Splavnění Vltavy Č.B. - Hluboká nad Vltavou

 

Úsek České Budějovice-Hluboká nad Vltavou o délce téměř 9 km je první částí projektu „Dokončení vltavské vodní cesty“, který počítá se splavnění Vltavy na celkem 33 km od krajského města až do Týna nad Vltavou.

Projekt „Dokončení vltavské vodní cesty“, jehož nositelem je Ředitelství vodních cest ČR, vychází z toho, že rekreační plavba na dopravně významných vodních cestách je důležitým ekonomickým a volnočasovým fenoménem v Evropě. Horní Vltava v úseku od Třebenic (Slapy) do Českých Budějovic je ideálním prostorem pro rozvoj rekreační plavby, navíc je podle Zákona č.114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě zařazena mezi využívané dopravně významné vodní cesty s parametry I. třídy dle mezinárodní klasifikace vodních cest.  Dokončením vltavské vodní cesty z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a posléze do Týna Nad Vltavou se jihočeská část Vltavy plavebně napojí na nádrž Vodního díla Orlík, což významně rozšíří turistický potenciál o celou orlickou nádrž na Vltavě a Otavě. Nákladní plavbu s výjimkou speciálních a lokálních přeprav zde naopak nelze očekávat.

Pro plavební dráhu v úseku Vltavy, který začíná pod Jiráskovým jezem v Českých Budějovicích a končí nad jezem Hluboká nad Vltavou, projekt stanovil tyto parametry:

  • Plavební hloubka  – 1,6 m (marže 0,3 m)
  • Šířka plavební dráhy – 20 m
  • Poloměr oblouku – 400 m

Dosažení splavnosti Vltavy tu zároveň vytváří základní předpoklad pro naplnění záměrů rozvojového projektu „Město a voda“ statutárního města České Budějovice.

Projekt I. úseku tvoří soubor na sebe navazujících staveb:

·         Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži jezu České Vrbné včetně obratiště

·         Koncové přístaviště Lannova loděnice délky 60 m

·         Modernizace jezu České Vrbné osazením dvou klapek o hrazené výšce 3,0 m

·         Ochranný přístav České Vrbné pro 23 malých plavidel a min. 2 osobní lodě

·         Plavební komora České Vrbné o spádu až 7 m

·         Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži jezu Hluboká n/Vltavou prohrábkou dna v délce 4000 m

Investorem stavby je Ředitelství vodních cest ČR, financována je ze Státního fondu dopravní infrastruktury a prostřednictvím operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Realizace I. úseku projektubyla zahájena v září 2008, většina dílčích staveb byla dle plánu dokončena v roce 2010, kdy si splavněnou Vltavu vyzkoušeli pasažéři rekreačních plavidel při zkušebním provozu. Výjimku tvoří ochranný přístav v Českém Vrbném, kde z objektivním důvodů musel být termín dokončení posunut do března 2011. 

.Zajištění plavební hloubky ve zdrži jezu České Vrbné

Požadované hloubky 1,6 metrů bylo dosaženo prohrábkou dna a vybudováním obratiště o průměru 50 m pod Jiráskovým jezem v Českých Budějovicích. Vzniklá úprava řečiště umožňuje otáčení lodí o délce až 43 metry. Zahloubení dna si vyžádalo zajištění stabilizace vývaru stávajícího jezu a vorové propusti.

Stavba přímo navázala na prohlubování koryta řeky, které v rámci protipovodňové ochrany města provedl v úseku od Dlouhého mostu po jez v Českém Vrbném státní podnik Povodí Vltavy. Díky úspěšné koordinaci a sjednocení realizačních termínů staveb obou investorů byla dosažena potřebná plavební hloubka v celé zdrži jezu České Vrbné.

Stavba byla zahájena i dokončena v roce 2009

Koncové přístaviště Lannova loděnice

Přístaviště v prostoru bývalé Lannovy loděnice pod Dlouhým mostem v Českých Budějovicích o délce 60 metrů je určeno pro krátkodobé stání osobních lodí a malých plavidel. Téměř v centru města poskytne cestujícím bezpečný nástup a výstup, počítá se i s bezbariérovým přístupem.

Zahájení výstavby: 2009

Ukončení výstavby: červen 2010

Na nákladech stavby přístaviště Lannova loděnice za zhruba 20 mil. Kč se z 85% podílí Evropská unie prostřednictvím dotace z Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Město České Budějovice v návaznosti na stavbu Ředitelství vodních cest zajistilo v sousedství přístaviště potřebnou technickou infrastrukturu v souladu s projektem Město a voda.

 Více v rubrice: Lannova loděnice 

Modernizace jezu České Vrbné

 

Smyslem stavebních úprav jezu, který sloužil od roku 1968 především jako stabilizační stupeň koryta s energetickým využitím spádu ve vodní elektrárně, bylo především zajistit udržování plavební hladiny bez rozsáhlých úprav ve zdrži. Zároveň se zlepšil manévrovací prostor pro správu řeky při zimním režimu i při povodňových situacích.

Při modernizaci jezu bylo nutné vybourat a přestavět část vlastního jezu a namontovat nové jezové technologie.  Původní hydrostatické železobetonové sektory byly nahrazeny podpíranými ocelovými klapkami šířky 22,5 m o hrazené výšce 3 m. V této souvislosti došlo ke stavebním úpravám přelivné plochy a stávajících pilířů včetně nátoku do elektrárny.  Součástí stavby se stala i instalace plavebního značení a kilometráže vltavské vodní cesty.

Celkové stavební náklady přišly na 166,6 mil.Kč, 85% stavebních nákladů, tj. 141,6 mil. Kč, bylo uhrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava. Zbylé náklady byly financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.


Zahájení stavby:  9/2008

Dokončení stavby:  3/2010    

Ochranný přístav České Vrbné

Bezpečné stání  plavidel za vysokých vodních stavů i mimo plavební sezónu a zázemí pro běžný provoz plavidel nabídne ochranný přístav nad jezem v Českém Vrbném. Vhodný prostor poskytne původní koryto řeky, které tu zaniklo stavbou jezu v roce 1968.  Projekt počítá s přístavem pro 23 malých plavidel a minimálně 2 osobní lodě. Přístav je navržen v podobě bazénu trojúhelníkového půdorysu, opatřeného sjezdem pro spouštění plavidel a servisním centrem. Přístavní hranu, podél níž bude možné krátkodobé a dlouhodobé stání plavidel, vytvoří svislá stěna z ocelových štětovnic a pevným, 3 m širokým molem. Přemostění vjezdu do bazénu je řešeno mostem s podjezdní výškou pro plavidla 5,25 m.

Zahájení stavby: 11/2009

Předpokládané dokončení stavby: 3/2011

Na projekt Ředitelství vodních cest navazují připravované investiční stavby infrastruktury a zázemí přístavu, které jsou součástí českobudějovického projektu Město a voda.

Více v rubrice: Ochranný přístav České Vrbné

Plavební komora České Vrbné

Překonání jezu České Vrbné umožní plavidlům plavební komora o rozměru 45 x 6 m a spádu 7 metrů.  Jedná se o unikátní projekt, jehož návrh byl ověřený na matematickém a fyzikálním modelu. Těleso komory tvoří osvědčená železobetonová polorámová konstrukce. V horním ohlaví jsou klapková vrata s nepřímým plněním jednostranným krátkým obtokem, přímé vyprazdňování umožňují jednokřídlá desková vrata v dolním ohlaví. V obou rejdách,které tvoří štětové stěny, je  umístěno stání pro čekající plavidla. Prostřednictvím nového řídícího systému bude možné z velínu plavební komory ovládat plavební i jezové prvky, včetně vjezdu do přístavu.

Realizace:  2009-2010

Zajištění plavební hloubky ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou

Hladina ve zdrži je trvale udržovaná jezem Hluboká nad Vltavou z roku 1935.V průběhu stavby bylo nutné prohrábkou koryta řeky v délce 4 km pod jezem České Vrbné zajistit plavební hloubku 1,6 m. Požadovaný parametr pro plavební dráhu s minimální šířkou 20 metrů je dodržen na celé trase úpravy. Výjimku tvoří úsek mezi železničním mostem a ústím Dehtářského potoka, kde to bez nežádoucích zásahů do břehů nedovolila šířka koryta. Vzniklá úžina proto byla opatřena plavebním značením.

Zahájení : 9/2008

Dokončení: 2009