Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města České Budějovice pro období 2009-2014

Předmětem materiálu je, jak již název dostatečně vystihuje: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy pro Statutární město České Budějovice. Tento materiál navazuje na obdobný materiál zpracovaný v roce 2004 a jehož časovým horizontem bylo období 2004 – 2009.

Předmět úkolu je vymezen stejně jako v předchozím materiálu a je následující:

  1. prověřit a shrnout současný stav infrastruktury pro cyklistickou dopravu
  2. prověřit a shrnout současné potřeby a připravenost (projekční, investorskou)
  3. prověřit a shrnout současné názory na potřeby budoucí
  4. poté komplexně shrnout existující povědomí dle bodů 1 – 3 a stanovit přehledné závěry

V tomto duchu je zpracována část materiálu, která se zabývá průzkumy a rozbory území co se infrastruktury pro cyklistickou dopravu týče a dále se zabývá vyhodnocením těchto průzkumů a rozborů. Ačkoli tuto část bylo nutno myšlenkově zpracovat v rámci předmětného materiálu jako první, rozhodl se zpracovatel ji zařadit až do druhé části materiálu. Důvody jsou čistě praktické – smyslem materiálu je koncepce, tedy využívání zejména té časti materiálu, která hledí do budoucnosti.

Zpracovatel nechce praktického uživatele materiálu obtěžovat každodenním připomínáním toho co bylo – byť pro stanovení kroků přítomných a budoucích je takové shrnutí potřebné. Takže průzkumy a rozbory jsou předmětem grafických příloh č. 3 a 4. Vlastní koncepce je obsažena ve výkresech 1 a 2. Tato je členěna na:

  • výhled prioritní - kroky, které by měly být vhodně realizovány v budoucích 2 – 5 letech (výkres B1).
  • výhled středně – dlouhodobý (výkres B2),jedná se o záměry, jejichž potřeba není aktuální, nicméně tato potřeba existuje.

Tuto skupinu lze dále rozdělit na dvě podskupiny takto:

a) záměry na území města
Tyto buď nelze realizovat v nejbližší budoucnosti z praktických důvodů – zpravidla jsou podmíněny realizací jiného záměru. Takovým příkladem je zřízení cyklistických stezek v Pražské třídě v úseku Strakonická – Nemanice, kterou by se dala v rámci „zlidštění“ této třídy realizovat. V úvahu přichází ovšem až následně po zřízení dálnice.

b) záměry na území sousedních obcí
Záměry, které mají význam pro připojení cyklistickou a pěší dopravou okolních obcí na krajské město – mnohdy obnovují původní historická propojení. Tyto záměry jsou však výhradně v moci těchto obcí. Statutární město nicméně tyto záměry podporuje a na svém území vytváří pro ně podmínky. Statutární město tyto záměry také iniciuje.

Přílohy

A – Technická zpráva

Grafická část:

Výkres B1 Rozvoj cyklistické dopravy prioritní

Výkres B2 Rozvoj cyklistické dopravy středně - dlouhodobá

Výkres.B3 Stávající síť cyklotras a cyklostezek s vyznačenými stezkami realizovanými v letech 2004 – 2008

Výkres B4 Bezpečná cesta do školy pro cyklisty