Aktuální městské investice

Následující přehled vychází ze schváleného rozpočtu města České Budějovice na rok 2016.


Investiční akce města České Budějovice

TĚLOCVIČNA O. NEDBALA

stručný popis:

Probíhá stavba. 

Jedná se o novou stavbu – přístavbu tělocvičny se zázemím. Cílem přístavby je zlepšení podmínek pro výuku stávajícího počtu žáků. Nedochází navýšení  počtu žáků.

Tělocvična je navržena o vnitřních rozměrech 32,21x27,6m se světlou výškou 9,0m.Výška hřebene střechy je 12,22m. Vzhledem k velikosti sportovní plochy je možné široké využití různými druhy sportů (volejbal, minivolejbal, basketbal,tenis).Pro rozdělení hrací plochy bude na stropní konstrukci instalována předělovací síť.

Jako hlediště budou sloužit dvě teleskopické tribuny se sezením na lavicích celkově pro 196 diváků.

Vstupem z ulice E.Rošického se ocitneme ve foyeru (chodby) shora prosvětleném dvěma podélnými stropním světlíky. Foyer nabízí možnost posezení a zároveň slouží jako vstup do šaten s vlastním hygienickým zázemím a též jako přístup k toaletám pro veřejnost a pro osoby ZTP.Z foyeru se dále vstupuje do posilovny,technických místností , skladu,tělocvičny a do prostoru stávající ZŠ.

Cena: 29.400 tis bez DPH

Zhotovitel : EDIKT a.s.

PARKOVIŠTĚ JÍROVCOVA

stručný popis:

Probíhá projektová příprava zahrnující zpracování architektonické studie dané lokality, řešení trakčního trolejového vedení a souvisejícího napájení, posouzení dopravní zátěžnosti křižovatky Jírovcova x Nádražní a i celkového řešení parkovacích stání a stanice minibusů, závorového systému a obslužnosti území, 20. 4. ÚŘ, 15 + 15 dnů odvolací lhůty.

MŠ KNĚŽSKODVORSKÁ
příloha (444,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Probíhá realizace stavby, celková rekonstrukce zahrnující v současnosti podchycení původních nefunkčních základových konstrukcí, sanace a injektáže proti zemní vlhkosti. Budou následovat výměny části střešních krytin, výměny stropních konstrukcí, kompletní změna dispozice a nové instalace ZI, EI, UT, VZT atd.

Konec realizace včetně uvedení do zkušebního provozu cca 09/2017.

Zhotovitel: CALIPSUM s.r.o., cena: 17,2 mil. bez DPH

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ GRÜNWALDOVA

stručný popis:

Probíhá zkušební provoz.

Realizační dokumentace je odsouhlasována po etapách.

Zhotovitel: D.I.M s.r.o. ČB, cena: 6 mil. bez DPH

ZTV TŘEBOTOVICE - ETAPA 2016 A ZATRUBNĚNÍ VODNÍHO TOKU KALIŠTĚ

stručný popis:

Probíhá VZ na generálního dodavatele stavby.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ V LOKALITĚ NEMANICE (VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU)

stručný popis:

Stavba obsahuje vybudování dvoupodlažního pavilonu mateřské školky pro 2 rozšířené třídy s 28 dětmi. Součástí stavby jsou i venkovní úpravy plochy školního pozemku včetně osazení herních prvků a před školou budou vybudovány parkovací místa pro rodiče, kteří přivážejí děti do školky.

Předpoklad zahájení: 09/2016. Předpoklad dokončení: 15. 7. 2017.

Předpokládaná cena: 16,4 mil. Kč bez DPH.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A PŘECHODY PRO CHODCE, UL. MILADY HORÁKOVÉ

stručný popis:

Stavba obsahuje stavební úpravy stávajících zastávek MHD ve směru Máj směr centrum, Máj směr Haklovy Dvory. Součástí stavby bude i stavební úpravy přechodu pro chodce Máj Dr. Bureše a Máj Penny market. Přechody budou stavebně upraveny podle současně platných norem. Oba dva přechody budou osvětleny bezpečnostním osvětlením.

Předpoklad zahájení: 09/2016. Předpoklad dokončení: 05/2017.

Předpokládaná cena: 2,8 mil. Kč bez DPH.

ZASTÁVKY MHD DLOUHÁ LOUKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

stručný popis:

Stavba obsahuje vybudování nových autobusových zastávek MHD na Dlouhé louce v blízkosti lávky k OC KAUFLAND včetně chodníkového napojení na lávku. Součástí stavby bude i přeložka veřejného osvětlení a doplnění veřejného osvětlení napojovacích chodníků a oprava kabelu SSZ. Předpoklad zahájení: 09/2017. Předpoklad dokončení: 12/2017. Předpokládaná cena: 2,5 mil. Kč bez DPH. Probíhá stavební řízení.

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE – MODERNIZACE ČERPACÍ A MÍCHACÍ TECHNIKY PRO ROK 2016-2017
příloha č. 1 (7,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávající míchací a čerpací techniky a s tím související úpravy trubních rozvodů pro napojení nových zařízení, drobné stavební úpravy železobetonových základů stávajících strojů a vyvolané úpravy elektroinstalace nutné pro zapojení nových zařízení.

Provozní soubory:

PS 01 Technologická část strojní

PS 03 Technologická část elektro

Zahájení prací: 04-05/2017

Dokončení prací: 08-09/2017

Zhotovitel: RETHERM s. r. o.

ČESKÉ BUDĚJOVICE, TRÄGEROVA ULICE (ŠKOLNÍ – V. RABASE) – STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU

stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova vodovodních radu, stokové sítě a souvisejících objektu – rozdělovací objekt, kanalizační šachty, vodovodní a kanalizační přípojky, uliční vpusti

Stavba je prováděna jako rekonstrukce z důvodu havarijního stavu stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí a kvůli častým poruchám.

Součástí stavby je odstavení stávajícího vodovodního radu LT DN100. Z tohoto požadavku vyplynula potřeba přepojit 8 ks vodovodních přípojek, které se jsou napojené na zamýšlený odstavený – rušený vodovodní rad.

Zhotovitel:  METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8

Cena: 9,8 mil. Kč bez DPH

ČESKÉ BUDĚJOVICE, LIDICKÁ TŘÍDA (L.M. PAŘÍZKA – ERBENOVA) STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODU

stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky stavební úprava vodovodního potrubí, které je navrženo plastové – PE100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny. Na potrubí budou osazeny jako kalníky a vzdušníky podzemní hydranty. Na lomech potrubí jsou navrženy litinové tvarovky

V asfaltových komunikacích bude provedeno oboustranné vyříznutí krytu v šířce stavební rýhy, rozebrání povrchu komunikace

Chodníky ze zámkové dlažby včetně obrubníků budou rozebrány a uloženy mimo stavbu. Při dobrém technickém stavu budou stavební prvky znovu použity při obnově chodníku.

Výkopy budou prováděny strojně s ruční dokopávkou a ručně při souběhu nebo křížení s ostatními podzemními sítěmi

Zhotovitel: ŠAFINVEST s.r.o.

Cena: 7 mil. Kč bez DPH
STAVEBNÍ ÚPRAVY OTAVSKÉ ULICE, Č. BUDĚJOVICE

stručný popis:

Jedná se o stavební úpravy v ulici Otavská. Dojde k Stavebním úpravám křižovatky ulic Husova – Otavská, úpravám konstrukce silnice i chodníků. Posunuty budou zastávky MHD, s tím souvisí posunutí zastávek MHD, označníků zastávek, automatů na výdej jízdenek a elektro přípojek k nim. V prostorech zastávek bude upravena konstrukce komunikace. Tyto úpravy vyvolají i posunutí trakčního vedení jak dočasné (během stavby) tak stálého. Zřízena popř. upravena budou místa pro přecházení i přechody pro chodce, zde bude osazeno VO pro jejich speciální nasvětlení. Součástí akce je dočasné (během stavby) tak i trvalé svislé a vodorovné značení.

Zhotovitel:         PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10; IČO: 430 05 560

Cena:                  6,9 mil. Kč bez DPH

Termín:                05- 09/2017

 

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE – OPTIMALIZACE AERAČNÍHO PROCESU

příloha č. 1 (287,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

stručný popis:

Jedná se o obnovu stávajícího technologického vystrojení s nezbytnou úpravou potrubních rozvodů a rozvodů motorové elektroinstalace a doplnění optimalizačního souboru pro srážení fosforu s nezbytnou úpravou ASŘTP.

Historie:

Do provozu byla čistírna odpadních vod pro město České Budějovice uvedena v roce 1967. V roce 1986 bylo z důvodu nedostatečné kapacity přistoupeno k zahájení rozšíření a modernizace ČOV. V průběhu stavby byly postupně zvyšovány požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod i na technické řešení. Čistírna byla kompletně dokončena až po intenzifikaci v roce 2000. Následně v roce 2002 čistírnu značně poškodila povodeň. Obnova škod proběhla v letech 2002-2003. Projektovaná látková kapacita ČOV byla 375 tis. EO.

Informace:

Optimalizace aeračního procesu na ČOV České Budějovice je jednou z akcí uvedených v „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města České Budějovice na období 2014-2023“. Na konci roku 2012 nastal výpadek produkce odpadních vod z českobudějovické papírny, která byla jedním z největších producentů odpadních vod. Tím došlo k trvalému snížení látkového zatížení odpadních vod.

Z dat statistického vyhodnocení průtoků odpadních vod v letech 2011 a 2012 není oproti roku 2013 a první polovině roku 2014 snížení hydraulického zatížení ČOV České Budějovice vlivem zastavení výroby papírny patrné. Avšak při porovnání parametrů látkového zatížení v období let 2011 a 2012 s parametry látkového zatížení v roce 2013 a 2014, tedy po ukončení vypouštění odpadních vod z papírny, lze konstatovat celkový pokles organického zatížení ČOV na úrovni cca 30 %.

V důsledku snížení látkového zatížení odpadních vod dochází k nestabilnímu odbourávání forem dusíku a fosforu, které je významně limitováno současným způsobem distribuce a úrovní řízení dodávky vzduchu.

Cíl projektu:

Cílem projektu bude komplexní optimalizace aeračního systému, který by reagoval na nové bilanční údaje z procesu čištění. 

Zahájení prací: předpoklad 07/2017

Dokončení prací: předpoklad 03/2018

Zhotovitel: ENVI-PUR, s. r. o.

 

MÁNESOVA ULICE, ÚSEK NOVOHRADSKÁ - ČECHOVA - STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODU A KANALIZACE

příloha č. 1 (839,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

stručný popis:

Mánesova ulice je silnicí druhé třídy (II/156), která tvoří městský okruh a řešený úsek se nachází v území zástavby bytových domů. 

Jedná se o stavební úpravy vodovodních řadů a krátkého úseku kanalizace v ulici Mánesova v úseku od křižovatky s Novohradskou ulicí po Mlýnskou stoku spočívající v obnově inženýrských sítí ve stávajících trasách. Zároveň dojde ke zrušení – odstranění – veškerých konstrukcí stávajících řadů. Podstatnou část prací v tomto úseku tvoří obnova vodovodních řadů a to zejména dimenzí DN 400 (tvárná litina) a DN 160 (polyethylen). Materiálem kanalizace je železobeton.

Stavba bude probíhat za provozu tak, že ve zbývající části příčného profilu ulice by měl probíhat obousměrný provoz dopravy s velikostí jízdního pruhu 2,75 m a za omezené rychlosti 30 km/h. 

Při stavbě dojde rovněž ke krátkodobé jednotlivé uzavírce křižovatek.

Obnova vodovodního či kanalizačního potrubí bude místně vyvedena do ulic křižujících Mánesovu ulici.

Po dobu provádění prací spojených s pokládkou nového vodovodního potrubí bude náhradní zásobování vodou v lokalitě zajištěno pokládkou tzv. suchovodu s přepojením domovních přípojek s osazením uzávěrů. Před připojením suchovodu na vodovodní síť na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, dezinfekce a dodán rozbor vody.

Zahájení prací: 07/2017

Dokončení prací: začátek 11/2017

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

příloha (584,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

stručný popis:

Jedná se o bezvýkopovou technologii rekonstrukce vodovodního potrubí zatahováním nového potrubí do potrubí stávajícího. 

Celý rekonstruovaný úsek zásobního řadu bude proveden zatažením nového potrubí z tvárné litiny DN 400 do stávajícího potrubí DN 800 a to v délce 322 m. Vodovodní síť bude doplněna o dva nadzemní hydranty. Před zahájením stavebních prací budou v místech startovacích a vytahovacích jam provedeny sondy proti poškození stávajících inženýrských sítí. 

Stávající zásobní litinový vodovodní řad DN 800 z roku 1972 je jedním z páteřních vodovodů města České Budějovice a vykazuje již řadu let nadměrnou poruchovost. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z největších použitých dimenzí zásobních vodovodních řádů v Českých Budějovicích, tak jakákoli porucha má významný vliv na své okolí a může napáchat poměrně značné škody.

Dle matematického modelu posuzujícího komplexně vodovodní síť v Českých Budějovicích, který si nechala zpracovat společnost ČEVAK a.s. v roce 2014 od firmy DHI a.s., bude pro tento úsek zásobního vodovodního řadu dostatečně kapacitní vodovod v dimenzi DN 400.

Stavba bude zahájena v říjnu s předpokladem dokončení do začátku ledna 2018.   

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.