Zpráva o činnosti krajské rady seniorů v roce 2013

Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí. V některých případech činnost rady má takový charakter, že prostupuje více oblastmi. Například zavedení webových stránek nepochybně souvisí s popularizací činnosti krajské rady podle bodu 6., ale je i formou zkvalitnění práce rady podle bodu 7. Stejně ta např. zavádění slevových karet Senior Pas je nepochybně ve věcech sociálních výrazem mezigenerační solidarity podle bodu 3. a současně se promítá i v propagaci práce rady podle bodu 6. Při hodnocení činnosti práce rady je tedy třeba vzít v úvahu, že některé aktivity z různých pohledů prostupují různými skupinami zvolené metodiky. Jinak aktivita a vynaložené úsilí členů rady, kteří se na její práci podílejí, nejsou měřitelné a tudíž nejsou ani zaznamenány. Stejně tak zpráva nepostihuje bohatou aktivní činnost členů rady, kterou vynakládají při zabezpečování činnosti vlastních organizací, které je do rady delegovaly. Za všechnu práci jim však patří upřímné poděkování.
 

1. Angažovanost za oprávněné zájmy a potřeby seniorů

- Delegace jihočeských seniorů se zúčastnila 2. Sjezdu Rady seniorů ČR v počtu 11 delegátů. Význam sjezdu jsme podpořili stoprocentní účastí v organizacích zvolených delegátů i jednomyslnou podporou sjezdových dokumentů zaměřených zejména na kvalitu života seniorské populace.

- Na dubnovém setkání s hejtmanem Jihočeského kraje byly projednány možné formy spolupráce krajské rady a Krajského úřadu. Následující politický vývoj české společnosti objektivně podmiňoval uplatnění dohodnutých námětů. Bude nezbytné po předpokládané konzolidaci poslanecké sněmovny a vlády České republiky obnovit s Krajským úřadem pravidelný dialog k naplnění dohodnutých i nově vzniklých námětů. Prvním krokem se v tomto směru stalo užitečné listopadové jednání na KÚ s vedoucím odboru sociálních věcí.

- Byl zaslán veřejný dopis senátorům zvoleným za Jihočeský kraj k podpoře změny zákona č. 500/2012 Sb. s požadavkem na zrušení té jeho části, která odnímá starobním důchodcům daňový odpočet z výdělečné činnosti. Z důvodů již výše naznačených se senát touto problematikou nezabýval. Protože zrušení dotčené části uvedeného zákona spolu s proklamací podpory spravedlivé valorizace důchodů mají některé politické strany a hnutí zastoupené v poslanecké sněmovně ve svých volebních programech zakotveno, bude správné i na naší regionální úrovni vyzvat příslušné zastupitele, aby dané sliby v poslanecké sněmovně podpořili.

- Krajská rada vydala „Prohlášení Krajské rady seniorů k mimořádným volbám do poslanecké sněmovny“. Prohlášení bylo prezentováno v členských organizacích a na webových stránkách naší rady.

- Uskutečnilo se setkání seniorů Jihočeského kraje s představiteli politických stran a hnutí před volbami do poslanecké sněmovny. Akce se zúčastnilo 58 zástupců seniorů a představitelé ANO, ČSSD, KSČM, SZ a ÚSVIT. Naopak místa vyhrazená pro HLAVU VZHURU, ODS, SPOZ a TOP 09 zela prázdnotou.

- Členové krajské rady se podíleli na obsahovém zajištění setkání seniorů z Českých Budějovic s představiteli města u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.
 

2. Právní poradenství

- Ani v roce 2013 jsme z důvodů personálních a finančních neusilovali o vytvoření vlastního právního poradenství. Nadále jsme využívali sítě poskytovatelů právních služeb, která je v krajském městě vybudována. Pokud se na krajskou radu obrátili senioři s potřebou pomoci při řešení různých životních situací, vždy jsme pomohli alespoň radou, kde lze pomoc získat.

- Kromě toho se na právním poradenství aktivně zapojují členové a organizace sdružené v krajské radě, které mají právní poradenství ve své náplni. Jedná se především o Sdružení ochrany nájemníků a Sdružení ochrany spotřebitelů. Např. členka naší rady za SOS v letošním roce uskutečnila 15 přednášek k problematice ochrany spotřebitelů a se svým týmem řešila téměř 3500 podání, z toho více než 2 tisíce osobním poradenstvím ve věcech spotřebitelského práva, ale i ochrany pacientů, bydlení, rodinného práva, sociálních dávek aj. Tato pomoc byla poskytována jak seniorům, tak i zdravotně postiženým a studentům.

- Krajská rada prostřednictvím své členské organizace Veteran Policie ČR zabezpečovala ve spolupráci s Preventivně informačním oddělením Krajského ředitelství Policie ČR v září ve Volyni přednášku spojenou s besedou pro seniorskou veřejnost na téma „Senioři a kriminalita“.
 

3. Mezigenerační solidarita

- Byla zahájena činnost související s uplatněním slevových karet Senior Pas v Jihočeském kraji. Problematika byla projednána na zasedání krajské rady v září za účasti představitelů koordinátou tohoto projektu. Pro potřeby propagace projektu byly zpracovány materiály:

   - Také v Jižních Čechách zavádíme Senior Pasy,
   - Podíl Krajské rady seniorů na zajištění projektu Senior Pas
   - propagační leták „Senior Pas. Informace o projektu

Dosud se v této věci uskutečnilo:

   - seznámení s projektem členské základny organizací sdružených v krajské radě prostřednictvím členů rady,
   - popularizace projektu v širší veřejnosti prostřednictvím: Jihočeského rozhlasu ve vysílání v pořadech „Druhý dech“ a „Přímá linka“, webových stránek krajské rady a sdružených organizací,
   - publikování informace v Českobudějovickém deníku s názvem „Co nového pro seniory“.

- Byla projednána „Informace o problematice bydlení“. Stanovisko zpracovala členka rady delegovaná za Sdružení ochrany nájemníků. Bylo rozhodnuto ho publikovat na webových stránkách krajské rady a postoupit ho Radě seniorů k využití při přípravě legislativních aktivit v této záležitosti.
 

4. Zájmové volnočasové aktivity

- Krajská rada organizovala v měsíci listopadu zájezd do Vinohradského divadla na představení Hašler. Kulturní akce se zúčastnilo 41 seniorů ze 7 členských organizací sdružených v radě.

- Krajská rada finančně podpořila společné akce se sdruženými organizacemi:

   - Mezinárodní den žen zajišťovaný Krajskou radou Českého svazu žen,
   - Seniorské sportovní hry uspořádané Městskou organizací Svazu důchodců v Prachaticích,
   - pomohla zajistit na Krajském úřadu prostředky na mezinárodní fotbalový Turnaj seniorů – veteránů, konaný u příležitosti oslav 50. výročí podnikové kopané na Českobudějovicku, zajišťovaný členskou organizací Veteran Policie ČR České Budějovice. Recipročně se mužstvo policejních veteránů zúčastnilo fotbalového turnaje seniorů nad 60 let v německém Messtettenu.

     

5. Organizační výstavba rad seniorů 

- Byla upřesněna databáze:

   - členských organizací sdružených v krajské radě,
   - jimi delegovaných zástupců do KRS a KKRK,
   - velikost jejich členské základny.

