Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Územní plán Libín v k. ú. Libín, Slavošovice u Lišova a Spolí u Ledenic 22.12.2017 - 08.02.2018 25.01.2018 Vávrová Zdeňka (3015)

Ukončené připomínkování

Žádné připomínkování

Účinné ÚPD

Nadpis Dostupná dokumentace
Změna č. 2 územního plánu Litvínovice v k. ú. Litvínovice

na odboru územního plánování

Užité zkratky :

VPS - veřejně prospěšné stavby

VPO - veřejně prospěšná opatření

ZPF - zemědělský půdní fond

TI - technické infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura