Volby

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - INFORMACE

Volba prezidenta republiky se uskuteční v

pátek  12. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hod.

sobota 13. ledna 2018 od 08,00 do 14,00 hod.

případné druhé kolo volby pak v

pátek  26. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hod.

sobota 27. ledna 2018 od 08,00 do 14,00 hod.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky.

Voličské průkazy

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam (v jehož územním obvodu má volič trv. pobyt ) , nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam , o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební komisi; zastupitelský úřad poznamená vydání voličských průkazů do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní okrskovou volební komisi.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky je možné podat osobně na Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., pracoviště ohlašovny pobytu, přízemí, přepážka č.11, 12 13 a 14 denně, nejpozději dne 24. ledna 2018 (středa) do 16,00 hod.:

pondělí, středa od 8,00 do 17,00 hod.

úterý, čtvrtek od 8,00 do 14,00 hod.

pátek od 8,00 do 11,30 hod.

Žádost lze doručit poštou nejpozději do 19. ledna 2018 (pátek) do 16,00 hod. Tato žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz.

Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě  prostřednictvím datové schránky.

Voličský průkaz opravňuje k hlasování v  jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

O přenosnou volební schránku může volič požádat na Magistrátě města České Budějovice, správním odboru, na pracovišti Jeronýmova ul. 1, 2. poschodí osobně anebo na čísle telefonu 386 805 020 a 386 805 024.

Telefonní spojení do volebních místností :

Informace o volbách naleznete taktéž na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz .

      Ž o vydání VP-prezident.doc