- Pro členství v krajské radě byly získány organizace:

   - Akademie třetího věku Aktiv
   - Český svaz bojovníků za svobodu Jihočeští senioři
   - Klub absolventů Univerzity třetího věku
   - Klub seniorů Střížov
   - Krajský aktiv zasloužilých hasičů
   - Levicový klub žen
   - Rada seniorů města Vimperk

- Byli kontaktováni představitelé 3 měst s návrhem na založení rad seniorů města. Rady zatím ustaveny nebyly. Důvodem je neochota uplatňovat nové formy aktivizace organizací, které sdružují seniory. Převládá názor, že pro seniory se dělá dost a není nutno dosavadní přístupy měnit. Nutno dodat, že i mnohé organizace sdružující seniory se často spokojují pouze s tím, když dostanou podporu na sem tam nějakou akci a vyšší účast na veřejném životě již není předmětem jejich zájmu. V této věci by bylo správné prostřednictvím RSČR jednat s vládou o přijetí legislativních opatření na zajištění podpory rad seniorů na úrovni komisí zřizovaných zastupitelskými orgány. Tento záměr by mohl být podpořen rostoucím podílem seniorů na populaci, který dnes již přesahuje 20% a podle uznávaných studií nejméně do roku 2060 trvale poroste až téměř na hranici 1/3 populace.
 

6. Popularizace činnosti krajské rady

- Pravidelně jsou zařazovány informace na webové stránky:

   - zprávy o činnosti krajské rady a jejího předsednictva, stanoviska orgánů rady k různým sociálně politickým otázkám týkajících se života seniorů

                  + dopis senátorům
                  + stanovisko k volbám
                  + uplatnění Senior Pasů
                  + stanovisko k problematice bydlení

   - informace o akcích sdružených organizací, konaných s podporou krajské rady

                  + Mezinárodní den žen
                  + Seniorské sportovní hry v Prachaticích
                  + mezinárodní Turnaj seniorů – veteránů
                  + Mezinárodní den seniorů v Českých Budějovicích

- Byly zpracovány:

   - další 2 ks propagačních panelů ze života sdružených organizací leták „Krajská rada seniorů se představuje“
   - leták „Senior Pas. Informace o projektu“

- Na Výstavišti České Budějovice byl zřízen propagační stánek při výstavě Země živitelka. 

- Činnost krajské rady byla prezentována:

   - v tisku

                 + v Novinách českobudějovické radnice 1krát
                 + v Době seniorů 1krát
                 + v Českobudějovickém deníku 1krát

   - v Jihočeském rozhlase v pořadech
       + Druhý dech s trojnásobnou reprízou
       + Přímá linka
     

7. Kvalita práce krajské rady

- V roce 2013 se uskutečnila 1. Krajská konference, dále 3krát zasedání krajské rady a 16krát zasedání předsednictva.

- Důležitým krokem pro zkvalitnění práce, zejména informovanosti veřejnosti, se stalo zřízení webových stránek.

- Pro webové stránky byla zpracována kronika k předchozí činnosti krajské rady za období.

   - od počátku prací na její ustavení až po ustavení rady,
   - od ustavení rady do konání její 1. konference.

- Je založeno pravidelné doplňování informací na webové stránky. 

- Byly rozpracovány závěry 2. Sjezdu RSČR a krajské konference jako „Náměty pro činnost v dalším období“. Tyto náměty byly doplněny přílohou zaměřenou na možné budoucí aktivity rady při podpoře „Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“.

- Byl zpracován návrh:

   - na nové Stanovy RSČR,
   - na úpravu členských příspěvků.

- Pro členy krajské rady byly zpracovány metodické listy „Pomáháme ustavovat rady seniorů“ v trojím zaměření:

   - Proč zřizujeme rady seniorů
   - Jak zřizujeme rady seniorů
   - Příklady možného členství organizací a individuálních členů v radách seniorů

- Krajská rada seniorů se snaží pracovat aktivně. Naší činnosti by nepochybně prospělo, kdyby byly zajišťovány porady k výměně zkušeností z práce krajských rad a upřesňování výkladu sjezdem a orgány Rady schválených dokumentů. Jistě bychom pak mohli mnohé v naší práci ještě zlepšit.
 
   

Schváleno na zasedání krajské rady dne 17. prosince 2013.