Potřebné k vydání závazného stanoviska

Co musí obsahovat žádosti o vydání závazného stanoviska:

Vlastník kulturní památky nebo objektu v památkové rezervaci, památkové zóně a ochranném pásmu, uvede v žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče tyto údaje:

a)  název a umístění objektu, památky,
b)  popis současného stavu objektu, památky, s uvedením závad,
c)  předpokládaný rozsah obnovy nebo novostavby,

K žádosti budou přiloženy následující materiály:

- plné moci všech vlastníků s uvedením jejich souhlasu s požadovanou změnou
- aktuální katastrální snímek
- zpracovaná dokumentace dle stupně řízení (územní řízení, stavební řízení)
- kopii výpisu z obchodního rejstříku (pouze u právnických osob)
- pro řízení, která předcházejí vydání závazného stanoviska, je možné doložit i odborná vyjádření posuzující stav střešních konstrukcí, stav komínových těles, stav nosných zdí a podobně, popřípadě předchozí rozhodnutí orgánů státní památkové péče, fotodokumentaci

Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování musí obsahovat:

a) název, umístění a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
b) popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení,
c) navrhovaný způsob restaurátorského zásahu.

Formuláře žádostí o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a plné moci je možné vyzvednout na odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice, Kněžská 19, České Budějovice. Formuláře jsou rovněž dostupné na internetových stránkách odboru památkové péče.

Naposledy upravil: Tomandlová Irena (TomandlovaI(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 21.5.2014