Odbory magistrátu města

Kancelář primátora

1. ledna 0001 / Zajištění protokolu primátora města a náměstků primátora, zajištění informovanosti občanů, zajištění jednání rady města a zastupitelstva města, povinností krizového řízení. / Více

Kancelář tajemníka

1. ledna 0001 / Odbor kanceláře tajemníka zajišťuje koncepční práce v oblasti struktury magistrátu města, koordinaci činnosti odborů magistrátu města, a další. / Více

Odbor správy veřejných statků

1. ledna 0001 / Správa a údržba komunikací, zvláštní užívání komunikací, parkování, péče o zeleň, odpady. / Více

Odbor sociálních věcí

1. ledna 0001 / Výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti a výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice. / Více

Stavební úřad

1. ledna 0001 / Územní a stavební řízení, státní dozor. / Více

Matriční úřad

1. ledna 0001 / Matriční úřad. / Více

Odbor dopravy a silničního hospodářství

1. ledna 0001 / Dopravní inženýrství státní správy, činnost silničního správního úřadu, evidence motorových vozidel. / Více

Finanční odbor

1. ledna 0001 / Rozpočet města, poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení, zhodnocování volných finančních prostředků města, poplatky. Eviduje pokuty Městské policie na místě nezaplacené a následně je vymáhá.  / Více

Správní odbor

1. ledna 0001 / Řešení přestupků, vymáhání pohledávek z přestupkového řízení, zajištění organizace a průběhu voleb, oznamování a kontrola veřejných shromáždění, opatrovnictví, poradenství.... / Více

Odbor ochrany životního prostředí

1. ledna 0001 / Výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí, ekologická výchova, administrace městského dotačního programu v oblasti životního prostředí. / Více

Obecní živnostenský úřad

1. ledna 0001 / Registrace živností (Centrální registrační místo), správní a kontrolní činnost v oblasti živnostenského podnikání.  / Více

Odbor školství a tělovýchovy

1. ledna 0001 / Zajišťuje zřizovatelské funkce u škol v Českých Budějovicích a výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III. typu. Spravuje granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit. / Více

Odbor kultury a cestovního ruchu

1. ledna 0001 / Odbor kultury a cestovního ruchu zajišťuje kulturní akce, dotace na kulturu, koordinaci výstav v radniční výstavní síni. Dotační program v oblasti kultury. / Více

Odbor rozvoje a veřejných zakázek

1. ledna 0001 / Připravuje a realizuje strategický plán a integrované plány města, připravuje, zpracovává a vede agendu spojenou s dotačními programy EU a národními zdroji, zajišťuje zadávání veřejných zakázek. / Více

Odbor památkové péče

1. ledna 0001 / Odbor památkové péče zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče pro město České Budějovice a příslušné obce v přenesené a rozšířené působnosti, ale také zajišťuje výkon památkové péče v samostatné působnosti. / Více

Odbor územního plánování

1. ledna 0001 / Výkon státní správy na úseku územního plánování pro město České Budějovice a příslušné obce v rozšířené působnosti na základě jejich žádosti. / Více

Majetkový odbor

1. ledna 0001 / Pronájem, prodej a nabývání majetku města, nemovitostí. / Více

Investiční odbor

1. ledna 0001 / Zajišťuje investiční akce města. / Více

Útvar hlavního architekta

1. ledna 0001 / Útvar hlavního architekta / Více

Odbor vnitřních věcí

1. ledna 0001 / Zajišťuje chod magistrátu města (budovy a vybavení), podatelnu, dopravu, centrum ochrany zvířat, ztráty a nálezy. / Více

Odbor informačních a komunikačních technologií

1. ledna 0001 / Odbor ICT zajišťuje rozvoj a plynulý provoz (správu) magistrátu města v oblasti výpočetní techniky, informačních systémů a technologií, neboli ICT. / Více

Odbor kontroly

1. ledna 0001 / Provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice a hospodaření odborů Magistrátu České Budějovice. / Více