Volby

Volby 2016

Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů se na základě rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční dne 7. a 8. října 2016. Ve volebním obvodu „České Budějovice“ se uskuteční pouze volby do zastupitelstva Jihočeského kraje.

Kandidátní listiny se podávají příslušnému registračnímu úřadu, registračním úřadem pro volby do zastupitelstev krajů je Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. INFORMACE k podávání kandidátních listin naleznete zde …. http://www.kraj-jihocesky.cz/2173/volby_do_zastupitelstev_kraju.htmObsah se otevírá do nového okna

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz

Informace o volbách naleznete taktéž na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspxObsah se otevírá do nového okna

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Tiskopis pro podání žádosti naleznete zde  : VOLBY   KRAJ   VP 2016.doc (34,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Informace o způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů

Způsob hlasování při volbách do zastupitelstev krajů je upraven v § 32 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.      Zejména platí, že volič do úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek.

2.      Volič může na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.