O odboru

Kde nás najdete

Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Ing. Vlastislav Eliáš

Sekretariát odboru

Jana Kalášková
Olga Györi

Oddělení "město"

Vedoucí oddělení
Ing. Jiří Čížek

Oddělení "obce"

Vedoucí oddělení
Ing. Miroslava Linhartová

Oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru

Vedoucí oddělení
Ing. Blanka Martiniová

Formuláře žádostí podávaných podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou ke stažení zde

Vedoucí odboru

Ing. Vlastislav Eliáš
2. patro, kancelář číslo 306
vchod přes sekretariát kancelář číslo 305

Sekretariát vedoucího odboru

Jana Kalášková
2. patro, kancelář číslo 305

Olga Györi
2. patro, kancelář číslo 305

Vedoucí oddělení

Oddělení "město"

Ing. Jiří Čížek
2. patro, kancelář číslo 308

Oddělení "obce"

Ing. Miroslava Linhartová
3. patro, kancelář číslo 407

Oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru

Ing. Blanka Martiniová
4. patro, kancelář číslo 507

Činnost odboru

Činnost SÚ se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. účinným od 1.1.2007 a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice spravuje, jako obec s přenesenou působností celkem 54 obecních úřadů, které čítají celkem 104 obcí a vlastní statutární město České Budějovice, na jejichž území se mimo jiné nachází Městská památková rezervace – České Budějovice;  Vesnická památková rezervace – Holašovice, Malé Chrášťany, Mazelov, Plástovice, Záboří; Vesnické památkové zóny – Rožnov, Bošilec, Břehov, Dobčice, Dynín, Lipanovice, Opatovice, Vitín; Krajinná památková zóna – Římovsko; Chráněné krajinné oblasti – Blanský les a Třeboňsko.

S kým spolupracuje stavební úřad?

SÚ a jiné orgány, které provádějí řízení a vydávají rozhodnutí podle stavebního zákona, jakož i další orgány státní správy, které ve věcech výstavba provádějí řízení, vydávají rozhodnutí nebo stanoviska podle zvláštních předpisů, jsou povinny spolupracovat. Jedná se o tzv. „dotčené orgány“ (DO).

Nejfrekventovanější dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor  Jihočeského kraje, Nádražní 52b , České Budějovice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje – U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Oblastní inspektorát  práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Č. Budějovicích, Vodní 21, České Budějovice

VUSS Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury Č. Budějovice, Dvořákova 12, České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

-  odbor dopravy a silničního hospodářství (Kněžská 19)

-  odbor ochrany životního prostředí

-  odbor památkové péče (Kněžská 19)

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň,  P.O. Box 258, Plzeň

Policie ČR – okresní ředitelství – dopravní inspektorát, Pražská 5, České Budějovice

Na co by se nemělo zapomenout?

Právnické osoby, fyzické osoby a správní orgány jsou povinny při navrhování, umisťování, projektování, povolování, realizaci, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb postupovat podle obecných technických požadavků na výstavby, obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (vyhl.č. 398/2009 Sb.) a technických požadavků stanovených prováděcími předpisy („obecné technické požadavky“).

Nadřízený orgán stavebního úřadu:

Nadřízeným orgánem stavebního úřadu při Magistrátu města České Budějovice je Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu,  U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Činnost oddělení

Oddělení "město a obce"

Vydávají územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, oddělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu. Patří sem rovněž zjednodušené územní řízení, územní souhlas a územně plánovací informace a povinnost SÚ posuzovat stavbu ve vztahu vlivu na životní prostředí.  Povolování a ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, změny staveb před jejím dokončením, užívání staveb – kolaudační souhlasy, předčasné užívání staveb, zkušební provozy, změny v užívání staveb, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení, stavební dozor a zvláštní pravomoci SÚ, jako jsou např. kontrolní prohlídky staveb, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržba staveb, vyklizení staveb apod..

Oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru

Vede řízení dle zák.č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění zák.č. 387/2004 Sb. Tímto ustanovením bylo převedeno na náš úřad i vyvlastňovací řízení pro další obce a pro dalších 5 stavebních úřadů jako je  Lišov,  Ledenice,  Hluboká nad Vltavou, Zliv a Rudolfov.

Další náplní činnosti tohoto oddělení je začleněné ustanovení o státním dozoru ve věcech stavebního řádu  dozírat na dodržování stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných podle nich na vykonávání působnosti orgánu veřejné správy a na činnost autorizovaných inspektorů. Dozorový orgán je rovněž vybaven dle nové právní úpravy nezbytnými kompetencemi k vynucování zjednávání nápravy zjištěných nedostatků, které gradují až k rozhodnutí o pozastavení výkonu protiprávní činnosti. Jde o významné a v tak širokém  pojetí ve stavebním zákoně nové oprávnění, jehož cílem je zlepšení pořádku a zvýšení bezpečnosti a kázně ve výstavbě.

Náplní tohoto oddělení je  rovněž projednávání deliktů.

