkonů),
 • zajišťuje spolupráci s Kulturní komisí rady města a Komisí rady města pro cestovní ruch,
 • zajišťuje ekonomickou agendu související s činností odboru včetně přípravy návrhu rozpočtu odboru, kontrolní, účetní a rozborové činnosti apod.

Organizování, produkční a dramaturgická činnost kulturních, vzdělávacích a společenských akcí v KD Vltava a KD Slavie:

- zajištění dramaturgických plánů pro jednotlivé prostory,

- vedení rezervačního kalendáře na pronájmy,

- zajišťování smluvních podkladů k pronájmům,

- organizace a technické zabezpečení akcí,

Odbor dále prostřednictvím turistického a informačního centra zajišťuje

 • informační činnost, tj. zejména

- zajišťuje bezplatný informační servis - turistické informace a hospodářské informace o městě (informace o nejdůležitějších institucích ve městě, o společnostech v Českých Budějovicích a v okolí) pro návštěvníky města i jiné subjekty,

- podílí se na rozvoji služeb směrem k turistům a obyvatelům města,

- zabezpečuje sběr informací o městě, kultuře v Českých Budějovicích a v okolí, ubytovacích a stravovacích možnostech ve městě a okolí,¨

- zabezpečuje dohled nad fungováním volnočasového webového portálu města,

 • zprostředkovatelskou činnost, tj. zejména

- zajišťuje zprostředkování služeb veřejnosti (ubytování, stravování, prodeje vstupenek),

- průvodcovský servis (prohlídky města na objednávku, exkurze v místním pivovaru Budvar apod.),

 • obchodní činnost, tj. zejména

- zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce nejrůznějšího druhu v Českých Budějovicích (CBsystem včetně správy a propagace webových stránek tohoto systému) a v rámci regionu jižních Čech, zajišťuje prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v České republice v rámci prodejní sítě TICKETPRO, a.s., popř. v jiných sítích na další akce dle smluvních vztahů města,

- zajišťuje prodej pohlednic, map, brožur, DVD, upomínkových předmětů s tématikou Českých Budějovic a jižních Čech, prodej jízdenek MHD České Budějovice a další doplňkový prodej,

- zajišťuje prohlídky radnice s výkladem v německém a anglickém jazyce,

 • další činnost související s agendou turistického a informačního centra, zejména evidenci a kontrolu skladové a pokladní agendy provozu centra (evidence propagačních tiskovin, předmětů a jiných materiálů pro potřeby prezentace a propagace města) a další.
Naposledy upravil: Rynešová Hana (RynesovaH(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 30.11.2017