Úřední deska

Zahájení řízení SO 03 - Vodovod

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA HNV Logistic s.r.o., Hůry č.p. 90, 373 71 Hůry, IČO 28106431 kterou zastupuje Ing. Vladan Daněk, nar. 11.10.1962, Hosín 97, 373 41 Hosín (dále jen "stavebník") dne 29.8.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: SO 03 - Vodovod na pozemcích p.č. 397/135, 397/163, 397/389, 353/9, 474/87, 478/1, 486/49, 479/1, 526/1, 547/1, 483/51 v k.ú. Hůry, čhp 1-06-03-054, hydrogeologický rajon 6310. Výše uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Vyvěšeno od 5.10.2017 do 20.10.2017

Zpět na seznam