Žádost o informace dle zákona 106/1999

Statutární město České Budějovice má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Na této stránce jsme pro vás připravili návod, s jehož pomocí můžete požádat o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.Obsah se otevírá do nového okna, na který v textu odkazujeme.

Povinně zveřejňované informace o statutárním městu České Budějovice ve struktuře, kterou stanoví příloha číslo 1 vyhlášky 442/2006 Sb.Obsah se otevírá do nového okna, naleznete zde.

ARCHIV již poskytnutých odpovědí na žádosti o informace.

Pravidla pro svobodný přístup k informacím

Podání žádosti o informaci

Žádost o poskytnutí informace můžete podat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (písemným podáním, faxem či e-mailem prostřednictvím elektronické podatelny (posta(zavináč)c-budejovice(tečka)cz), využít můžete i možnosti písemného podání žádosti také prostřednictvím datové schránky). Nebudete-li informaci poskytnutou na ústně podanou žádost považovat za dostačující, je třeba podat žádost písemně. (§ 13Obsah se otevírá do nového okna)

Ústní informace vám poskytnou zaměstnanci věcně příslušných odborů magistrátu města.

Písemnou žádost o informaci lze podat:

    právnímu oddělení kanceláře primátora, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice,  na podatelně magistrátu města (vchod číslo 3 historické budovy radnice).

K podání písemné žádosti o poskytnutí informace můžete použít následující "formulář”:

Posouzení žádosti

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzveme vás do 7 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude vaše žádost odložena. (§ 14 odst. 5 písm. aObsah se otevírá do nového okna)

V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo žádost bude formulována příliš obecně, vyzveme vás do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění žádosti. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodneme o odmítnutí žádosti. (§ 14 odst. 5 písm. bObsah se otevírá do nového okna)

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti statutárního města České Budějovice, vaši žádost odložíme a tuto skutečnost vám sdělíme do 7 dnů ode dne doručení vaší žádosti. (§ 14 odst. 5 písm. cObsah se otevírá do nového okna)

Omezení práva na informace  

S ohledem na zákonná ustanoveníObsah se otevírá do nového okna vám požadovanou informaci nebudeme moci poskytnout, pokud se jedná o:

    utajovanou informaci(§ 7Obsah se otevírá do nového okna) obchodní tajemství, (§ 9Obsah se otevírá do nového okna) informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení, (§ 10Obsah se otevírá do nového okna) informace o probíhajícím trestním řízení či rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků. (§ 11 odst. 4Obsah se otevírá do nového okna)

Povinnost poskytovat informace se dále netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4Obsah se otevírá do nového okna) a dalších údajů stanovených zákonem.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

Město České Budějovice je ze zákona oprávněno žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Mimo to je oprávněno vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Pokud město bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně vám tuto skutečnost spolu s výší úhrady oznámíme před poskytnutím požadované informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. (§ 17Obsah se otevírá do nového okna)

Výše úhrady za poskytnutí informace je na základě směrnice Rady města České Budějovice č. 1/2009 ze dne 28. ledna 2009 paušálně stanovena dle tohoto sazebníku:

    náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace100,00 Kč za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání informace; za čas kratší než ½ hod. lze sazbu zkrátit na polovinu; materiálové náklady: 1,50 Kč za každý list kopie formátu A4 + DPH, 3,00 Kč oboustranný tisk formátu A4 + DPH; doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku pošt.

Úhradu za poskytnutí informace můžete do 60 dnů od oznámení její výše provést

    platbou v hotovosti na pokladně magistrátu města, bezhotovostní platbou na účet města České Budějovice (číslo účtu: 4209282/0800, spec. symbol: 1192111) nebo platbou poštovní poukázkou (příjemce: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice, číslo účtu: 4209282/0800, spec. symbol: 1192111).

Lhůta pro poskytnutí informace

Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění či upřesnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné důvody:

    vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bychom vás včas informovali. (§ 14Obsah se otevírá do nového okna)

Odvolání, stížnost

Pokud vaší žádosti nebude vyhověno, vydá město rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. (§ 15Obsah se otevírá do nového okna)

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení podat odvolání. Odvolání se podává prostřednictvím města jako povinného subjektu, které jej do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Jihočeského kraje jako nadřízenému orgánu. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí 15 dnů ode dne předložení odvolání městem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete podat stížnost, pokud 

nesouhlasíte s vyřízením žádosti, vám po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo pokud nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace.

Lhůta pro podání stížnosti činí 30 dnů od doručení odkazu na zveřejněnou informaci, sdělení o odložení žádosti, oznámení o úhradě či uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost bude spolu se spisovým materiálem do 7 dnů předložena Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který o ní rozhodne do 15 dnů od jejího předložení. (§ 16aObsah se otevírá do nového okna)