Integrovaný regionální operační program

 

1. Podpora rozvoje jazykové gramotnosti na ZŠ Bezdrevská

Projekt je zaměřen na modernizaci odborné učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízeno vybavení jazykové laboratoře, včetně nábytku, jako doplňková aktivita bude realizována zeleň v areálu školy formou výsadby. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Rozpočet projektu: 3.313.963 Kč

Výše podpory: 2.973.566,70 Kč

2. Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice

Projekt se týká vybudování nového dvoupodlažního pavilonu mateřské školy se dvěma třídami pro děti předškolního věku a pořízení vnitřního vybavení. Součástí projektu jsou také úpravy okolního prostranství a pořízení herních prvků do přilehlé zahrady. Nově vybudovaný pavilón v Českých Budějovicích v lokalitě Nemanice se stane součástí stávající Mateřské školy K. Šatala, která je jedním z pracovišť příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice (ZŠ a MŠ Nerudova 9, ČB). Díky výstavbě nového dvoupodlažního pavilonu určeného pro dvě třídy mateřské školy dojde k navýšení kapacity stávající mateřské školy o 56 míst. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 16.911.630,75 Kč

Výše podpory: 14.604.306,36 Kč

3.    Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce dvoupodlažního pavilonu bývalé školní jídelny. Ve 2. NP budou umístěny tři třídy mateřské školy. 1. NP bude sloužit jako kuchyně a školní jídelna nejen pro žáky mateřské školy, ale také pro žáky základní školy. Součástí projektu je také vybavení kuchyně gastro-technologií, vybavení zahrady herními prvky a úpravy okolního prostranství a školní zahrady. Zrekonstruovaný pavilon bude součástí školy zřízené žadatelem - statutárním městem České Budějovice. Výstupem projektu bude nově vzniklá kapacita mateřské školy pro 75 dětí. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 45.723.581,60 Kč

Výše podpory: 24.317.443,11 Kč

4.    Cyklostezka Rožnov – Včelná, k. ú. Č. Budějovice 7 – I. etapa

Záměrem je vybudování nové trasy cyklostezky v souběhu se silnicí III/00354 (Lidická třída) v Č. Budějovicích, která začíná připojením na novou místní komunikaci (zóna 30) vybudovanou v rámci ZTV Rožnov Jih a končí připojením na místní komunikaci směr Roudné. Budoucí stezka svede současný cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou dopravy cca 10.000 vozidel /den, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Výstupem projektu bude 584 m cyklostezky. Po dokončení zbylých dvou plánovaných etap a cyklostezky budované v rámci "jižní tangenty" bude pro cyklisty zprovozněn celý úsek od ulice Sokolovská až na hranici katastru obce Včelná. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 3.540.671,20 Kč

Výše podpory: 2.884.807,25 Kč

5.    Cyklostezka U Lávky, České Budějovice

Účelem stavby je vybudování samostatné cyklostezky o délce 214 m, která navazuje na svém začátku na stezku pro pěší přes kolejiště ČD na křižovatce ulic Dobrovodská - U Lávky a na konci na stávající cyklostezku vedoucí v souběhu se silnicí II/156 od hřbitova Mladé ve směru na Nové Hodějovice. Nově budovaná cyklostezka svede cyklistický provoz z pozemní komunikace II/156 (Zanádražní komunikace) s intenzitou automobilové dopravy 10 753 vozidel /den. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 2.336.592,04 Kč

Výše podpory: 2.037.919,53 Kč

6.    Parkoviště Jírovcova

Předmětem projektu je vybudování záchytného parkoviště P+R, které bude sloužit jako veřejná parkovací plocha s možností přestupu na linku MHD provozovanou elektrobusy směrem do centra města České Budějovice. Stavba je situována v místě stávajících zpevněných ploch bývalých kasáren na křižovatce ulic Jírovcova, U Trojice a Nádražní. Cílem je řešení deficitu parkovacích míst v širším centru města, omezení zatížení města automobilovou dopravu a z toho plynoucích negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví lidí pohybujících se ve městě. Výstupem bude 185 vytvořených parkovacích míst. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 27.374.945,- Kč

Výše podpory: 12.547.800,- Kč

7.    Cyklostezka v úseku ulic Horákové - Strakonická v Českých Budějovicích

Projekt je zaměřen na výstavbu nové cyklostezky (a chodníku) v těsné blízkosti nově budované komunikace - přeložky silnice III/14539. Cyklostezka vytvoří bezpečné podmínky pro cyklistický provoz ve směru ze sídliště Máj (i Šumava) na sídliště Vltava a dále do centra města. Výstupem projektu bude 706 m nové cyklostezky. Tento projekt je součástí celé akce „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, kterou město realizuje společně s Jihočeským krajem. Vzájemná spolupráce je podložena „Smlouvou o společnosti“, která definuje rozdělení stavebních objektů mezi oba investory. V souladu s podmínkami výzvy IROP jsou jen některé stavební objekty určené městu označeny za způsobilé. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 24.655.023,22 Kč

Výše podpory: 6.224.764,77 Kč

8.    Harmonizace prostorových (GIS) dat statutárního města České Budějovice

Projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy a Informační koncepce statutárního města České Budějovice na léta 2015 - 2020 s cílem podpořit pokročilé techniky eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Doplňuje informační systém o nové funkcionality, především o podporu práce s prostorovými daty a na ně návaznými elektronickými službami. Připravuje informační systém magistrátu na budoucí příjem úplného elektronického podání.

Rozpočet projektu: 3.427.809 Kč

Výše podpory: 3.085.028,10 Kč