O odboru

Kde nás najdete

budova historické radnice
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru ORVZ
2. patro - kancelář číslo 214

Oddělení dotací

2. patro - kancelář číslo 216, 218, 251 

Oddělení implementace IPRÚ
2. patro - kancelář číslo 251, 252

Oddělení veřejných zakázek
2. patro - kancelář číslo 212, 213, 215; 3. patro - kancelář číslo 362, 363

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Ing. Dagmar Baumruková, MPA

Oddělení dotací

Vedoucí oddělení dotací

Ing. Zuzana Fišerová

Oddělení implementace IPRÚ

Pověřený vedoucí oddělení implementace IPRÚ, zástupce VO
Ing. Petr Käfer

Oddělení veřejných zakázek

Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Dagmar Kubincová

Vedoucí odboru

Ing. Dagmar Baumruková, MPA
tel: +420 386 803 201
e-mail: baumrukova(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení

Pověřený vedoucí oddělení implementace IPRÚ

Ing. Petr Käfer
tel: +420 386 803 209
e-mail: kaferp(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení dotací

Ing. Zuzana Fišerová
tel: +420 386 803 208
e-mail: fiserovaz(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení veřejných zakázek

Dagmar Kubincová
tel: +420 386 803 220
e-mail: kubincovad(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Činnost odboru

Připravuje a realizuje strategický plán a integrované plány rozvoje města, připravuje, zpracovává a vede agendu spojenou s dotačními programy EU a národními zdroji, zajišťuje zadávání veřejných zakázek.

Činnost oddělení

I. Oddělení implementace IPRÚ

 • Plní úkoly v oblasti implementace strategie IPRÚ České Budějovice a metodicky spolupracuje při přípravě     projektů nositele a ostatních subjektů;
 • Stanovuje postupy implementace evropských fondů v podmínkách města pro oblasti strategie IPRÚ České Budějovice;
 • Podílí se na koordinaci přípravy a realizace projektových žádostí nositele IPRÚ a ostatních subjektů z hlediska plnění finančního plánu a indikátorů strategie IPRÚ České Budějovice;
 • Zajišťuje kompletní administraci procesů, které je nositel strategie povinen vykonávat - vyhlašování výzev nositele, jednání řídícího výboru, jednání pracovních skupin;
 • Monitoruje metodický rámec Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro implementaci integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020;
 • Zajišťuje publicitu procesu implementace IPRÚ České Budějovice prostřednictvím webových stránek nositele strategie;
 • Monitoruje plnění strategie ve vztahu k SEA;
 • Zajišťuje monitoring plnění strategie IPRÚ pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

II. Oddělení dotací

 • Připravuje, zpracovává a vede veškerou agendu spojenou s programy EU i s dotačními programy ČR, tj. předkládá žádosti o dotaci, monitorovací zprávy a žádosti o platbu, dohlíží na dodržování povinné publicity, dohlíží na plnění časového i finančního harmonogramu, zajišťuje archivaci dokumentace těchto projektů, koordinuje průběh kontrol a přípravu vyžádaných podkladů v souvislosti s dotačními projekty – je garantem dotačních projektů;
 • Centrálně zpracovává podkladové materiály pro rozhodnutí příslušných orgánů města o účasti města v dotačních programech;
 • Průběžně aktualizuje informace (možné zdroje dotací, termíny a podmínky);
 • Aktivně spolupracuje se všemi odbory a pracovníky magistrátu, institucemi, fyzickými a právnickými osobami a občany, kteří se na konkrétních dotačních projektech podílejí;
 • Sleduje a případně se účastní programů pro zprostředkování přílivu přímých zahraničních investic, dotací a grantů, které zvyšují připravenost města pro nové investice;
 • Zpracovává a vyhodnocuje statistické informace o účasti a úspěšnosti města v dotačních programech;
 • Zajišťuje administraci IPRM Levý břeh Vltavy, Tematického IPRM a IPRM Máj;
 • Koordinuje poskytování dotací z rozpočtu statutárního města ČB do určených oblastí;
 • Vyhledává možné národní a regionální zdroje financování projektů související s náplní činnosti odborů magistrátu města, tyto odbory o těchto zdrojích a termínech informuje;
 • Sleduje průběžné změny ve směrnicích státních podpor, investičních a neinvestičních dotací;
 • Podílí se na vytváření strategického plánu města a druhotných strategií rozvoje, monitoruje realizaci jednotlivých projektů ze strategického plánu;
 • Podílí se na vytváření integrovaných plánů rozvoje města;
 • Spolupracuje na přípravě prezentací města a jednotlivých projektů a zároveň se těchto prezentací za statutární město účastní.

III. Oddělení veřejných zakázek

 • Zabezpečuje agendu zadávání veřejných zakázek v podmínkách magistrátu města a v případech určených orgány města i pro další organizace zřizované městem či jiné subjekty, přičemž postupuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a aktuálního vnitřního předpisu upravujícího pravidla zadávání veřejných zakázek; v rámci této agendy zajišťuje veškeré úkony a činnosti s výjimkou těch, které přísluší jednotlivým gesčním odborům nebo příslušným orgánům města či jiným subjektům; 
 • Především metodicky řídí ostatní odbory při přípravě a realizaci veřejných zakázek, ve stanoveném rozsahu připravuje a organizuje zadávací řízení, zpracovává a vyhodnocuje statistické informace o zadávacích řízeních, zajišťuje plnění povinností města při zveřejňování informací o zadávacích řízeních a plní i další úkoly mu svěřené; 
 • Aktivně dohlíží na dodržování právních a vnitřních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek a o případných zjištěných nedostatcích informuje prostřednictvím vedoucího odboru příslušné orgány města a tajemníka magistrátu, stejně tak činí návrhy na zjednání nápravy a na zlepšení celkového  systému zadávání veřejných zakázek v rámci magistrátu jakožto celku za účelem hospodárného a zákonného nakládání s veřejnými prostředky. 

Zákony dle kterých funguje odbor

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.