O odboru

Kde nás najdete

Odbor územního plánování

budova historické radnice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru OÚP

4.patro - kancelář číslo 404

Sekretariát

4.patro - kancelář číslo 403

Oddělení územního plánování 

4.patro - kancelář číslo  401b, 401c, 403b

Oddělení územně analytických podkladů

4.patro - kancelář číslo 403, 403a

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Ing. Luboš Lacina

Sekretariát odboru

Milena Navrátilová

Oddělení územního plánování

vedoucí oddělení ÚP

Ing. Jana Sládková

Oddělení územně analytických podkladů

vedoucí oddělení ÚAP

Ing. Jiří Chlebana

Vedoucí odboru

Ing. Luboš Lacina

tel: 38 680 3001

e-mail: lacinal(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Sekretariát vedoucího odboru

Milena Navrátilová

tel: 38 680 3002

e-mail: navratilm(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení

odd. územního plánování

Ing. Jana Sládková

tel: 38 680 3008

e-mail: sladkovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

odd. územně analytických podkladů

Ing. Jiří Chlebana

tel: 38 680 3006

e-mail: chlebanaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Činnost odboru

 

Odbor územního plánování pořizuje, spravuje, udržuje a archivuje územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady a územně analytické podklady v obvodu obce s rozšířenou působností.

Odbor územního plánování zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování pro město České Budějovice a obce v obvodu obce s rozšířenou působností, a to na základě jejich žádosti a dále přípravu materiálů pro zastupitelstva obcí pro činnost v samostatné působnosti v územním plánování. Odbor je orgánem obce, vykonávajícím přenesenou působnost v oblasti územního plánování.

Činnost oddělení

I.  Oddělení územního plánování

1. Pořizuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady v souladu s potřebami rozvoje území

- z vlastního podnětu

- na návrh orgánu veřejné správy

- na návrh občana obce.

- na návrh fyzické či právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

2. Soustavně sleduje, vyhodnocuje a plní § 18 stavebního zákona - cíle územního plánování a § 19 stavebního zákona - úkoly územního plánování.

3. Na základě schválené územně plánovací dokumentace stanovuje závazné podmínky pro využití území.

4. Zajišťuje expertní činnosti pro orgány obce na základě jejích požadavků.

5. Spolupracuje při tvorbě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace vyšších stupňů.

6. Poskytuje v rámci své působnosti ve formě  předběžného vyjádření územně plánovací informace.

7. V obvodu obce s rozšířenou působností může na požádání jiné obce ve smyslu § 6, odst. 1, písm. d) stavebního zákona pořizovat pro tuto obec územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady.

II.  Oddělení územně analytických podkladů

1. Pořizuje územně analytické podklady v obvodu obce s rozšířenou působností.

2. Spolupracuje při pořizovaní územně analytických podkladů vyššího stupně.

3. Vykonává správu, údržbu a archivaci územně analytických podkladů.

4. Poskytuje územně analytické podklady obcím a autorizovaným architektům za účelem tvorby územně plánovací dokumentace.

Zákony dle kterých funguje odbor

Základními právními předpisy jsou zejména zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláška č. 500/2006 o územně analytických podkladech,  územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Důležité informace odboru

 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Ing. Lacina Luboš, vedoucí odboru 

 38 680 3001  lacinal(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
Navrátilová Milena, sekretariát   38 680 3002  navratilovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

 odd. územního plánování
Ing. Sládková Jana, ved.odd., zást.VO 38 680 3008 sladkovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
Ing. arch. Maříková Eva 38 680 3011 marikovae(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
Ing. arch. Topková Sonja 38 680 3010 topkovas(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
Ing. Justová Lenka 38 680 3014 justoval(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
Mgr. Vávrová Zdeňka 38 680 3009 vavrovaz(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
Ing. arch. Kordík Pavel 38 680 3012 kordikp(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
Ing. Studená Sandra 38 680 3013 studenas(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

  • rozdělení města České Budějovice na území spravované jednotlivými pracovníky ZDE (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna
  • rozdělení obce s rozšířenou působností České Budějovice dle obcí jednotlivými pracovníky ZDE (414,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

 odd. územně analytických podkladů
Ing. Chlebana Jiří 38 680 3006 chlebanaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
Ing. arch. Rozkopalová Jana 38 680 3005 rozkopalovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
Ing. Myslivečková Veronika 38 680 3007 mysliveckovav(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 

Naposledy upravil: Chlebana Jiří (ChlebanaJ(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 30.11.2017