Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice

A K T U Á L N Ě ! ! !

Památková komise rady města navrhla k zařazení do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2018 tyto akce obnovy kulturních památek: oprava parkánové hradební zdi na parcele č. 265/1 a 264 v Hradební ulici, obnovu jižní fasády na objektu teologické fakulty v Kněžské 8, pokračující rekonstrukci domu v České ulici 32, opravu uliční fasády domu na nám. Přemysla Otakara II. 20, opravu pěti římsových prstenců na Černé věži, udržovací práce na domě v České ulici36 a výměnu výkladních oken a dveří na budově děkanství v ulici U Černé věže.

Podrobnosti k dotačnímu programu níže na této stránce.

Bližší informace - Ing. Tomandlová, tel. 386 804 302; tomandlovai(zavináč)c-budejovice(tečka)cz; Kněžská 19, 4. patro, č.dv. 510.

______________________________________________________________________________________________

V roce 1992 bylo vydáno usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. března 1992 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento státní program je projevem vůle vlády ČR napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní obnově, tj. k regeneraci.

Příspěvky jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek. Nemůže je získat vlastník, který má vůči státu dluhy a nemohou být použity ani na obnovu kulturní památky, pokud je součástí ručení k úvěru, jenž není v řádném termínu splácen. Poskytované finance jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty, nikoliv na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Město České Budějovice má s ohledem na ustanovení tohoto vládního usnesení ČR plné právo se účastnit tohoto státního programu a zpracovávat vlastní městský program regenerace a jeho aktualizace. V současné době je platná Aktualizace Programu regenerace MPR České Budějovice 2016-2020. (4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Finanční příspěvky jsou určeny pouze vlastníkům kulturních památek nacházejícím se na vymezeném území městské památkové rezervace České Budějovice.

Financování obnovy kulturní památky je v rámci tohoto programu vícezdrojové - skládá se z podílu vlastníka, státního podílu a podílu obce.

Zhodnocení požadavků a potřeb na obnovu kulturních památek vychází ze stanovených kritérií, kterými jsou např. způsoby obnovy, restaurování, záchrana poškozených objektů, statika objektů, stav fasád a zachování původních prvků.

Návrh rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace a určení výše podílu města je zpracováváno v souladu se Zásadami Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory (viz přiložené dokumenty).  Rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města schvaluje zastupitelstvo města.

Schválený návrh rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR a spolupodílu města je pak zapracován společně s předloženými údaji od vlastníků objektů do tzv. „souhrnných přehledů“.

Požadované doklady ke zpracování „souhrnných přehledů“:

a) závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (upozorňujeme na včasné podání žádosti o vydání závazného stanoviska)

b) doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (nejde-li o práce prováděné svépomocí)

c) smlouva o dílo (zde je potřeba výslovně uvést, že bude provedeno v roce, na něž se příspěvek vztahuje)

d) fotodokumentace současného stavu památky

e) stavební povolení, ohlášení

f) doložení výnosu z kulturní památky za předchozí rok

g) prohlášení, že na objektu neváznou závazky ve smyslu vyrovnání konkurzní podstaty

h) prohlášení vlastníka o finančním podílu na Programu

ch) podrobný rozpis prací, jichž se žádost o příspěvek týká (neinvestičního charakteru; u akcí většího rozsahu tj. s celkovými ročními náklady nad 1 mil. Kč včetně je třeba doložit propočet od projektanta nebo staveb. firmy)

i) eventuelní další doklady, např. kopie licence restaurátora v případě restaurátorských prací

j) prohlášení o tom, zda je žadatel plátcem DPH

k) výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší než 6 měsíců)

l) kopie katastrální mapy (nesmí být starší než 6 měsíců)

Souhrnné přehledy jsou předloženy k podpisu vlastníkům objektů a doplněny údaji o jednotlivých akcích obnovy, které předloží vlastníci městu (obci). Formuláře souhrnných přehledů budou s doklady potvrzeny určenými institucemi státní správy a státní památkové péče, zástupcem místní pracovní skupiny pro regeneraci a Národním památkovým ústavem.

Město, zastoupené primátorem, následně předloží Ministerstvu kultury písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu na daný rok, a to v daném termínu, ke které současně přiloží kopie všech souhrnných přehledů příslušných akcí obnovy kulturních  památek a kopie stanovených dokladů. Na základě uvedené žádosti a po kontrole předložených souhrnných přehledů s doklady Ministerstvo kultury zahájí ve věci řízení o poskytnutí dotace, vydá rozhodnutí a převede do rozpočtu města, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., tuto dotaci s účelovým i finančním vázáním na příslušné akce a práce pro daný rok. Tímto rozhodnutím Ministerstva kultury, resp. dnem jeho doručení městu bude současně formálně potvrzeno zařazení příslušných akcí obnovy kulturní památky do Programu na daný rok.

Z dotace město poskytne vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky, a to na základě veřejnoprávní smlouvy.

Dokumenty:

Památky opravené v rámci Programu regenerace MPR České Budjovice  

např. Historická část radnice, Samsonova kašna, areál bývalého dominikánského kláštera včetně kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém nám., Rabenštejnská věž, DK Slavie.... ale i spousta měšťanských domů, které jsou v soukromém vlastnictví.

Naposledy upravil: Tomandlová Irena (TomandlovaI(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 30.10.2017