Aktuální městské investice

Následující přehled vychází ze schváleného rozpočtu města České Budějovice na rok 2016.


Investiční akce města České Budějovice

CYKLOSTEZKA TRASA E

příloha 1 (308 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

 

stručný popis:

 

Cyklostezka – trasa „E“ – etapa I

Etapa I řeší úsek mezi ulicemi Nádražní a Novohradská. Předmětem díla je výstavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty s odděleným provozem, úpravy těles chodníků, osazení nových dělících ostrůvků a stavební úpravy ostatních zpevněných ploch, přechodů, cyklopřejezdů. Odvodnění je řešeno novými uličními a podobrubníkovými vpustmi.

Vybudování stezky vyvolá zároveň i úpravy a přeložky inženýrských sítí, objektů veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. Změněno bude svislé a vodorovné dopravního značení. Do předmětu plnění patří i zajištění a provedení všech požadovaných zkoušek a revizí, geodetické zaměřené skutečného provedení, projekt skutečného provedení stavby aj.

Zpracovatel PD: BLAHOPROJEKT, s. r. o.

CYKLOLÁVKA PŘES VLTAVU U TJ METEOR, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha (1,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

  

stručný popis:

Předmětem této akce je výstavba nové lávky s provozem pro pěší a cyklisty v prostoru u TJ Meteor. Nosnou konstrukci lávky tvoří ocelový oblouk s dolní mostovkou – délka přemostění je 39,0 m. Založení bude provedeno pomocí mikropilot, navazující spodní stavba bude železobetonová stejně tak opěrné stěny, mostní křídla a úhlové zdi.

Úhlové zdi budou sloužit jako základ pro přístupové rampy, kterými se překonávají výškové rozdíly mezi novou lávkou a stávajících úrovní terénu na obou březích. V rámci levé rampy bude vložen další ocelový mostní objekt (17 m). Zemní tělesa v okolí opěr a ramp budou zpevněna kamennou rovnaninou. Vrchní vrstva lávky bude provedena z přímopochozí izolace, na povrchy nájezdových ramp bude použita betonová dlažba a živice.

Předmětem zakázky je samozřejmě i osazení ochranného zábradlí, ošetření konstrukcí ochrannými nátěry, odvodnění lávky pomocí drenážní geotextilie a bodových odvodňovačů.  V rámci stavby bude rovněž provedeno vodorovné a svislé dopravní značení. Do předmětu plnění patří i zajištění a provedení všech požadovaných zkoušek a revizí, výrobní výkresy, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, projekt skutečného provedení stavby aj.

FOTBALOVÝ STADION - ČESKÉ BUDĚJOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY

příloha 1 (293 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (244,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

 

stručný popis:

Fotbalový stadion – České Budějovice, stavební úpravy západní tribuny – etapa č. 2B

Během letní přestávky je realizována etapa 2B, která obsahuje stavební úpravy šatny hostí, chodby, posilovnu, veřejné WC a úpravy ve výměníku. Jedná se o kompletní výměnu elektroinstalace, měření a regulace, ústředního vytápění, vzduchotechniky a zdravotní instalace včetně souvisejících stavebních prací. Cena stavebních prací cca 3,9 mil. Kč bez DPH. Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Fotbalový stadion – České Budějovice, stavební úpravy – komentátorské pracoviště

Předmětem řešení jsou stavební úpravy západní tribuny fotbalového stadionu – vestavba kabiny komentátorského pracoviště. Kabina bude sloužit stejnému účelu jako dosud – komentování fotbalových zápasů, snímání obrazového záznamu a ostraze prostoru stadionu.

Stavba kabiny komentátorských pracovišť je vyvolána především nevyhovujícím stavem současných pracovišť, a to jak provozním tak stavebně technickým. Vzhledem k připravovanému osazení nové tabule časomíry na osvětlovacím stožáru v JZ rohu hrací plochy, je nutné doplnit novou technologii, což stávající prostory neumožňují. Cena stavebních prací cca 1,65 mil. Kč bez DPH.

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE TOVÁRNÍ - ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha 1 (512,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

 

stručný popis:

Jedná se o stavební úpravy vozovky, chodníků, kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení v ulici Tovární. Ta se nachází nedaleko centra města Č. Budějovice a je ve vlastnictví města.

