Veřejné projednání problematiky dopravy 29. 11. 2017 - otázky a odpovědi

Soupis dotazů a připomínek z veřejného projednání s občany problematiky dopravy v klidu konané v ZŠ J. Š. Baara dne 29. 11. 2017 od 18.00 hod. do 21.15 hod.

 

Občané si obecně ztěžovali na šířku jízdních pruhů mezi provedeným vodorovným značením, určujícím prostory pro parkování. V ulici Otakarova je údajně tato šíře místy pouze 2,40 m. Přednesli také několik návrhů na zpětné z obousměrnění  některých komunikací, nejčastěji se jednalo opět o ulici Otakarova.

Šířka průjezdného pruhu musí být dostatečná, jak uvádí projekt. Kde nebyla dodržena, bude značení opraveno. Zobousměrnění by znamenalo, že by zde nesměl parkovat nikdo, nezůstaly by dva průjezdné pruhy o šířce alespoň 3 m pro každý směr jízdy (§ 25 zákona č. 361/2000 Sb.).

 

Občan bydlící v centru města si stěžoval, že bydlící v oblasti A konkrétně v České ulici, že nebude moci přeparkovat náhradně v oblasti C. Naproti tomu byly zaznamenány stížnosti občanů, že v oblasti A jsou volná místa.

Systém oblastí je používán při regulaci dopravy v klidu (parkování) standardně ve všech větších městech. V případech, kdy by zóna byla příliš rozsáhlá, nešlo by zabránit tomu, aby rezidenti (bydlící) nevyužívali vzdálenější část oblasti od bydliště nebo oblast blíž centru města, jako návštěvníci. Došlo by tak ke zhoršení možnosti parkování v jednotlivých čtvrtích. V případě Českých Budějovic jsou drobné překryvy mezi oblastí D a C u ul. Rudolfovské a oblastí C a G u ul. Pekárenské, překryvy umožňují na hranicích oblastí parkování na jedno oprávnění v obou oblastech. Nastavení systému parkování bude po získání zkušeností z jeho provozu vyhodnoceno, v případě potřeby mohou být jeho parametry upravovány, například se může jednat o provozní dobu části systému, překryvy a podobně.

 

Ing. Horský (společ. MOZ CONSULT) opakovaně uvedl, že skutečné vodorovné dopravní značení v ulicích není provedeno v souladu s projektem.

Otakarova ulice, na kterou bylo nejvíce poukazováno, má v nejužším úseku mezi obrubami šířku 7 m. Vodorovné značení má vymezit parkovací pruhy podél obrub o šířce 2 m (počítá se včetně tloušťky čáry), pak na průjezdný pruh zbývají 3 m, což je v souladu s normou. 

 

Obecně si občané stěžovali na převažující bílé vodorovné značení (smíšené zóny) a požadovali více modrého značení určeného pro rezidenty a abonenty. Bylo přislíbeno, že případné změny budou prováděny pro vyhodnocení systému, v případě ulice Riegrova bude změna z bílého značení na modré s ohledem na blízké parkoviště Mariánské náměstí provedena co nejdříve.  Přednostně bude prověřena i ulice J.Š.Baara.

Příslib rozšíření modrého značení v ul. Riegrova platí, i když je nutno uvést, že již dnes jsou v této ulici tzv. modré úseky, tedy rezidentní a abonentní stání. V současné době je zpracováván návrh na částečnou úpravu v ulici Riegrova, kdy některé úseky nyní vymezené jako smíšená zóna, budou změněny na zónu rezidentní a abonentní. Zpracovaný návrh bude posouzen a v případě jeho schválení bude zahájena jeho realizace. Nelze však počítat s okamžitým zavedením, bude nutno dodržet poněkud zdlouhavé zákonné postupy. Obdobně bude postupováno v části ulic Chelčického a Dvořákova.

 

Obecně si občané stěžovali na přítomnost montovaných zpomalovacích zařízení, na jejich hlučnost a zpochybňovali možnost zimní údržby. A i na to, že někteří řidiči tato zařízení projíždějí vysokou rychlostí. Bylo vysvětleno, že šlo nutnou podmínku Policie ČR respektovanou dopravním úřadem.

Realizace zpomalovacích prvků byly podmínkou stanovenou dopravní policií ČR. Ve spolupráci se společností FCC České Budějovice s.r.o., která pro město smluvně zajišťuje zimní údržbu, se prověřují všechny možnosti zimní údržby v blízkosti zpomalovacích zařízení. V případě potřeby bude použito i ruční dočištění.

 

Jeden z občanů vyzval, aby se město pokusilo jednat s některými subjekty o omezení počtu parkujících zaměstnanců v zónách (např. IGY, Poliklinika Sever).

Právě zavedení zón by mělo omezit počet zaměstnanců, kteří parkují v ulicích na úkor místních rezidentů.

 

Byla zpochybněna nutnost rozšíření provozní doby parkovací zóny v oblasti A (historické jádro) o víkendu z nynějších SO  8-13 hodin na SO +NE  8-18 hodin. Bylo přislíbeno prověření.

Historické jádro je i z hlediska dopravy a návštěvnosti výjimečné, například obsazenost ve stávajícím režimu se blíží stu procentům. O víkendech lze bezplatně využít nedaleká parkoviště na Mariánském a Senovážném náměstí.  V průběhu roku 2018 bude celý systém vyhodnocen a případně budou provedeny dílčí úpravy časových intervalů.

 

Zejména v souvislosti se zavedením nové autobusové linky na špatnou průjezdnost ulic Krajinská a Jírovcova s tím, že Krajinská je špatně průchozí i pro kočárky. V případě Krajinské ulice též zazněla stížnost na to, že autobusová doprava údajně zhoršuje statický stav domů. Byla zpochybňována její účelnost.

Podle měsíční zkušenosti s průjezdem midibusů Krajinskou, lze mít za to, že se tam z dopravního hlediska nic podstatného nezměnilo, leda k lepšímu. Dříve se tam parkovalo divoce a MP byla kritizována, že špatné parkování není schopna razantně vyřešit. Dnes je tam situace mnohem klidnější a zastavení se využívá k legálnímu zásobování – vyložení a naložení nákladu.  Zlepšení situace je z tohoto pohledu jednoznačné. Z pohledu statiky domů jsou obavy liché a ničím podložené. Statika domů je prověřena letitým průjezdem nákladních vozidel, které zde zásobovaly a zásobují. Prověřily ji rovněž průjezdy těžkých nákladních vozidel při stavbách a rekonstrukcích domů. Například při stavbě domu, kde je dnes Tesco, byly podkopáním základů sousední domy ohroženy daleko více, a k žádnému poškození nedošlo. Podobně u domu Krajinská 1: Při stavebních zásazích a takovém staveništním provozu, který tam byl proveden, by musela být statika ohrožena podstatně více, ale pravděpodobně k tomu nedošlo. Provoz midibusů, které i s cestujícími váží jen kolem 10 tun, je běžný provoz, obdobný jako na jiných ulicích. Počítá se s provozem midibusů na elektropohon, které jsou mnohem tišší a ekologičtější.

 

Několik občanů požadovalo, aby nadále byli též k dispozici parkovací karty s povinností jejich umístění za přední sklo tak, aby se mohli vzájemně kontrolovat. V této souvislosti byl vysvětlen systém kontroly prostřednictvím kamer na vozidlech.

Obecným, bez nadsázky celosvětovým trendem je elektronizace těchto systémů a tím i vyšší komfort pro uživatele. Namátkou lze uvést, že řidič se po zaplacení nemusí vracet do vozidla, strmě narůstá podíl placení pomocí mobilních aplikací, kontrola bude prováděna též elektronicky pomocí kamer. Výhod je celá řada, možnost vzájemné kontroly mezi uživateli je nenahradí. V případě rezidentních a abonentních parkovacích oprávnění by se jednalo o duplicitu.

 

Kromě požadavků na posílení čistě rezidentních zón zazněl i požadavek na odložení spuštění systému o 6 měsíců s tím, že systém bude pečlivěji připraven a dokončená větší část parkoviště v Jírovcové ulici.

Není důvod spuštění odkládat, systém je funkční. Zkušenosti z provozu mohou ukázat na případné nedostatky, které bude třeba odstranit.

 

Někteří občané si stěžovali na to, že v minulosti byly provedeny rekonstrukce komunikací tak, že byly omezeny plochy vozovek na úkor chodníků a veřejné zeleně a byly tak sníženy počty parkovacích míst.

Nezbytnost ponechání části zeleně v Jírovcově ul. v souvislosti s možností zřízení dalších parkovacích míst bude prověřena.

 

Někteří občané vznesli stížnosti na technický stav komunikací, jednalo se zejména o ulici Skuherského a Nerudova. V druhém případě bylo sděleno, že tato ulice je v návrhu  rozpočtu 2018.

Akce „Rekonstrukce ulice Nerudova, České Budějovice“ je rozdělena na tyto etapy:

1. etapa    úsek Jírovcova – Klaricova,

2. etapa    úsek Jírovcova – Kostelní,

3. etapa    úsek Pražská - Kostelní

Projektová dokumentace a rozpočty jsou rozdělené na 2 části:

část Vodovod a kanalizace - zde je už vydáno pravomocné stavební povolení a zpracována prováděcí dokumentace

část Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy - zde na základě žádosti majetkoprávního oddělení KŘ Policie ČR se v současné době vyřizuje nové stavební povolení, v tuto chvíli je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení

Realizace jedné z etap byla schválena v rozpočtu na rok 2018.

 

Další část stížností se týkala provedeného vodorovného značení v místě výjezdů, jako neproblematičtější byla uváděna ulice Otakarova (např. č. p. 28). Bylo přislíbeno prověření.

Na tomto výjezdu neevidujeme žádnou stížnost. V projektu je výjezd zachován ještě společně se sousedním domem.

 

Byla zaznamenána stížnost na propustnost křižovatky Jírovcova X Nádražní, bylo sděleno, že se jedná o část komunikace ve vlastnictví ŘSD.

Zásadní problém je vedení silnice I/3 (E 55) touto křižovatkou, navíc nikoliv v přímém směru.  Pokračování dálnice D3 kolem Č. Budějovic by tuto situaci podstatně zlepšilo, ale je to záležitost dlouhodobá. Připravuje se stavba tzv. Severní spojky, která by měla propojit Okružní přes Nemanickou – přes Vltavu do okružní křižovatky u Globusu. Tato komunikace by významně ovlivnila dopravní situaci v celé oblasti od Nádražní – Strakonickou – Pražskou – Husovu. Tuto stavbu se snaží vedení Města podpořit a urychlit její přípravu. Měla by být realizována podstatně dříve, než obchvat D3 – Úsilné  -  Krasejovka.

V současné době se připravují dílčí úpravy samotné křižovatky Nádražní x Gen. Píky. Mělo by dojít k úpravám SSZ a úpravě ostrůvků v křižovatce pro plynulejší průjezd. Změny nebudou podstatné, ale každé procento navýšení kapacity je v tomto případě významné. Hlavně by se takové změny daly realizovat poměrně rychle. Předpoklad 2018. Úpravy připravuje Město a jedná s ŘSD, které je správcem silnice I/3.

 

Byl vznesen dotaz na  termín zavedení rozšíření parkovacích zón o další část Pražské s tím, že v tisku proběhly informace, že by k tomu mělo dojít v příštím roce.

Na přípravě se pracuje, radnice to má v plánu.

 

Byl též vznesen dotaz na delší relace parkování na parkovišti Jírovcova. Současný stav je takový, že zpoplatněno 14hodin denně a občan zaplatí za 1 den parkování 20Kč.

Jedná se o záchytné parkoviště pro návštěvníky, proto jsou zvýhodněny parkovací relace do 24 hodin. Zákon o pozemních komunikacích umožňuje zpoplatnit úseky místních komunikací pouze na dobu 24 hodin.

 

Další stížnost spočívala v tom, že při instalaci nového dopravního značení nejsou umisťovány značky upozorňující na samotnou změnu.

Měl-li by být tento požadavek zapracován do projektu, museli bychom se vrátit i do schvalovacího procesu. Vše se zveřejňovalo nejen na úřední desce a na stránkách Statutárního města. Změny je třeba pečlivě zvažovat.

 

Občan vznesl dotaz na možnost parkování pro pečovatele, bylo mu vysvětleno, že občané postiženi III. stupněm mají nárok pro vydání až třech parkovacích oprávnění pro pečovatele.  Na to reagoval žádostí o řešení i občanů s nižším stupněm postižení, kteří jsou ve skutečných případech v podstatě imobilní.

Bude prověřena možnost úpravy metodiky vydávání parkovacích oprávnění pro pečovatele.

 

Někteří občané se dožadovali speciálního řešení pro bydlící v pronájmu bez trvalého bydliště a bez prokázání vztahu k vozidlu.

Od požadavku trvalého bydliště nelze ustoupit, i s odkazem na § 23 zákona o pozemních komunikacích, který definuje obsah pojmu rezident jako fyzickou osobu s trvalým pobytem Pokud jde o prokazování právního vztahu k vozidlu je nutno uvést, že se jedná též o nezbytnou podmínku, připravujeme ale úpravu metodiky pro zmírnění především pro případy, kdy vlastníkem vozidla je příbuzný v přímé linii (prarodič, syn, vnuk a podobně). Nyní probíhá právní posuzování této úpravy.   

 

Na dotaz občanů byli tito seznámeni s  budoucím vybavením parkoviště Jírovcova o oplocení, kamerový a závorový systém, WC.

Toto je konstatování.