Označení kulturních památek

V souvislosti se zajištěním naplnění vládního usnesení č. 766 ze dne  26.7.2000, kterým vydala vláda České republiky souhlas s projektem jednotného a plošného označení státem chráněných nemovitých památek na území České republiky, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice u p o z o r ň u j e vlastníky kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce s rozšířenou působností, že toto jednotné značení bude probíhat postupně.

Označení nemovitých kulturních památek  těmito informačními tabulkami  koordinuje odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice jako pověřený úřad s rozšířenou působností po předchozí dohodě s vlastníky kulturních památek a ve spolupráci s pověřenými obcemi.

Informační tabulka (měděný plech s vypouklým reliéfem a formátem přibližně A5) opatřená nápisem „Kulturní památka" a velkým státním znakem, označující nemovitou kulturní památku se bude umisťovat (dle předepsaného návodu k připevnění) zpravidla na hlavní pohledové stěně objektu (u domů poblíž popisného nebo evidenčního čísla) na dobře viditelném místě, takovým způsobem a v takové výšce, aby nedošlo k poškození nemovité kulturní památky a aby současně bylo znemožněno odcizení nebo znehodnocení tabulky.

Všichni vlastníci kulturní památky obdrží na požádání informaci, ve které mohou projevit svoji vůli

a)  souhlasit s označením památky s tím, že instalaci si zajistí sám

b)  souhlasit s označením památky s tím, že instalaci zajistí pověřený subjekt (obec s rozšířenou působností)

c)  nesouhlasit s označením památky.

Zmíněné etue se poskytnou vlastníkům kulturních památek zdarma a podle jejich zájmu. Jejich osazení bude probíhat podle stanovených pravidel, které budou součástí písemného vyrozumění vlastníka nemovité kulturní památky.

Zákon nestanovuje vlastníkům povinnost označení nemovité kulturní památky strpět, nicméně snahou odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice bude naplnit toto vládní usnesení a s vlastníky kulturních památek  se na  značení kulturních památek dohodnout. Pro vlastníky kulturní památky může mít totiž nezanedbatelný význam mimo jiné to, že poškození označené nemovité kulturní památky třetí osobou, například sprejery apod., lze chápat nikoliv jako jenom nedbalost, ale jako úmysl poškodit cizí majetek kulturní povahy – stanovené označení se tedy uplatní jako zvýšený prvek obecné ochrany majetku jako takového. I toto snad bude dalším střípkem, který přispěje k ochraně nemovitých kulturních památek na našem území, ale i celé republiky.
Naposledy upravil: Tomandlová Irena (TomandlovaI(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 21.5.2014