O odboru - Odbor správy veřejných statků

Kde nás najdete

Odbor správy veřejných statků

budova historické radnice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

2. patro, kanceláře č. 224 - 242

Struktura odboru

Pověřený řízením odboru správy veřejných statků

Ing. Eduard Nejdl 

Oddělení správy komunikací

vedoucí oddělení Nataša Bláhová 

Oddělení správy veřejné zeleně

vedoucí oddělení Ing. Aleš Mikšátko 

Oddělení organizací města

vedoucí oddělení Ing. Eduard Nejdl

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Ing. Eduard Nejdl

e-mail.: nejdle@c-budejovice.cz

tel: 386 802 507

Sekretariát vedoucího odboru

Hana Zemanová

e-mail: zemanovah@c-budejovice.cz

tel: 386 802 502

Vedoucí oddělení

Oddělení správy komunikací

vedoucí oddělení Nataša Bláhová

e-mail: blahovan@c-budejovice.cz

tel: 386 802 511

Oddělení správy veřejné zeleně

vedoucí oddělení Ing. Aleš Mikšátko

e-mail: miksatkoa@c-budejovice.cz

tel: 386 802 516

Oddělení organizací města

vedoucí oddělení Ing. Eduard Nejdl 

e-mail: nejdle@c-budejovice.cz

tel: 386 802 507

Činnost oddělení

 Oddělení organizací města a správy majetku

- zřizování a zrušování organizací

- aktualizace zřizovacích listin organizací

- vedení agendy ředitelů

- transformace a privatizace organizací

- evidence nemovitého majetku města

- informace o správcích majetku

- určování správců majetku

- fyzická předání majetku

- kontrola majetku města

- pojištění majetku města

Ing. Eva Smrčková

e-mail: smrckovae@c-budejovice.cz

tel: 386 802 523

ekonomika  odboru 

Barbora Janoušová

e-mail: janousovab@c-budejovice.cz

tel: 386 802 503

evidence majetku, škodní události

Žádost o náhradu škody způsobené úrazem.doc (24,1 kB)

Oddělení správy komunikací

Zvláštní užívání komunikací – pronájmy místních komunikací:

Žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání (27,5 kB)

umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení

umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)

provádění stavebních prací

zřizování vyhrazeného parkování

zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení

audiovizuální tvorba

umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

kolostavy

Rozdělení sektorů správy komunikací

Ing. Michaela Muková

e-mail: mukovam@c-budejovice.cz

tel: 386 802 508

k.ú. 4 Nové Vráto, Husova kolonie

k.ú. Kaliště, Třebotovice

k.ú. 5 Suché Vrbné

Vlastimil Kabát

e-mail: kabatv@c-budejovice.cz

tel: 386 802 514

k.ú. 6 Mladé, Nové Hodějovice

k.ú. 7 Rožnov

souhlas k vjezdu do zóny nad 6t

Žádost6t.doc (34,8 kB)

Ing. Štěpánka Bednářová

e-mail: bednarovas@c-budejovice.cz

tel: 386 802 504

k.ú. 2 Čtyři Dvory, sídl. Šumava, sídl. Máj

k.ú. Haklovy Dvory

k.ú. České Vrbné

Lenka Mikšátková

e-mail: miksatkoval@c-budejovice.cz

tel: 386 802 509

k.ú. 1 historické jádro

k.ú. 3 Pražské předměstí, Nemanice

Martina Rozboudová

e-mail: rozboudovam@c-budejovice.cz

tel: 386 802 512

vyhrazené parkování

Martina Dětáková

e-mail: detakovam@c-budejovice.cz

tel: 386 802 510

Nařízení 1/2006 - Tržní řád

Ing. Petr Jaroš

e-mail: jarosp@c-budejovice.cz

tel: 386 802 505

technický dozor veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení 

Ing. Martina Zapletalová

e-mail: zapletalovam@c-budejovice.cz

tel: 386 802 526

energetik města

Oddělení správy veřejné zeleně

Zajišťuje:

přímou správu veřejné zeleně ve městě, dětských herních prvků a laviček, výměna písku v pískovištích na plochách veřejné zeleně

péči o stromy a keře, kácení, prořezávky, náhradní výsadby na pozemcích ve vlastnictví města

pronájem ploch veřejné zeleně za účelem provádění výkopových prací, ukládání materiálu a umisťování stavebních zařízení, výše úhrad za pronájem ploch veřejné zeleně se odvíjí od platného sazebníku

správu smlouvy s firmou provádějící svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu, vyvážení odpadkových košů, provozování sběrných dvorů (mobilních i stabilních)

objednávku nádob na komunální odpad

likvidace černých skládek

Ing. Aleš Mikšátko

separace

e-mail: miksatkoa@c-budejovice.cz 

tel: 386 802 516

Rozdělení sektorů veřejné zeleně

Petra Dominová

e-mail: dominovap@c-budejovice.cz

tel: 386 802 517

sídliště Vltava, sídl. Máj, park Stromovka

Irena Čížková

e-mail: cizkovai@c-budejovice.cz

tel: 386 802 518

Pražské předměstí, Kněžské Dvory, sídl. Pekárenská, Nemanice, okolí hřbitova Otýlie, Husova kolonie, vnitřní město

Ing. Jaroslava Pulcová

e-mail: pulcovaj@c-budejovice.cz

tel: 386 802 525

sídl. Šumava, Čtyři Dvory, Rožnov, Havlíčkova kolonie, Mladé, Suché Vrbné, Nové Vráto

Ing. Štěpánka Fořtová

e-mail: fortovas@c-budejovice.cz

tel: 386 802 519

čistota města, černé skládky

DiS. Kristýna Radová

e-mail: radovak@c-budejovice.cz

tel: 386 802 520

správa ostatního vodohospodářského majetku

autovraky, ekonomická agenda

Zákony dle kterých funguje odbor

zákon č. 128/2002 Sb., o obcích

zákon č.13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích