Aktuální informace Čevak

Stav vodohospodářské infrastruktury k 17. hodině 5. 6. 2013, dle sdělení jejího správce Čevak, a.s.:

1) ČOV České Budějovice - díky poklesu hladiny v Dobrovodské stoce bylo dnes dopoledne pracovníky provozu více zvednuto hradící stavidlo na přítoku do ČOV a zároveň vytaženo hrazení na odlehčení do Dobrovodské stoky za mechanickým předčištěním. Veškerá odpadní voda natékající na ČOV je tak mechanicky předčištěna (přes lapač štěrku, česle, lapač písku a usazovací nádrž). Větší část vod je po tomto předčištění odlehčením vypouštěna zpět do Dobrovodské stoky a menší podíl vod je odváděn na biologickou linku a po té povodňovou čerpací stanicí přečerpáván do řeky Vltavy.

2) Hlavní kanalizační čerpací stanice u Dlouhého mostu byla dnes uvedena do provozu.

3) Zásobování pitnou vodou je na území města stále plně zajištěno a kvalita pitné vody ve vodovodu vyhovuje všem jakostním limitům.

4) Zlatá stoka: Stále je uzavřen nátok do stoky z náhonu u Stecherova mlýna.

5) Brouzdaliště u Malého jezu: Stále zaplaveno vodou z řeky Malše.