Poplatek ze psů

Držitel psa je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnost do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa (fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice) v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat.

Poplatník je rovněž povinen oznámit a prokázat správci poplatku každou další skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku, a to do 15 dnů od jejího vzniku.

Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku (doložit čestným prohlášením, dokladem od veterináře apod.).

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok:

 • v rodinných domech za prvního psa 1.000 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.000 Kč,
 • v ostatních případech za prvního psa 1.000 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500 Kč.

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí za prvního psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč ročně.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je :

 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
 5. člen lesní, myslivecké nebo rybářské stráže,
 6. pracovník Městské policie České Budějovice nebo Policie ČR a používá psa ke služebním účelům,
 7. osoba, která převzala dotčeného psa z útulku zřízeného městem České Budějovice, a to v roce převzetí a ve dvou následujících kalendářních letech,
 8. vlastník záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné osvědčení.

Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Zcela osvobozen od poplatku ze psů je držitel psa označeného trvalým způsobem, kterým se rozumí označení psa elektronickým čipem nebo tetováním provedené osobou odborně způsobilou k výkonu této veterinární činnosti podle příslušného právního předpisu, a to za podmínky, že ve vztahu k takovému psovi držitel splnil svou ohlašovací povinnost.

Poplatek je splatný ihned při ohlášení vzniku poplatkové povinnosti. Následně je poplatek splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Po úhradě poplatku ze psů vydá správce poplatku držiteli psa známku označenou evidenčním číslem, jejíž platnost je jeden kalendářní rok. Platnost evidenční známky, její užití a další povinnosti držitele psa spojené s touto známkou jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou statutárního města České Budějovice č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře

Formuláře zpravidla ve formátu PDF

 

Jaké doklady musíte mít s sebou při přihlášení psa:

 1. průkaz totožnosti držitele psa 
 2. doklad o přiznání důchodu (pro uplatnění snížené sazby poplatku)
 3. doklad o převzetí psa z útulku zřízeného městem České Budějovice (pro uplatnění snížené sazby poplatku)
 4. očkovací průkaz psa 

Kontakt

Finanční odbor, oddělení poplatků, budova historické radnice, vchod č. 3 , přízemí, přepážka č. 1 nebo 2

Úřední hodiny

 

 pondělí  8:00 - 17:00
 středa  8:00 - 17:00 
 pátek  8:00 - 11:30