Hlavním důvodem stavebních úprav je zvýšení kvality komunikací a chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, dále pak rekonstrukce kanalizace a vodovodu, včetně přípojek. V současné době je již komunikace v nevyhovujícím stavu. Konstrukce komunikace a chodníků je značně narušená, obrubníky jsou místy propadlé. Stávající příčné uspořádání komunikace a chodníků je nevyhovující. Cena stavebních prací cca 6,5 mil. Kč bez DPH.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉHO ODBOČOVACÍHO PRUHU - KŘIŽOVATKA MÁNESOVA X B. NĚMCOVÉ, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha 1 (712 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

 

stručný popis:

Cílem je vybudovat na křižovatce ulic Mánesova a B. Němcové samostatný odbočovací pruh pro odbočení vpravo z ulice Mánesova do ulice B. Němcové a tím zkapacitnit a zkvalitnit stávající světelně řízenou křižovatku. Vzniknou tak dva samostatné řadící pruhy pro směr rovně a jeden pro odbočení vpravo. Ostatní křižovatkové pohyby zůstanou zachovány beze změn.

Stavba odbočovacího pruhu v křižovatce ulic "Mánesova x Boženy Němcové" se nachází v centru města České Budějovice, z části na silnici II. tř. ulice Mánesova (silnice II/156) a na místní komunikaci - ul. Boženy Němcové. Cena stavebních prací cca 3,2 mil. Kč bez DPH.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

ZASTÁVKA MHD V UL. NA SÁDKÁCH, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha 1 (480,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

stručný popis:

Jedná se o výstavbu jedné zastávky pro městskou hromadnou dopravu v ul. Na Sádkách a to ve směru centrum České Budějovice - směr Švábův Hrádek. Zastávka bude sloužit jako výstupní a zároveň nástupní. Součástí zastávky bude jak samostatný záliv pro autobusy, dále pak nástupiště s chodníky a na místní komunikaci v ul. Na Sádkách vybudování dvou míst pro přecházení.

Tato nová místa pro přecházení propojí nové chodníky se stávajícími. Součástí je i nové oplocení (prodloužení oplocení ze sítě) po celé hraně nového chodníku s napojením na stávající (na úrovni kruhového objezdu). Cena stavebních prací cca 880 tis. Kč bez DPH.

Zhotovitel: Kulhánek – Mařík, stavební firma, spol. s r.o.

"ZKLIDNĚNÁ ZÓNA V UL. ŠTÍTNÉHO"

stručný popis:

Předmětem akce je celková rekonstrukce ulice Štítného včetně nového dispozičního uspořádání. Akce obsahuje následující stavební práce: novou kanalizaci a vodovod včetně přípojek, nový plynovod včetně přípojek (provádí samostatně a financuje EON), výměna kabelů VN a NN (provádí samostatně EON), teplárna provede výměnu potrubí parovodu.

V konečném stavu bude komunikace obsahovat oboustranný chodník, komunikace bude jednosměrná ve směru vjezdu z Rudolfovské a bude obsahovat protisměrnou cyklostezku. Na protější straně cyklostezky bude podélný parkovací pruh. Realizace do 11/2016.

Zhotovitel: Zvánovec a. s. Cena: 8,8 mil. Kč bez DPH.

STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - HŘBITOV MLADÉ - UL. V HLUBOKÉ CESTĚ, ČÁST 1 - PŘÍSTUP KE SCM SLOŽIŠTĚ

stručný popis:

Předmětem stavby je vybudování nového terénního schodiště včetně přístupové plochy a místa pro přecházení ulice Do Mladého v místě vyústění cyklostezky za podchodem z parkoviště u hřbitova v Mladém pod zanádražní komunikací. Dokončeno 05/2016.

Zhotovitel: Kulhánek – Mařík, stavební firma, spol. s r. o. Cena: 1,7 mil. Kč bez DPH.

ZŠ POHŮRECKÁ - REKONSTRUKCE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
příloha (136,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Jedná se o stavební úpravy kotelny, provedení části nového teplovodu mezi pavilony školy a provedení nového napojení kotelny na vnitřní plynovod v areálu. Bude provedena nová stropní konstrukce v rámci stávající uhelny z důvodu vyrovnání nové podlahy se stávajícími okolními podlahami. Dojde k zazdění některých dveřních otvorů, provedení nových příček a vybourání některých stávajících příček. Stávající kotelna bude demontována a nahrazena novou kotelnou.

Nová kotelna bude umístěna v Pavilonu II. v místě bývalé uhelny v 1. NP. Zdrojem tepla bude sestava dvou plynových kondenzačních stacionárních kotlů. Kotle budou s nerezovou spalovací komorou a sálavým hořákem a uzavřenou spalovací komorou. Celkový maximální výkon bude 800 kW.

Otopná voda bude z kotlů přivedena do předávací stanice, tlakově závislé. Vzhledem k umístění budoucí kotelny budou bourací práce probíhat uvnitř budovy a vybouraný materiál bude odvážen chodbou pavilonu II.

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016.

Zahájení prací: 26. týden roku 2016. Dokončení prací: do 31.8.2016 včetně provedení zkoušek a revizí nejpozději do 30. 11. 2016 bude provedena konečná topná zkouška v topné sezoně.

Zhotovitel: D.I.M. spol. s r. o. Cena: 5,1 mil. bez DPH.

ZŠ POHŮRECKÁ - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ - ČÁST KABINETY

příloha 1 (191,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

 

stručný popis:

Jedná se o stavební úpravy v pavilonu I. a II, kterými vzniknou vždy dva kabinety

Stručný popis požadovaných prací:

-       vyzdívky z pórobetonových tvárnic

-       osazení zárubní

-       štuková úprava nových stěn včetně potažení tkaninou s tmelem

-       demontáž a zpětná montáž otopných těles

-       dodávka a montáž elektroinstalace

-       dodávka a montáž podlahové krytiny včetně vyrovnání podkladu

-       dodávka a montáž vstupních dveří do kabinetů

-       malby a nátěry stěn

-       dodávka a montáž hasících přístrojů včetně revizní zprávy

-       topení

-       elektroinstalace

Zahájení prací: 26. týden roku 2016. Dokončení prací: do 50-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Zhotovitel: JSP Group s.r.o. Cena: 400 tis. Kč bez DPH.

ODLEHČOVACÍ KOMORA NA LIDICKÉ ULICI - OK ROŽNOV

příloha 1 (395,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

stručný popis:

Jedná se o vybudování odlehčovací komory v prostoru náměstí bratří Čapků u Lidické ulice včetně přepojení kanalizace z Lidické, spojné šachty, odlehčovací stoky a výústního objektu do Vltavy a rekonstrukce u části vodovodního řadu na Lidické ulici včetně doplnění šoupat. Odlehčovací stoka (DN 800 sklolaminát) je vedena v úzkém prostoru mezi zástavbou a dále pod Lidickou třídou v hloubkách až 4m. Na Lidické třídě je vedeno trakční trolejové vedení.  

Stavba odlehčovací komory byla zahájena v lednu letošního roku s předpokladem dokončení do 30.6.2016, přičemž již od počátku byla stavba rozdělena na dvě části. První část, odlehčovací potrubí od poloviny Lidické tř. včetně výústního objektu i přeložka vodovodního řadu v Lidické tř. jsou již zrealizovány. Zbývá provést práce ve druhé polovině Lidické třídy, spojnou šachtu a vlastní odlehčovací komoru na náměstí bratří Čapků. Předpoklad zahájení části „B“: 26. týden letošního roku. Dokončení prací: do 80 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. Cena: 5,4 mil. bez DPH

TĚLOCVIČNA O. NEDBALA

stručný popis:

V současnosti probíhá VZ na generálního dodavatele stavby.

PARKOVIŠTĚ JÍROVCOVA

stručný popis:

Probíhá projektová příprava zahrnující zpracování architektonické studie dané lokality, řešení trakčního trolejového vedení a souvisejícího napájení, posouzení dopravní zátěžnosti křižovatky Jírovcova x Nádražní a i celkového řešení parkovacích stání a stanice minibusů, závorového systému a obslužnosti území.

MŠ KNĚŽSKODVORSKÁ
příloha (444,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Probíhá realizace stavby, celková rekonstrukce zahrnující v současnosti podchycení původních nefunkčních základových konstrukcí, sanace a injektáže proti zemní vlhkosti. Budou následovat výměny části střešních krytin, výměny stropních konstrukcí, kompletní změna dispozice a nové instalace ZI, EI, UT, VZT atd.

Konec realizace včetně uvedení do zkušebního provozu cca 11/2016.

