Občanské průkazy - od 1.1.2016

 

PLATNOST OD 1.1.2016

Občanské průkazy

Druhy občanských průkazů

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (podléhá zaplacení správního poplatku 500 Kč)
 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (vydává se pouze ze zákonného důvodu s omezenou dobou platnosti na 1, 3 a 6 měsíců)

Doba platnosti občanského průkazu

 • 10 let
 • 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let
 • 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let

Kdo je povinen mít občanský průkaz

občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy občan dosáhl věku 15 let.

Kdo může mít občanský průkaz

 • občan mladší 15 let
 • občan, jehož svéprávnost byla omezena
 • občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

Místo podání žádosti a předání hotového dokladu

Žádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz si občan převezme u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána. V případě, že si občan žádá převzít nový občanský průkaz u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než u kterého byla žádost podána, podléhá předání dokladu zaplacení správního poplatku 100 Kč. Správní poplatek občan hradí u předávajícího úřadu. Místo převzetí se určuje při podání žádosti a není možné ho později změnit. 

Kdo podává žádost  

Žádost o vydání občanského průkazu podává občan starší 15 let osobně nebo za něj může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. platný cestovní pas, matriční doklad, osvědčení o nabytí státního občanství ČR).  Matriční doklady a osvědčení je nutné předkládat v originále nebo ověřené kopii. 

Žádost o vydání občanského průkazu před dovršením 15 let věku podává zákonný zástupce občana, místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun nebo osoba, které byl občan svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. 

Žádost se zpracovává elektronicky včetně fotografie a podpisu. 

Převzetí občanského průkazu

Občan je povinen převzít si nový občanský průkaz osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce, místo zákonného zástupce pěstoun nebo osoba, které byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání s úřady, občanský průkaz přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník.

Lhůta pro vystavení občanského průkazu

 • do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti o vydání OP se strojově čitelnými údaji a OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem
 • do 15 kalendářních dnů ode dne podání žádosti o vydání OP bez strojově čitelných údajů.

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

1. Vydání z důvodu skončení platnosti, změny pobytu nebo rodinného stavu

 • dosavadní občanský průkaz, v případě, že dosavadní občanský průkaz je již neplatný, občan prokáže svou totožnost další veřejnou listinou, např. cestovní pas nebo rodný list. Nemůže-li předložit dosavadní občanský průkaz např. z důvodu jeho ztráty nebo odcizení, je občan povinen předložit potvrzení o občanském průkazu a prokázat svoji totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.

Z důvodu zrušení údaje o místu trvalého pobytu může obecní úřad s rozšířenou působností vydat na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. Tato žádost se podává současně se žádostí o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je potřeba předložit 2 fotografie ze současné doby v čelném pohledu, rozměr 35 mm x 45 mm. Vydání tohoto dokladu podléhá zaplacení správního poplatku 100 Kč.  

2. Vydání z důvodu oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení

 • občan prokáže svoji totožnost dokladem, který je veřejnou listinou
 • potvrzení o občanském průkazu (pokud hlásil odcizení na PČR)
 • podléhá zaplacení správního poplatku 100 Kč

Z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP může obecní úřad s rozšířenou působností vydat na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. Tato žádost se podává současně se žádostí o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je potřeba předložit 2 fotografie ze současné doby v čelném pohledu, rozměr 35 mm x 45 mm. Vydání tohoto dokladu podléhá zaplacení správního poplatku 100 Kč.  

3. Vydání z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti

 • dosavadní občanský průkaz
 • originál vysokoškolského diplomu nebo jeho úředně ověřená kopie

Vydání dokladu podléhá zaplacení správního poplatku 200 Kč.  

4. Vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

 • dosavadní občanský průkaz

Vydání dokladu podléhá zaplacení správního poplatku 200 Kč.  

5. Vydání prvního občanského průkazu po dovršení věku 15 let

 • rodný list občana, jemuž má být doklad vydán

6. Vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let

 • rodný list občana, jemuž má být doklad vydán

Žádost podává zákonný zástupce, který prokáže svoji totožnost.

Správní poplatky se vybírají v hotovosti na přepážce při podání žádosti.

Správní poplatky na úseku občanských průkazů se vybírají v hotovosti při podání žádosti v následující výši:

 • OP se strojově čitelnými údaji poškozený, zničený, ztracený, odcizený – 100 Kč
 • OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1,3 a 6 měsíců – 100 Kč
 • OP občanovi mladšímu 15 let – 50 Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji z jiného osobního důvodu – 200 Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu – 200 Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem – 500 Kč
 • odblokování bezpečnostního osobního kódu (BOK) – 100 Kč.

Formulář

Občanské průkazy se vyřizují elektronicky, formuláře se nepředkládají.

Žádost o výpis údajů z evidence občanských průkazů

Výpis podléhá správnímu poplatku 50 Kč za stránku i započatou.

Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou vedeny k jeho osobě v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti.  Žádost podává občan volnou formou. Žádost musí obsahovat tyto údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP, trvalý pobyt, rozsah požadovaných údajů.  Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud občan prokáže svou totožnost,  předloží žádost osobně a podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Za občana může požádat i jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Za občana mladšího 15 let, občana, jehož způsobilost byla omezena tak, že není způsobilý jednat s úřady, žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů podává jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem, formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky občana, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem občana.

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení EO, OP, CD a ŘP, sídlo pracoviště Jeronýmova 1. 

Úřední hodiny:

pondělí a středa 8:00 – 18:00, úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00, pátek 8:00 – 11:30 hodin.

Dotazy na telefonních číslech 386 805 138 - 144.

Na přepážku se lze dopředu objednat pomocí Elektronické obsluhy občana.