Smlouvy, vyjádření, mapky

Usnesení rady města

Usnesení rady města číslo 228/2011 (149,8 kB)Obsah se otevírá do nového oknaze dne 16. února 2011, kterým byl schválen záměr budoucího dlouhodobého pronájmu části pozemku parc. č. 2061/620 v k. ú. České Budějovice 2 o výměře 19500 m2 za účelem zřízení a provozování lanového parku. Záměr budoucího pronájmu byl na úřední desce města zveřejněn od 17. února do 7. března 2011 pod číslem jednacím 441/11.

Usnesení rady města číslo 418/2011 (289,6 kB)Obsah se otevírá do nového oknaze dne 23. března 2011, kterým byl schválen budoucí pronájem části pozemku parc. č. 2061/620 v k. ú. České Budějovice 2 spol. Progresiv s.r.o. za účelem zřízení a provozování lanového parku.

Smlouvy a stanoviska odboru ochrany životního prostředí

Smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy ze dne 27. dubna 2011, kterou město České Budějovice uzavřelo se společností Progresiv, s.r.o.

Závazné souhlasné stanovisko (2,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice z ledna 2012.

Smlouva o podnájmu pozemku (794,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna z února 2012, kterou se společností Progresiv, s.r.o., uzavřel nájemce a uživatel lesního pozemku parc. č. 2061/620 společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o.

Mapové a další podklady

Umístění lanového parku v sousedství základní školy Máj.

Zákres plochy v ortofotomapě.

Hluková studie (13,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna zpracovaná akreditovanou zkušební laboratoří pro měření hluku Studio D – akustika


Naposledy upravil: Bosák Michal (BosakM(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 18.4.2012