Dotační projekty města

V novém programovacím období 2007-2013 se otevřely nové možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, kdy vznikla řada nových operačních programů. Statutární město České Budějovice získalo v letech 2007 – 2013 prostředky na řadu investičních i neinvestičních akcí jak z evropských, tak i z národních zdrojů, jejich přehled naleznete níže.

Národní zdroje

Tyto zdroje představují dotační prostředky od krajského úřadu, státních fondů, nadací a různých ministerstev. Z národních zdrojů byly spolufinancovány projekty na regeneraci panelového sídliště Vltava, výstavbu a rekonstrukci cyklostezek, výrobu propagačních materiálů, revitalizaci rybníka Stařeček, dále jsme díky těmto dotacím mohli investovat do úpravy na Dubenském rybníku, do digitalizace kina Kotva a dalších akcí.  

Regionální operační program

Regionální operační program NUTS II Jihozápad je určen pro region soudržnosti Jihozápad sestávající z Jihočeského a Plzeňského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Z ROP se nám daří rekonstruovat komunikace, rozvíjíme sport, probíhá transformace Centra sociálních služeb na domov pro seniory. Byla provedena rekonstrukce letní plovárny v areálu Plaveckého stadionu či realizace projektu Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, podpořen byl také záměr vytvořit dynamickou preferenci hromadné dopravy.

Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Z IOP jsme realizovali projekt zaměřený na modernizaci a rozvoj systémů tvorby územních politik a dále bylo zřízeno kontaktní místo veřejné správy – místní pracoviště k tzv. CZECHPOINT.

Evropská územní spolupráce

Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS) realizovému prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) a INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací). 

Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vždy hraničních regionů NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje operační program (OP) pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy ESPON 2013 a INTERACT II jsou určeny pro všechny členy EU.

Pro Operační program Nadnárodní spolupráce je EU rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je druhý největší český operační program. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost. Město již získalo prostřednictvím OPŽP z Fondu soudržnosti a Evropského regionálního operačního programu podporu na 7 projektů podporujících ochranu životního prostředí. Především se jedná o projekty týkající se zateplení základních škol, ale s pomocí OPŽP jsme již úspěšně rekultivovali skládku, nyní se chystáme vybudovat nový sběrný dvůr, instalovat solární kolektory na střechu Centra sociálních služeb Staroměstská a dále také revitalizovat rybník Návesný. Další podpořený projekt je zaměřen na umístění varovného hlásného profilu na Dobrovodském potoce s cílem předejít škodám při případných povodních.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Nástěnka IPRM

Integrovaným plánem rozvoje města (dále jen „IPRM“) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů regionu, města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. IPRM je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace problémů a rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013. 

Statutární město České Budějovice vytvořilo 3 Integrované plány rozvoje města:

  • IPRM „Levý břeh Vltavy“
  • Tematický IPRM
  • IPRM Sídliště Máj