Informace pro obce z oblasti krizového řízení

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

v této webové sekci vám budou poskytnuty základní informace z oblasti krizového řízení. Spolupráce mezi obcemi a městem České Budějovice při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací vyplývá přímo z krizového zákona č. 240/2000 Sb.

..................................................................................................................................................................

  • Způsob a cesty vyžadování věcných zdrojů pro obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací jsou upraveny Metodikou vyžadování věcných zdrojů, kterou vydává Správa státních hmotných rezerv:

Orgány územních samosprávných celků při uplatňování požadavků postupují následovně:

a) Obce nebo krizové štáby obcí, jsou-li zřízeny, své požadavky na zajištění věcných zdrojů uplatňují výhradně u krizových štábů ORP, pod které z hlediska správního členění spadají, ne však prostřednictvím IS Krizkom, ale jinými prostředky (e-mail, fax, kurýr). V případě nebezpečí z prodlení je starosta obce v souladu s ustanovením § 29 odst. 5 krizového zákona oprávněn uložit povinnost poskytnout věcný prostředek právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která má bydliště, sídlo, místo podnikání nebo sídlo organizační složky podniku ve správním obvodu této obce.

b) Krizové štáby ORP uplatňují požadavky na zajištění věcných zdrojů, které nelze zajistit v jejich správních obvodech, výhradně u krizového štábu příslušného kraje. Požadavek ORP je sumarizací požadavků všech obcí jejího správního obvodu a vlastních požadavků, které nebylo možné pokrýt v rozsahu správního obvodu ORP.

c) Krizové štáby krajů po vyhodnocení uplatňují požadavky na zajištění věcných zdrojů, které nemohou zabezpečit v rámci správního obvodu kraje u Ústředního krizového štábu (dále jen „ÚKŠ“) nebo u SSHR, pokud ÚKŠ není aktivován.

Další činnosti SSHR jsou upraveny v zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

...................................................................................................................................................................

  • Na školení starostů ze dní 10. 3. 2015 a 24. 3. 2015 z oblasti krizového řízení, které proběhne ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Hasičských záchranným sborem Jihočeského kraje v budově Magistrátu města České Budějovice, byla prezentována komplexní problematika krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Prezentace a příručky uveřejněné v odkazech níže, jsou stále aktuální a lze z nich čerpat potřebné informace.

Prezentace ke stažení: (umístěny v pořadí dle programu školení)

HZS RNDr. Helena Majzlíková -Krizové řízení

HZS Mgr. Kamila Mráčková - Ochrana obyvatelstva - odkaz odstraněn

HZS Mgr. Štěpán Kavan Ph.D. - Jednotky požírní ochrany 

HZS. Bc. Kamila Dvořáková - Krizová dokumentace obcí - odkaz odstraněn

HZS Ing. Jana Neškodná - Požární prevence pro starosty

MM Mgr. Petra Kamišová a Ing. Jaroslava Snížková - Povoňové komise města a ORP

MM Mgr. Miloslav Soukup - KŘ, KŠ, Výstrahy ČHMÚ, Varování a vyrozumění, Projekty, IPRÚ

KÚ Ing. Marta Spálenková - Financování při KS

IPRÚ - odkaz odstraněn

Podklady:

Krizová dokumentace pro obce

Požární řád obce - vzor