Zhotovitel: CALIPSUM s.r.o., cena: 17,2 mil. bez DPH

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ GRÜNWALDOVA

stručný popis:

20.6.2016 proběhlo předání staveniště. Dojde ke kompletní rekonstrukci topného systému včetně MaR dle požadavků městského energetika. Realizuje SVS.

Realizační dokumentace je odsouhlasována po etapách.

Zhotovitel: D.I.M s.r.o. ČB, cena: 6 mil. bez DPH

ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ
příloha

stručný popis:

Úpravy školního hřiště v areálu zahrnuje úpravy sportovních ploch a to výměna části jejího nevyhovujícího povrchu za polyuretanový. Součástí bude též oplocení víceúčelového hřiště o výšce 6 m, částečná úprava stávajícího oplocení.

Zhotovitel: TUBEKO SPORT s.r.o., cena: 2,33 mil. bez DPH

ZŠ NOVÉ HODĚJOVICE
příloha

stručný popis:

Víceúčelová přístavba, která zahrnuje přízemní objekt s plochou střechou jednoduché kubické hmoty posazené nad mírně svažitý terén. Půdorys přístavby je podlouhlý o rozměrech 28,5x9,8m. Výška přístavby bude přibližně 5m. Stavební objekt SO1.

Dále bude v rámci přístavby půdorysně otočeno stávající víceúčelové hřiště s písčitým povrchem – bude vybudováno kompletně nové souvrství s odvodněním – stavební objekt SO2.

Zhotovitel: EDIKT a.s. ČB, cena: 3,8 mil. bez DPH

ZTV TŘEBOTOVICE - ETAPA 2016 A ZATRUBNĚNÍ VODNÍHO TOKU KALIŠTĚ

stručný popis:

Probíhá VZ na generálního dodavatele stavby.

STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU u 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V PAVILONU U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
příloha (260 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Jedná se o nové využití části prostor přízemí objektu jako veřejná knihovna a obnovení školního provozu ZŠ Destinové, České Budějovice.

Jde především o demontáž stávajících dřevěných obkladů stěn, zařizovacích předmětů, elektrických zásobníkových ohřívačů vody a části rozvodů ZTI. Rovněž bude vyřezán parapetní panel v místě nového vstupu do knihovny. Nově zbudovány pak budou montované dělící příčky ze sádrokartonu se zvýšeným zvukovým útlumem, osazena nová dveřní křídla a nové zařizovací předměty, provedeny obklady stěn, podlahové krytiny a snížené kazetové podhledy.

Rovněž bude provedeno nové VZT potrubí pro odvětrání hygienických prostor bez možnosti přirozeného odvětrání okny. Stavební úpravy v exteriéru spočívají v provedení nové bezbariérové nájezdové rampy k novému vstupu do knihovny, se schodištěm a oceloplechovou konstrukcí zastřešení. Rovněž bude proveden nový chodník ze zámkové dlažby a vstupní branka ve stávajícím oplocení. Zahájení stavebních prací: 18.3.2016. Předpokládané předání a převzetí řádně dokončeného díla: 120 kalendářních dnů.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Cena: 8,6 mil. Kč bez DPH.

ZATEPLENÍ PAVILONU U 2.2, ZŠ EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05, ČESKÉ BUDĚJOVICE
příloha (260 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Jedná se o realizaci kompletního zateplení fasád pavilonu U. 2.2 ZŠ Emy Destinové, České Budějovice, včetně zateplení soklu a ploché střechy objektu. Na objektu je v současnosti provedena výměna oken a nahrazení původních MIV vyzdívkami.

Zhotovitel: VIDOX s. r. o. (sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov)

Hodnota veřejné zakázky: 2.542.136,- Kč bez DPH

Zahájení stavebních prací: 08/2016

Předpokládané předání a převzetí řádně dokončeného díla: 60 kalendářních dnů

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ EMY DESTINOVÉ (REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU) - 1. ETAPA - BOURACÍ PRÁCE
příloha (323 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Ve stávajícím stavu byl celý objekt využíván pro účely kuchyně a jídelny základní školy E. Destinové. První nadzemní podlaží bylo využíváno pro zázemí kuchyně, sklady CO, sociální zázemí pro personál a technické provozy objektu. V druhém nadzemním podlaží byla umístěna varna kuchyně, jídelna a sociální zázemí pro personál kuchyně, kancelář kuchyně a denní místnost a sociální zázemí pro stravující se žáky školy.

Návrh počítá s kompletní novou dispozicí objektu. Z tohoto důvodu bude celá stávající dispozice odstraněna. Budou provedeny bourací práce vnitřních nenosných konstrukcí příček, obkladů, zařizovacích předmětů, vnitřních rozvodů TZB, vnějších a vnitřních výplní otvorů, meziokenních vložek, boletických panelů, atd. vč. likvidace azbestové zátěže.

Bouracích prací spojených s výskytem azbestu vychází z průzkumu azbestu, viz samostatná příloha projektové dokumentace – viz samostatné přílohy v dokladové části.

Bourací práce budou rozděleny na dvě skupiny. Prvně budou provedeny bourací práce a sanace na konstrukcích vykazujících dle inspekční zprávy přítomnost azbestu. Po skončení sanace bude přistoupeno k bouracím pracím ostatních konstrukcí dle PD.

Zhotovitel: VERSANA s.r.o.  (sídlo: Kytlice 11, 407 45 Kytlice)

Hodnota veřejné zakázky: 2.132.441,- Kč bez DPH

Zahájení stavebních prací: 08/2016

Předpokládané předání a převzetí řádně dokončeného díla: 60 kalendářních dnů

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ KUBATOVA 1, ČESKÉ BUDĚJOVICE
příloha (3,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřní části školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice včetně skladovacích prostor a zázemí. Provozní uspořádání zůstane zachováno, dojde pouze k částečným dispozičním změnám.

Budou provedeny nové rozvody teplé a studené vody a elektroinstalace, vyměněna otopná tělesa. Stávající větrání kuchyně a zázemí bude rekonstruováno s využitím stávající vzduchotechnické jednotky. Budou provedeny nové podlahy a podhledy. Původní nákladní výtah bude nahrazen novým.

Zahájení stavebních prací: 30.5.2016.

Předpokládané předání a převzetí řádně dokončeného díla: 29.8.2016

Zhotovitel: EDIKT a.s. Cena: 5,2 mil. Kč bez DPH.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PLOCH - ŽIŽKOVA III. ETAPA (ÚSEK DVOŘÁKOVA - NÁDRAŽNÍ)
příloha (645,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Stavba obsahuje provedení stavebních úprav křižovatky ulic Žižkova – Nádražní. Křižovatka bude osazena novým světelně-signalizačním zařízením (semafory). Úprava křižovatky umožní levé odbočení z Žižkovy ulice do Nádražní ulice.

Stávající trolejové vedení bude rozšířeno o toto odbočení. Křižovatka bude doplněna o úrovňové přechody pro pěší a upraveno veřejné osvětlení. Zřízení nového umístění zastávek MHD v prostoru před nádražím ČD. Dojde ke stavebním úpravám stávající komunikace a chodníků.

Zhotovitel:  K-BUILDING CB a.s.

Cena díla: 5 mil. Kč bez DPH, + 2,2 mil. Kč bez DPH bude hradit dopravní podnik ze svého rozpočtu (trakční vedení).

Předání stavby 15.6.2016. Doba realizace dle SOD 70 dnů od předání.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE GENERÁLA SVOBODY (ÚSEK PIVOVARSKÁ - MATICE ŠKOLSKÉ)
příloha (1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Cílem stavby je nahrazení stávající kanalizace a přípojek, vodovodního řadu s přípojkami novým potrubím vyhovujících parametrů. Současně v rámci stavby budou realizovány stavební úpravy komunikace, parkovišť včetně odvodnění, chodníků, veřejného osvětlení a dojde k rekonstrukci stávajícího plynovodního potrubí.

Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

Cena: 7,4 mil. Kč bez DPH.

Doba realizace: 05-09/2016 a v tomto období bude výše zmiňovaná ulice oboustranně uzavřena pro vjezd motorových vozidel.

STAVBA MOSTU CB-036 PŘES DOBROVODSKOU STOKU
příloha (470,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Jedná se o stavbu nového mostu tvořeného monolitickou železobetonovou deskou rámové konstrukce v místě stávajícího přemostění Dobrovodské stoky za areálem supermarketů Terno a Albert. Původní most bude v rámci stavby zdemontován a odvezen na skládku. Komunikace na novém mostě je navržena jako jednopruhová obousměrná, šíře vozovky 3,50m.

Dojde k obnově vozovky na obou předpolích. Na komunikaci vedoucí k OD SCONTO bude zřízen přechod pro chodce. Vlevo ve směru staničení navržené osy mostu je navržen nový chodník šířky 2,50 m a je veden od nového přechodu na komunikaci OD SCONTO přes nově budovaný most.

Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s. Cena: 3,5 mil. Kč bez DPH. Předání stavby: 7.7.2016. Doba realizace 110 kalendářních dnů od předání.

PARKOVIŠTĚ V ULICI FR. ONDŘÍČKA - ROZŠÍŘENÍ

stručný popis:

Stavba obsahuje vybudování nového parkoviště u vjezdu do slepé části ulice Fr. Ondříčka s 19 šikmými stáními.

Součástí stavby je také úprava stávajícího parkoviště u křižovatky Strakonická – Fr. Ondříčka, včetně vjezdu, změna kolmých stání na šikmá – na oválu a mezi ulicí Fr. Ondříčka a Strakonická, vyznačení podélného stání v prostoru komunikace (ohraničeno červeno-bílými obrubníky), chodník propojující přechod přes Strakonickou ulici s chodníkem v ulici Fr. Ondříčka a přejezdový práh na vjezdu do slepé části ulice Fr. Ondříčka.

Se stavebními úpravami souvisí i doplnění veřejného osvětlení.

Zahájení stavebních prací: 18.4.2016.

Předpokládané předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 30.6.2016, kolaudace díla 15.7.2016.

Zhotovitel: stavební firma Jiří Jokl. Cena: 1,5 mil Kč bez DPH.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ V LOKALITĚ NEMANICE (VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU)

stručný popis:

Stavba obsahuje vybudování dvoupodlažního pavilonu mateřské školky pro 2 rozšířené třídy s 28 dětmi. Součástí stavby jsou i venkovní úpravy plochy školního pozemku včetně osazení herních prvků a před školou budou vybudovány parkovací místa pro rodiče, kteří přivážejí děti do školky.

Předpoklad zahájení: 09/2016. Předpoklad dokončení: 04/2017

Předpokládaná cena: 16,4 mil. Kč bez DPH.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A PŘECHODY PRO CHODCE, UL. MILADY HORÁKOVÉ

stručný popis:

Stavba obsahuje stavební úpravy stávajících zastávek MHD ve směru Máj směr centrum, Máj směr Haklovy Dvory. Součástí stavby bude i stavební úpravy přechodu pro chodce Máj Dr. Bureše a Máj Penny market. Přechody budou stavebně upraveny podle současně platných norem. Oba dva přechody budou osvětleny bezpečnostním osvětlením.

Předpoklad zahájení: 09/2016. Předpoklad dokončení: 11/2016

Předpokládaná cena: 2,8 mil. Kč bez DPH.

ZASTÁVKY MHD DLOUHÁ LOUKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

stručný popis:

Stavba obsahuje vybudování nových autobusových zastávek MHD na Dlouhé louce v blízkosti lávky k OC KAUFLAND včetně chodníkového napojení na lávku. Součástí stavby bude i přeložka veřejného osvětlení a doplnění veřejného osvětlení napojovacích chodníků a oprava kabelu SSZ. Předpoklad zahájení: 09/2016. Předpoklad dokončení: 11/2016. Předpokládaná cena: 2,5 mil. Kč bez DPH.

OPLOCENÍ - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, AZYLOVÝ DŮM FILIA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
příloha (541 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Jedná se výměnu oplocení azylového domu Filia, České Budějovice. Stávající oplocení s betonovými sloupky a drátěnou výplní bude odstraněno. Na parcele budou odstraněny keře a méně významné stromy. Část oplocení je navržena z broušených tvárnic typu KB blok, plotová výplň je z žárově zinkovaných ocelových profilů. Druhá část oplocení je z pozinkovaných sloupků a drátěné výplně.

Bude zachován stávající vstup i skříň el vedení. U hlavního vstupu bude umístěn přístřešek TDO pro 1 kontejner. Na jihozápadní straně parcely bude umístěna nová přístupová branka v systému drátěného oplocení.

Zhotovitel:  PRECIS BUILDING SE (sídlo: Haklovy Dvory 2235, České Budějovice)

Hodnota veřejné zakázky: 583.582,- Kč bez DPH

Zahájení stavebních prací:  01.07.2016

předpokládané předání a převzetí řádně dokončeného díla:  do 30.09.2016

VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍCH MÍST V UL. J. PLACHTY, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č. 1 (106,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

 

stručný popis:

Stavba řeší navýšení počtu parkovacích stání a posunutí nebo doplnění chodníků v ulici J. Plachty v Českých Budějovicích. Celkem je v ulici navrženo 18 nových parkovacích stání. Z toho 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí stavby je přeložka veřejného osvětlení.

Cena stavebních prací cca 0,6 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

DIGITALIZACE KINA KOTVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
 

stručný popis:

Pořízení promítací digitální technologie s obrazovým rozlišením 4K včetně 3D projekce a titulkování a pořízení prostorového zvukového systému Dolby Atmos.

Cena dodávky cca 6,5 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel: AV MEDIA, a.s.

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - POTRUBÍ TECHNOLOGICKÉ VODY A VODOVOD K ODTOKU Z ČOV

příloha č. 1 (856,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

 

Jedná se o obnovu areálových vodovodů v prostoru ČOV České Budějovice. Areálové rozvody technologické vody i pitné vody jsou provedeny z ocelových trubek, jsou původní a vykazují značnou poruchovost. Pro zajištění provozní spolehlivosti bude provedena obnova areálového rozvodu pitné vody a technologické vody a dále doplněny hydranty s ohledem na připravovanou akci optimalizace aeračního procesu.

Zahájení prací: září 2016

Dokončení prací: listopad 2016

Zhotovitel: K-BUILDING CB

PLZEŇSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁSOBNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU - 1. ETAPA

příloha č. 1 (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

 

Jedná se o bezvýkopovou technologii rekonstrukce vodovodního potrubí zatahováním nového potrubí do potrubí stávajícího v úseku od řeky Vltava po kruhový objezd. V několika místech v trase vodovodního řadu budou zřízeny startovací, popř. vytahovací jámy.

Stávající zásobní litinový vodovodní řad DN 800 z roku 1972 procházející Plzeňskou ulicí (v rozsahu řeka Vltava – Pražská třída), který je jedním z páteřních vodovodů města České Budějovice vykazuje již řadu let nadměrnou poruchovost. Protože se jedná o jednu z největších použitých dimenzí zásobních vodovodních řádů v Českých Budějovicích, tak jakákoli porucha má významný vliv na své okolí.

Dle matematického modelu posuzujícího komplexně vodovodní síť v Českých Budějovicích, který si nechala zpracovat společnost ČEVAK a.s. v roce 2014 od firmy DHI a.s., bude pro tento úsek zásobního vodovodního řadu dostatečně kapacitní vodovod v dimenzi DN 400.

Stavba bude zahájena koncem září s předpokladem dokončení do konce tohoto roku.  

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

KOZINOVA ULICE - NAPOJENÍ KANALIZACE

příloha č. 1 (443,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

 

Jedná se o provedení kanalizačního sběrače DN 400 mezi ulicí Kozinova a nově vybudovanými kanalizacemi v prostoru ZTV Rožnov U Školy, které buduje soukromý investor. Napojovací místo se nachází pod budoucí kruhovou křižovatkou. Realizací napojení stávající kanalizace do nové kanalizace budované v rámci ZTV dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizační síti a eliminaci negativních dopadů z přetížené kanalizace na okolní nemovitosti.

Přepojení kanalizace z ul. Kozinova městu umožní ve výhledu realizovat rekonstrukci kanalizace ul. Kozinova ve větší hloubce a zejména za většího podélného sklonu potrubí. V současné době jsou odtokové poměry v této lokalitě, díky malému sklonu kanalizace, nevyhovující.

Zahájení prací: září 2016

Dokončení prací: listopad 2016 (v závislosti na přepojení kanalizací na Lidické ulici)

Zhotovitel: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
ČOV České Budějovice – modernizace čerpací a míchací techniky pro rok 2016-2017
příloha č. 1 (7,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávající míchací a čerpací techniky a s tím související úpravy trubních rozvodů pro napojení nových zařízení, drobné stavební úpravy železobetonových základů stávajících strojů a vyvolané úpravy elektroinstalace nutné pro zapojení nových zařízení.

Provozní soubory:

PS 01 Technologická část strojní

PS 03 Technologická část elektro

Zahájení prací: 04-05/2017

Dokončení prací: 08-09/2017

Zhotovitel: RETHERM s. r. o.