Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

NOVÉ s účinností od 1. 1. 2018

Ministerstvo kultury vydalo Opatření pod č. j. MK 69967/2017 OPP dne 3. 11. 2017, kterým se mění Zásady programu. Změna spočívá především v:

  • uzávěrka příjmu žádostí je 28. února (odevzdat ORP České Budějovice)
  • minimální podíl vlastníka z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek se zvyšuje na 20%
  • doplňkové kolo nebude vyhlašováno, ale možnost podat žádost ministerstvu kultury v průběhu roku zůstává 
  • zrušena povinnost zasílat k finančnímu vypořádání restaurátorskou zprávu

 

Rok 2018

Ministerstvo kultury vyhlásilo další ročník tohoto dotačního programu pro vlastníky kulturních památek. Pro správní obvod města České Budějovice určilo finanční kvótu ve výši 2 530 000 Kč. V platnosti zůstavají zásady programu z roku 2008 (viz níže), rozšířené o Opatření ze dne 12. 11. 2014 a o Opatření ze dne 3. 11. 2017 (viz níže). Žádosti včetně příloh je třeba doručit na adresu odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice.

Termín uzávěrky je 28. 2. 2018, finanční kvóta 2 530 000 Kč. 

 

Formulář žádosti

Vzor plné moci

 

 

Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu za rok 2017

Ministerstvo kultury ČR vypsalo v roce 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP)“, na jehož administraci se v rámci své rozšířené působnosti podílelo i statutární město České Budějovice.

Finanční kvóta na rok 2017 pro ORP České Budějovice byla stanovena ve výši 2 618 000 Kč. Program byl realizován formou dvou přihlašovacích kol.

Celkem bylo finančně podpořeno 7 akcí obnov kulturních památek na území ORP České Budějovice. Podpořené akce.

Podrobné informace k programu neleznete v Zásadách pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, ke kterým bylo vydáno Opatření č.j. MK 59674/2014 OPP ze dne 12. 11. 2014 s účinností od 1. 1. 2015 a Opatření č.j. MK 69967/2017 OPP ze dne 3. 11. 2017 s účinností od 1. 1. 2018.

Zásady programu

Opatření ze dne 12.11.2014 s účiností od 1.1.2015

Opatření ze dne 3. 11. 2017 s účinností od 1. 1. 2018