O odboru

Kde nás najdete

Odbor památkové péče
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru OPP
4. patro - kancelář číslo 509

Oddělení státní správy památek
4. patro - kancelář číslo 511, 512

Oddělení hospodářské a kontrolní
4. patro - kancelář číslo 510, 512

ÚŘEDNÍ HODINY

po: 8:00 - 17:00
st:  8:00 - 17:00
pá: 8:00 - 11:30

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Bc. František Hrdý

Oddělení státní správy památek

Ing. Jana Taubrová - vedoucí odd.
Mgr. Simona Foltýnová
Pavel René Robausch

Oddělení hospodářské a kontrolní

Ing. Irena Tomandlová - vedoucí odd., zástupce VO
Jana Kadlecová
Ing. Martina Ramešová

Vedoucí odboru

Bc. František Hrdý
tel: 386 804 301
e-mail: hrdyf(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení

Oddělení státní správy památek

Ing. Jana Taubrová - vedoucí odd.
tel: 386 804 304
e-mail: taubrovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Mgr. Simona Foltýnová
tel: 386 804 306
e-mail: foltynovas(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Pavel René Robausch
tel: 386 804 305
e-mail: robauschp(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Oddělení hospodářské a kontrolní

Ing. Irena Tomandlová - vedoucí odd., zástupce VO
tel: 386 804 302
e-mail: tomandlovai(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Jana Kadlecová
tel: 386 804 303
e-mail: kadlecovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Ing. Martina Ramešová
tel: 386 804 307
e-mail: ramesovama(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Činnost odboru

Odbor památkové péče zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče pro město České Budějovice a příslušné obce v přenesené a rozšířené působnosti, ale také zajišťuje výkon památkové péče v samostatné působnosti.

Činnost oddělení

Oddělení státní správy památek zajišťuje

 1. výkon státní správy na úseku památkové péče v přenesené působnosti na území města České Budějovice a pro příslušné obce v rozšířené působnosti
 2. výkon státního stavebního dohledu při obnově kulturních památek z hlediska
  památkové péče
 3. dozor v rozsahu své působnosti nad dodržováním zákona
 4. vyjádření k liniovým stavbám
 5. vyjádření k územně plánovací dokumentaci z hlediska památkové péče
  Oddělení hospodářské a kontrolní zajišťuje např.
 1. informace o programech, poskytujících finanční příspěvky na obnovu kulturních
  památek
 2. výkon státního stavebního dohledu při obnově kulturních památek z hlediska
  památkové péče
 3. dozor v rozsahu své působnosti nad dodržováním zákona, ukládání pokut
 4. spravování rozpočtu odboru
 5. výkon státní správy, ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 6. činnosti spojené s prohlašováním kulturních památek a vedení evidence
 a dále např.:
 1. provádění administrativní činnosti pro OPP při zpracování materiálů a podkladů pro Radu města a Zastupitelstvo města
 2. provádění aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice a programu regenerace vesnické památkové zóny Rožnov
 3. zajišťování spolupráce města České Budějovice se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 4. zajišťování pořizování stavebně historických průzkumů včetně zadání výběrových řízení a zpracování návrhů smluv pro činnost OPP
 5. provádění a odpovídání za poskytování finančních příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek dle §16 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcí vyhlášky č.66/1988 Sb., k provedení zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 6. vedení evidence válečných hrobů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
 7. spolupráce s památkovou komisí RM a pracovní skupinou pro regeneraci MPR Č. Budějovice

Zákony dle kterých funguje odbor

Činnost a oprávněnost odboru k provádění úkonů je stanovena a vymezena zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších změn, dále v součinnosti se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích a č. 500/2004 Sb.,správní řád. Dále činnosti vyplývající ze zákona 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důležité informace odboru

Webové stránky města:

http://www.c-budejovice.cz

Kulturní památky jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede odborná organizace Národní památkový ústav Praha ( tel. 257 010 111 )

Naposledy upravil: Tomandlová Irena (TomandlovaI(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 24.9.2015