Zpráva o činnosti Seniorského senátu za rok 2016

 

Zpráva

o činnosti Seniorského senátu města České Budějovice za rok 2016

Seniorský senát, zřízený Radou města České Budějovice jako poradní orgán rady, oslavil v roce 2016 již své pětileté období.

Vycházel nejen z plánu činnosti pro rok 2016, ale vyhledával v terénu i tematické oblasti, kterými se následně zabýval, zaujímal k nim stanoviska a možnosti řešení.

Snažil se i o šíření informací důležitých pro seniory a seniorské organizace ve městě včetně udržování styku s veřejností, zejména s organizacemi, které seniory sdružují.

Senát měl celkem 15 členů a zasedal v roce 2016 celkem 4krát a jedno zasedání bylo výjezdní.

Tematickými oblastmi, kterými se senát zabýval, byly zejména:

1.    Přechod u DS Hvízdal, sídliště Vltava

Problematika se úspěšně dořešila v 11/2016 v oficiální přechod pro chodce s označením dle zákona.

2.    Zóna 30, ul. Kubatova

Problematice věnoval senát velkou pozornost, zúčastnil se mnoha jednání, zpracovával fotodokumentaci jako podpůrné návrhy a argumenty k řešení. Problematiku se však nepodařilo dořešit v zájmu dotčených obyvatel vzhledem k platné vyhlášce pro zóny 30 km (stanovisko Policie ČR). Senát si nechává tuto problematiku v plánu 2017 s tím, že se možná v roce 2017 najdou argumenty a vstřícnost pro změnu dotčené vyhlášky, a tím řešení v souladu s potřebami dotčených občanů, zejména těch postižených na vozících.

3.    Přístupová komunikace od MHD Výstaviště k nákupnímu středisku – centru KAUFLAND

Senátu se jednalo zejména o úpravu stávající přístupové komunikace z hlediska bezpečnosti, úpravy povrchu a osvětlení. Tento přístup není chodníkem, cestou, ani částí silnice a zhoršuje se dle ročního období a povětrnostních podmínek.

Vzhledem ke složitým majetkovým (pozemkovým) poměrům se nepodařilo zahájit ani jednání k řešení.

Výsledek -  konzultace s Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora.

 4.    Získání pravidelně spolupracujícího novináře

Pro osvětu a propagaci práce seniorského senátu byla získána paní Hosnedlová. Nebude členem senátu, bude docházet do senátu dle pozvání předsedy. V roce 2016 vydala v místním deníku obsahově kvalitní článek o práci senátu s názvem „Seniorský senát se snaží, aby město bylo dobrým místem pro život“.

5.    Setkání s handicapovanými občany

K poznání zkušeností a problematik ze života handicapovaných občanů našeho města se na pozvání senátu zúčastnil jeho jednání nevidomý pan Marek Müller, 28 let.(11. zasedání 29.9.2016). Z jednání, které mělo v této části formu besedy, si senát vzal několik úkolů, kterými se bude zabývat a které zahrnul do plánu práce pro rok 2017. V tomto případě bude pokračovat spolupráce s vedením DPM.

6.    Stínění vzrostlých stromů v ul. Nerudova

Žádost o úpravu byla podána, nepodařilo se argumenty žádost realizovat, byla zamítnuta.

7.    Výjezdní zasedání do DPM České Budějovice dne 25.5.2016

Členům senátu se dostalo velmi pěkné přijetí ze strany vedení DP, seznámení s úlohou a postavením DP, počty autobusů, trolejbusů, zaměstnanců, vč. dalších služeb, které zajišťuje DP pro zřizovatele – město Č. B.

V další části seznámil ředitel DPM Ing. Dolejš přítomné s investicemi do rozvoje a inovace nového vozového parku v roce 2017, např.

·         nové BUS na plyn

·         nové méně kapacitní busy pro nové trasy

·         úprava dopravních linek, atp.

8.    Volné prostory v majetku města vhodné pro volnočasové aktivity seniorů Č. B. v řešení „POD JEDNOU STŘECHOU

Inspiraci pro takovéto řešení jsme získali na výjezdním zasedání v Plzni u organizace dobrovolnického centra TOTEM. Čeká nás i v roce 2017 řada jednání tak jako v roce 2016, abychom přesvědčili dotčené orgány o vhodnosti takového řešení i pro naše město Č. B.

Úkol je zařazen do plánu 2017.  

9.    Byla uskutečněna beseda s tiskovým mluvčím policie na téma „Ochrana seniorů před násilím a podvody“

Byly předneseny i konkrétní případy ze života. Téma považujeme za velmi aktuální pro život a budeme s besedami na toto téma pokračovat i v roce 2017.

10. Zúčastnili jsme se fotografické výstavy „Město žije“, kterou připravil Klub Aktiv v Metropolu.

Výstava prezentovala překvapivě vysokou úroveň seniorské fotografie a uskutečnila se díky finančnímu příspěvku statutárního města.

Předkládá:  PhDr. Jaromír Schel, v. r.