Zákony dle kterých funguje odbor

Činnost a oprávněnost odboru k provádění úkonů je stanovena a vymezena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Při správním rozhodování stavební úřad dále postupuje podle celé řady souvisejících právních předpisů. Z těch nejdůležitějších jsou to zejména:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti;

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu;

Vyhláška č. 398/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Důležité informace odboru

vedoucí stavebního úřadu

Ing. Vlastislav Eliáš, tel. 386 804 001, e-mail: eliasv(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 306 

zástupce vedoucího stavebního úřadu, právník stavebního úřadu

Mgr. Ing. Martin Tůma, tel. 386 804 036, e-mail: tumam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 506

sekretariát

Jana Kalášková, tel. 386 804 002, e-mail: kalaskovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 305
Olga Györi, tel. 386 804 002, e-mail: gyorio(zavináč)-budejovice(tečka)cz, kancelář 305 

spisová služba

Kateřina Jirková, tel. 386 804 004, e-mail: jirkovak(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 312a
Alena Jindrová, tel. 386 804 004, e-mail: jindrovaa(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 312a

archiv stavebního úřadu

Mgr. Václav Klíma, tel. 387 310634, e-mail: archivsdu(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Oddělení "obce"

ROZDĚLENÍ NA OBVODY ODDĚLENÍ OBCE.pdf (188,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

vedoucí oddělení
Ing. Miroslava Linhartová, ved. odd., tel. 386 804 012, e-mail: linhartovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 407

Jana Sezemská, tel. 386 804 022, e-mail: sezemskaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 402
Anna Nikodemová, tel. 386 804 024, e-mail: nikodemova(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 404
Hana Píchová, tel. 386 804 025, e-mail: pichovah(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 404
Naděžda Vaňová, tel. 386 804 018, e-mail: vanovan(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 405
Pavla Zachová, tel. 386 804 030, e-mail: zachovap(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 401
Václav Sokolík, tel. 386 804 029, e-mail: sokolikv(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 402
Ing. Arch. Markéta Davidová, tel. 386 804 040, e-mail: davidovaM(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 403
Šárka Pflugmacherová, tel. 386 804 020, e-mail: pflugmacherovas(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 405
Zdenka Moravcová, tel. 386 804 016, e-mail: moravcovaz(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 406 
Jitka Housková, tel. 386 804 009, e-mail: houskovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 406
Ing. Dita Králová, tel. 386 804 019, e-mail: kralovad(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 505
Bc. Zbyněk Mladý, tel, 386 804 041, e-mail: mladyz(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 307
Ing. Arch. Hana Caklová, tel. 386 804 023, email: caklovah(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 505
Ing. Arch. Šárka Kelnarová, tel. 386 804 014, email: kelnarovas(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 403 

Oddělení "město"

ROZDĚLENÍ NA OBVODY ODDĚLENÍ MĚSTO - MAPA .pdf (5,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

vedoucí oddělení
Ing. Jiří Čížek, ved. odd., tel. 386 804 005, 721 964 066, e-mail: cizekj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 308

Lenka Hniličková, tel. 386 804 013, e-mail: hnilickoval(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 315
Miroslav Pecka, tel. 386 804 017, email: peckam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 307
Mgr. Jan Ulč, tel. 386 804 010, e-mail: ulcj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 312b
Lenka Fišerová, tel. 386 804 006, e-mail: fiseroval(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 301
Ing. Klára Vášová, tel. 386 804 028, email: vasovak(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 301
Jiří Blažek, DiS, tel. 386 804 038, e-mail: blazekj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 303
Ivan Klíma, tel. 386 804 021, email: klimai(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 303
Alena Lavičková, tel. 386 804 031, e-mail: lavickovaa@c-budejovice.cz kancelář 309
Hedvika Beranová, tel. 386 804 034, e-mail: beranovah(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 310
Pavla Rybáková, tel. 386 804 007, e-mail: rybakovap(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 311
Ing. Tomáš Starý, tel. 386 804 008, e-mail: staryt(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 307
Markéta Pitrová, tel. 386 804 015, e-mail: pitrovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář č. 302
Jana Vavřínová DiS., tel. 386 804 042, e-mail: vavrinovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář č. 302
Jana Brožová, tel. 386 804 033, e-mail: bozovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář č. 312c
Ing. Lenka Švecová, tel. 386 804 035, email: svecoval(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 303

Stavební technik pro akce města České Budějovice a fondy EU

Ing. Nikola Němcová, tel. 386 804 011, email: nemcovan(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 506
Bc. Vamberová Hana, tel. 386 804 037, e-mail: vamberovah@c-budejovice, kancelář 302

Oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru

vedoucí oddělení
Ing. Blanka Martiniová, tel. 386 804 027, e-mail: martiniovab(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 507

Mgr. František Weis, tel. 386 804 032, e-mail: weisf(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 513
Bc. Veronika Königsmarková, tel, 386 804 026, email: konigsmarkovav(zavináč)c-budejovice(tečka)cz, kancelář 513
Ing. Petr Biedermann, tel. 386 804 043, email: biedermannp(zavináč)c-budejovice(tečka)cz kancelář 513

Naposledy upravil: Ulč Jan (UlcJ(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 13.6.2017