O odboru

Kde nás najdete

Správní odbor, ul. Jeronýmova č. 1, PSČ 370 92 České Budějovice

Struktura odboru

Vedoucí odboru                                     2. patro, kancelář č. 309

Sekretariát odboru                              2. patro, kancelář č. 308

Zástupce vedoucího  odboru             3. patro, kancelář č. 412

Oddělení dopravních přestupků       3. patro, kancelář  č. 412 - 419

Oddělení majetkových přestupků   2. patro, kancelář č. 310, 314 - 317

Vedoucí odboru

Ing. Jan Kostík

Vedoucí správního odboru

tel: 386 805 001

KostikJ(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Zástupce vedoucího odboru

Ing. Pavel Bouček

tel. 386 805 003

BoucekP(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Sekretariát vedoucího odboru

Lenka Zachařová

sekretariát, ekonomka, evidence majetku

tel: 386 805 002 

ZacharovaL(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Hana Hladovcová

spisovna SO, zprávy o přestupkových řízeních vedených proti jednotlivým občanům

tel : 386 805 022   

HladovcovaH(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení

Vedoucí oddělení dopravních přestupků

Ing. Pavel Bouček

tel: 386 805 003

BoucekP(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení majetkových přestupků

Pavel Mráz

tel: 386 805 011

MrazP(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Činnost odboru

 

SPRÁVNÍ ODBOR

Vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich , zákona č. 251/2016Sb., o některých přestupcích , přestupků na úseku občanských průkazů, na úseku zbraní a střeliva a dalších.

Vykonává státní správu na úseku voleb, referenda a sčítání lidu, veřejných sbírek a shromáždění.

Vymáhá pokuty a náhradu nákladů řízení o přestupcích, které projednal, vypracovává posudky-zprávy o pověsti občana a zprávy o přestupkových řízeních vedených proti občanovi pro státní orgány. 

Správní odbor na základě rozhodnutí soudu vykonává funkci veřejného opatrovníka. 

Činnost oddělení

I. Oddělení dopravních přestupků

Eviduje a

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2016 Sb.  

  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • projednává přestupky podle § 16 odst.1,2) a  podle § 16a zákona č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • projednává přestupky podle § 42a, § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • projednává přestupky dle § 83 , § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vymáhá pohledávky z dopravních přestupků a správních deliktů .
 • zastupuje opatrovance na základě rozhodnutí soudu a zajišťuje péči o ně v rozsahu stanoveném soudem
 • pokud byla v řízení o přestupku uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, může přestupce po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto trestu požádat o upuštění od výkonu zbytku tohoto zákazu. O upuštění požádá řidič osobně na  Správním odboru Magistrátu města České Budějovice /pracovišti v ul. Jeronýmova č. 1. / u oprávněné úřední osoby, která vedla předmětné řízení. Zde vyplní žádost, údaje uvedené v žádosti zkontroluje odpovědný pracovník dle občanského průkazu žadatele. O vyhovění, resp. nevyhovění podané žádosti vydá správní orgán, který rozhodoval o přestupku, rozhodnutí.
 • Tiskopis - Návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti :  Návrh na upuštění.docx (21,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • správní orgán rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti jen ve věcech, ve kterých rozhodoval. Tzn. že v případě kdy o zákazu činnosti rozhodl soud, nebo jiný místně a věcně příslušný správní orgán než správní orgán MM České Budějovice, musí se řidič se svojí žádostí o upuštění od zbytku zákazu činnosti obrátit na ten orgán, který o zákazu činnosti rozhodoval.
 • každý řidič, kterému nebylo na místě dopravního přestupku odebráno řidičské oprávnění, přestupková věc byla postoupena ke správnímu řízení a správním orgánem bylo rozhodnuto i o zákazu řízení,  je povinen do pěti pracovních dnů od právní moci takového rozhodnutí  odevzdat řidičské oprávnění matričnímu úřadu - oddělení řidičských průkazů. Řidičský průkaz musí být po dobu výkonu zákazu činnosti uložen u příslušného úřadu. Povinnost odevzat řidičské oprávnění do pěti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí jehož součástí je vyslovení zákazu činnosti - zákazu řízení motorových vozidel, se vztahuje i na rozhodnutí jiného správního orgánu, pravomocného rozsudku příslušného soudu. Ke splnění této povinnosti není již vyzýván příslušným obecním úřadem - tato povinnost je automatická a vyplývá z povinností uvedených v zákoně o provozu na pozemních komunikacích.

II. Oddělení majetkových přestupků

 • eviduje přestupkové věci
 • projednává přestupky zejména proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, proti  pořádku ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě a další
 • vymáhá pohledávky z majetkových a dalších přestupků
 • zajišťuje organizaci a průběh všech druhů voleb, referenda a sčítání lidu
 • kontroluje veřejné sbírky konané na území statutárního města České Budějovice
 • přijímá oznámení a kontroluje shromáždění /tiskopisy oznámení o konání shromáždění jsou k dispozici na webových stránkách MM a na oddělení majetkových přestupků správního odboru v ul. Jeromýnova č. 1. Oznámení lze podat na podatelně MM nebo přímo na správním odboru/.
 • zastupuje opatrovance na základě rozhodnutí soudu a zajišťuje péči o ně v rozsahu stanoveném soudem
 • poskytuje poradenství ve věcech občanského soužití

Zákony dle kterých funguje odbor

Základními právními předpisy, kterými se správní odbor řídí při výkonu státní správy zákon č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich , zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb.,  správní řád ve znění pozdějších předpisů,Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Další zákony ve kterých jsou upraveny přestupky a správní delikty např. zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb, o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů atd. 

Další zákony kterými se řídí správní odbor

Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky

Důležité informace odboru

Ve své činnosti  při jednání s občany a při vedení správního řízení není správní odbor vázán úředními hodinami. Na jednotlivá oddělení správního odboru se může občan obrátit kdykoliv v pracovní době Po-Pá.

Publikováno od 17.10.2008