Územní plán České Budějovice

Územní plán České Budějovice byl Zastupitelstvem města České Budějovice vydán dne 12. listopadu 2015 usnesením č. 271/2015, formou opatření obecné povahy s účinností ode dne 8. prosince 2015. 

Opatření obecné povahy

/Přílohy opatření obecné povahy - grafická část územního plánu/

  • Verze pro uživatele, bez možnosti stahování dokumentů (pouze vybrané výkresy)

příloha č. I/1:    I.1       Výkres základního členění území  1:10 000
příloha č. I/2a:  I.2.1    Hlavní výkres - urbanistická koncepce  1:10 000   
příloha č. I/3:    I.3       Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000
příloha č. II/1:   II.1    Koordinační výkres  1:10 000

  • Úplná verze

- ČÁST I. – ÚZEMNÍ PLÁN -
př. č. I/1:    I.1       Výkres základního členění území  1:10 000
př. č. I/2a:  I.2.1    Hlavní výkres - urbanistická koncepce  1:10 000  
př. č. I/2b:  I.2.2    Hlavní výkres - členění území podle polohy vůči povodni  1:10 000
př. č. I/2c:  I.2.3     Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny  1:10 000
př. č. I/2d:  I.2.4    Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury  1:10 000
př. č. I/2e:  I.2.5    Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – záplavová území  1:10 000
př. č. I/2f:   I.2.6    Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – kanalizace  1:10 000
př. č. I/2g:  I.2.7    Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – zásobování vodou  1:10 000
př. č. I/2h:  I.2.8    Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – zásobování plynem  1:10 000
př. č. I/2i:   I.2.9    Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – zásobování teplem  1:10 000
př. č. I/2j:   I.2.10  Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – zásobování el. energií 1:10 000
př. č. I/3:    I.3       Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000
př. č. I/4:    I.4       Schéma základních tras hromadné dopravy  1:10 000 
                   
- ČÁST II. – ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU -
př. č. II/1: II.1    Koordinační výkres  1:10 000
př. č. II/2: I.2    Výkres širších vztahů  1:20 000
př. č. II/3: II.3    Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1:10 000
př. č. II/4: II.4    Schéma kategorizace změn využití území  1:10 000 

 

Změny Územního plánu České Budějovice

Změna č. 1 územního plánu České Budějovice v lokalitě Kaliště

Opatření obecné povahy
Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1: 10 000
Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - kanalizace 1: 10 000
Koordinační výkres 1: 10 000
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5000

 

Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I

Opatření obecné povahy
Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1: 10 000
Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny 1: 10 000
Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1: 10 000
Výkres veřejně prospěšných staveb staveb, opatření a asanací 1: 5000
Koordinační výkres 1: 10 000
Výkres širších vztahů 1: 20 000


 

 

Další informace k pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů jsou k dispozici na stránkách: