Informace o zastupitelstvu města

Informace vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zastupitelstvo obce

§67

 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období sta­noví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitel­stev v obcích; pro nové volby ) může být tato lhůta zkrácena nejvíce o jednu třetinu.

§68

(1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městě, městském obvodu, městské části

do 500 obyvatel  5 až  9 členů

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů

nad 3 000 do 10 000 obyvatel  11 až 25 členů

nad 10 000 do 50 000 obyvatel  15 až 35 členů

nad 50 000 do 150 000 obyvatel  25 až 45 členů

nad 150 000 obyvatel  35 až 55 členů.

(2)Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.

(3)Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce podle statistického lexikonu obcí k 1. lednu roku, v němž se konají volby.

(4)Není-li v obci zastupitelstvo, stanoví počet členů zastupitelstva obce pro účely voleb krajský úřad.Není-li v městském obvodu územně členěného statutárního města zastupitelstvo městského obvodu,v městské části takového města zastupitelstvo městské části, stanoví počet členů tohoto zastupitelstva pro účely voleb magistrát. Pokud nebyl počet členů zastupitelstva obce určen ve lhůtě stanovené v § 67 nebo pokud byl určen v rozporu s odstavcem l, volí se počet členů zastupitelstva podle dolní hranice rozpětí stanoveného v odstavci 1.

§69

(1)  Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.

(2)  Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění:  „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zá­kony České republiky." Práv a povinností se člen za­stupitelstva obce ujímá složením slibu.

(3)  Slib skládá člen zastupitelstva do rukou předsedajícího zasedání zastupitelstva a pronesením slova „slibuji". Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva obce svým podpisem.

(4)  Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitomvázán žádnými příkazy.

§70

Výkon funkce člena zastupitelstva obce se pova­žuje za výkon veřejné funkce. °) Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na prá­vech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného ob­dobného poměru.

§71

(1)  Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,  ) a členům, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva obce nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva obce, (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva obce") poskytuje obec za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce odměnu podle tohoto zákona.  Odměna  se  vyplácí  z  rozpočtových  prostředků obce.

(2)  Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná obcí uvolněným členům zastupitelstva obce za výkon jejich funkce; za odměnu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních předpisů, zejména cestovní náhrady.

(3)  Odměnou podle odstavce l je

a)  měsíční odměna,

b)  další odměna,

c)  odměna při skončení funkčního období.

(4)  Ostatním členům zastupitelstva  obce, kteří nejsou uvedeni v odstavci l, (dále jen „neuvolněný člen zastupitelstva obce"), jsou-li v pracovním poměru, poskytne  zaměstnavatel  pro  výkon  funkce  pracovní volno s náhradou mzdy;  ) rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy uhradí obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního předpisu.23) Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových pro­středků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výko­nem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok.

§72

Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna a další odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis.

§73

(1)  Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná  složka  stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celéstovky nahoru.

(2)  Měsíční odměna se uvolněným členům zastupitelstva obce v obcích s pověřeným obecním úřadem zvyšuje o částku stanovenou prováděcím  právnímpředpisem.

(3)  Nevykonává-li člen zastupitelstva obce funkci z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství nebo mateřství,měsíční odměna mu nenáleží.

§ 74

Další odměna je peněžité plnění poskytované čle­nům zastupitelstva obce za podmínek a ve výši, kterou stanoví prováděcí právní předpis.

§75

(1)  Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty, jemuž v době konání voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíční odměna, náleží tato odměna ještě po dobu 3 měsíců od konání voleb, pokud mu nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu.

(2)  Pokud dosavadní starosta po volbách do zastupitelstva obce plní úkoly podle § 107 odst. l, příslušímu měsíční odměna v dosavadní výši, a to až do usta­vujícího zasedání nového zastupitelstva obce; nárok podle odstavce l zůstává nedotčen.

(3) Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neu-volněnému členu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty, jehož funkční období skončilo před konáním voleb do zastupitelstva obce, může být mě­síční odměna poskytnuta ještě po dobu 3 měsíců po skončení jeho funkčního období.

§ 76

Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z odměny se řídí právními před­pisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí.24) Pro rozsah a pořadí srážek z odměny se po­užije obdobně zákoník práce a nařízení vlády vydané k jeho provedení. )

§77

(1)  Odměna se poskytne poprvé za měsíc, kdy člen zastupitelstva obce nabyl práv a povinností podletohoto zákona.

(2)  V případě souběhu výkonu několika funkcí se poskytuje měsíční odměna podle funkce, za kterou lzeposkytnout nejvyšší odměnu.

§78

Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru.  )

§79

(1)  Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou na zotavenou za kalendářní rok, popřípadě na její poměrnou část, jestliže jeho funkční období netrvalo po dobu celého kalendářního roku.

(2)  Poměrná část dovolené uvolněného člena zastupitelstva obce činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

(3)  Výměra dovolené uvolněného člena zastupitelstva obce činí 5 týdnů.

(4)  Po dobu dovolené se uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna nekrátí.

§80

(1)  Na vztahy vyplývající z výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva obce se vztahují ustanovení zákoníku práce, pokud tento zákon nestanoví jinak. Pro účely pracovněprávní se posuzuje odměna uvolněných členů zastupitelstva obce jako příjem zaměstnanců v pracovním poměru; obec se posuzuje jako zaměstnavatel a uvolnění členové zastupitelstva obce se posuzují jako zaměstnanci.

(2)  Pro  účely  daňové  se  odměna  uvolněných členů zastupitelstva obce považuje za funkční požitek.27)

§81

Obec může poskytovat jednorázové odměny ob­čanům za jejich práci jako členům výborů, komisí a zvláštních orgánů obce (§ 106).

§82

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

a)  předkládat návrhy zastupitelstvu obce a dalším orgánům obce, jejichž je členem,

b)  vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na výbory a vedoucí organizačních složek obce, statutární orgány příspěvkových organizací, které obec zřídila, nebo zástupce obce v orgánech právnických osob, které obec založila; odpověď na ně musí být dána bez­
odkladně, nejpozději však do 30 dnů, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění, )' 7)

c)  požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující  mlčenlivost  anebo  zákaz  jejich  zveřejnění.4)'17) Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

§83

(1)  Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

(2)  Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl zname­nat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet záj­mů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost pro­jednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozho­duje tento orgán obce.

Pravomoc zastupitelstva obce

§84

(1)  Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1); ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

(2)  Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

a)  schvalovat program rozvoje územního  obvodu obce,

b)  schvalovat územní plán obce a regulační plán28)a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,

c)  schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,

d)  zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,

e)  zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

f)  schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu29) a stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které obec hodlá založit, a rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách,

g)  delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písni, c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,

h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů ob­chodních společností, v nichž má obec majetko­vou účast, a navrhovat jejich odvolání,

i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce, j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučo­vání obcí,

1) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit po čet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

m) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastu­pitelstva obce,

n) stanovit výši osobních a věcných výdajů na čin­nost obecního úřadu a zvláštních orgánů obce; jde-li o výdaje na výkon přenesené působnosti, je vázáno stanoviskem okresního úřadu,

o) zřizovat a zrušovat obecní policii,

p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o ná­zvech ulic a dalších veřejných prostranství,

s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

t) plnit další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem.

(3)  Není-li  zřízena rada  obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

(4)  Zastupitelstvo  obce si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

(5)  Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předloženy k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.

§85

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

a)  nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

b)  poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 20 000 Kč,

c)  bezúplatný převod movitých věcí včetně peněz věnovaných tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu ve výši nad 20 000 Kč,

d)  peněžité i nepeněžité vklady do svazků obcí,

e)  vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

f)  zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,

g)  dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

h) bezúplatné postoupení pohledávek,

i) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistou­pení k závazku a smlouvy o sdružení,

)) zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného bře­mene na těchto věcech,

k) emise komunálních obligací.

§86

(1)  Nezřídí-li zastupitelstvo obce obecní policii podle § 84 odst. 2 písni, o), může písemně pověřit zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

(2)  Zaměstnanec pověřený podle odstavce l dohlíží na dodržování právních předpisů na ochranu veřejného pořádku, upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění. Té oprávněn požadovat od občanů potřebná vysvětleni k objasněni skutečnosti nutných k zjištěni přestupku a ukládat pokuty v blokovém řízení. Osobu přistiženou při spáchání správního deliktu může pově­řený zaměstnanec předvést na Policii České republiky jen v případě, že tato osoba neprokáže hodnověrně svoji totožnost.

(3)  Při výkonu oprávnění podle odstavce 2 je zaměstnanec pověřený podle odstavce l povinen se nažádost tímto pověřením prokázat.

§87

K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhod­nutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

§88

Zastupitelstvo obce zruší usnesení rady obce, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva obce.

§89

(1)  Nesejde-li  se  zastupitelstvo  obce po  dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.30)

(2)  Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo obce, popřípadě určen správce obce podle § 98,
zabezpečuje nezbytné úkoly v samostatné působnosti

rada obce; není-li zřízena nebo není-li schopna tyto úkoly plnit, zabezpečuje je starosta. V takovém případě radě obce, a není-li zřízena, starostovi nepřísluší vy­konávat pravomoc vyhrazenou zastupitelstvu obce po­dle § 84 odst. 2 a § 85 s výjimkou schválení rozpočtu a stanovení výše osobních a věcných nákladů na čin­nost obecního úřadu a zvláštních orgánů.

(3) Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s výsledky místního refe­renda, vyzve přednosta okresního úřadu zastupitelstvo obce, aby ve lhůtě jím stanovené zjednalo nápravu. Nezjedná-li zastupitelstvo obce ve stanovené lhůtě nápravu, Ministerstvo vnitra ho rozpustí. Pro podání ža-)by proti tomuto rozhodnutí platí odstavec 1.

§90

Poklesne-li počet členů zastupitelstva o více než polovinu a zastupitelstvo nemůže být doplněno z ná­hradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skuteč­nost okresnímu úřadu.

§91

(1)  Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb, popřípadě do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci.  ) Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Ustavující zasedání zastupitelstva obce zvolí starostu, místostarostu a další členy rady obce.

(2)  Jestliže nebude ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svoláno ve lhůtě uvedené v odstavci l, učiní tak přednosta okresního úřadu.

§92

(1)  Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby;v obcích, v nichž se volí rada obce, se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce, v obcích, v nichž se rada nevolí,nejméně jedenkrát za 2 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

(2)  Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce l, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

(3)  Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestli­že při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce l nebo 2.

§93

(1)  Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň  7 dní před  zasedáním  zastupitelstva  obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

(2)  Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

(3)  Požádá-li  na  zasedání  zastupitelstva  obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor,poslanec, přednosta příslušného okresního úřadu, jím určený zástupce nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

§94

(1)  Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.

(2)  O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

§95

(1)  O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(2)  Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§96

Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž sta­noví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.

§97 Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým.

§98

(1)  Jestliže se v obci opakovaně neuskuteční vyhlášené volby pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva  obce  nebo  proto,  že  nebyla  ustavena okrsková volební komise,  ) nebo dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce z důvodů stanovených tímto zákonem (§ 89) nebo není-li zvolen starosta do 6 měsíců od ustavujícího zasedání, popřípadě od doby, kdy byl odvolán starosta nebo se funkce vzdal, nebo dojde-li ke sloučení nebo rozdělení obcí k počátku kalendářního roku, jmenuje přednosta okresního úřadu správce obce z řad zaměstnanců okresního úřadu.

(2)  Správce obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti a nezbytné úkoly v oblasti samostatné působnosti. Nemůže provádět úkony vyhrazené zastupitelstvu obce podle § 84 odst. 2 a § 85 s výjimkou schválení rozpočtu a hospodaření podle něj a stanovení výše osobních a věcných nákladů na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů. Správce obce je v čele obecního úřadu. Jde-li o obec, kde byla zřízena funkce tajemníka obecního úřadu (§ 110), je tento tajemník podřízen správci obce.

(3)  Správce  obce  zůstává zaměstnancem okresního úřadu. Osobní výdaje spojené s výkonem funkce správce obce hradí okresní úřad.

(4)  Přednosta okresního úřadu kontroluje dodržování právních předpisů v činnosti správce obce.
Správce obce může z jeho funkce odvolat přednosta okresního úřadu.

(5)  Činnost správce obce končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (§ 91). Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce podá správce obce zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku obce.