Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady | Oficiální stránky statutárního města České Budějovice

Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Žádné připomínkování

Ukončené připomínkování

Žádné připomínkování

Vyvěšeno na účinnost

Účinné ÚPD

Nadpis Dostupná dokumentace
Územní plán Libníč v k. ú. Libníč a Jelmo

na odboru územního plánování

Aktuální připomínkování k ÚPP uveřejněným zadáním ÚS

Název Termín
připomínkování
Dokumenty Kontakt
   

 

 

Užité zkratky :

VPS - veřejně prospěšné stavby

VPO - veřejně prospěšná opatření

ZPF - zemědělský půdní fond

TI - technické infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura