Aktuální informace pro dopravce

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO DOPRAVCE

Od 1. 6. 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Tato novela ruší vyhlášku č. 366/1999 Sb. o způsobu prokázání finanční způsobilosti a zároveň novelizuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Úplné znění předpisů najdete na www.mvcr.cz.

Novela upravuje druhy živností, vymezuje podnikání velkými a malými vozidly a už nedělí živnosti na vnitrostátní a mezinárodní dopravu.

  • velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou¬ li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
  • malým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou¬ li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly:

1. usazení
2. dobrá pověst
3. finanční způsobilost
4. odborná způsobilost

Pro provozování osobní dopravy pro cizí potřeby malými vozidly není od 1. 6. 2012 stanovena podmínka odborné způsobilosti.

DOPRAVCI, POZOR!

Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní", „Silniční motorová doprava - mezinárodní příležitostná osobní", „Silniční motorová doprava - vnitrostátní veřejná linková", „Silniční motorová doprava - vnitrostátní zvláštní linková", „Silniční motorová doprava - mezinárodní linková", nebo „Silniční motorová doprava - mezinárodní kyvadlová" a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče", jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tak, že změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče" nebo „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče". Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle věty první a změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče".

Podnikatelé, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny" nebo „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny" a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnost silniční motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí", jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" nebo „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí". Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle věty první a omezí rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí".

Podání žádosti o výše uvedenou změnu předmětu podnikání je osvobozeno od správního poplatku.

 

FINANČNÍ ZPŮSOBILOST

Povinnost prokázat finanční způsobilost se vztahuje na dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správy podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

  • podnikatel v dopravě prokazuje trvání FZ všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1071/2009) na každý kalendářní rok.
  • žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může FZ prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

Způsoby prokazování FZ:

  • roční účetní uzávěrka ověřená auditorem nebo jinou řádně oprávněnou osobou např. daňovým poradcem (k tomu osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky) nebo účetní (k tomu výpis ze živnostenského rejstříku a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky).
  • bankovní záruka nebo
  • pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání

Termíny prokázání FZ:

  • podnikatel prokazuje nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo
  • podnikatel může také dopravní úřad požádat před uplynutím lhůty o prodloužení termínu prokázání FZ do 31. 8. kalendářního roku.

Dopravce prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami v níže uvedených částkách, dle počtu vozidel, jimiž provozuje dopravu pro cizí potřebu a která má nahlášená na dopravním úřadu.
Finanční způsobilost na první vozidlo činí 9.000 EUR, na každé další vozidlo 5.000 EUR.

Na rok 2012 je stanovena částka na 1 vozidlo ve výši 223.902 Kč a na každé další 124.390 Kč.

Čestné prohlášení (.doc - 30.50 KB)

Tiskopisy žádostí o potvrzení o prokázání finanční způsobilosti jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, kancelář č. 212 a 213, nebo v elektronické verzi níže.

Žádost o potvrzení prokázání finanční způsobilosti (.doc - 78.00 KB)

Žádost o potvrzení prokázání finanční způsobilosti - dodatek (.doc - 76.00 KB)

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Upozornění dopravcům a odpovědným zástupcům:

Od 1. 6. 2012 držitelům osvědčení o odborné způsobilosti pro některý z druhů nákladní dopravy a osobní dopravy vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a pro osobní dopravu pro přepravu více než 9 osob podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Otázky a vzorové zadání případových studií pro zkoušku stanoví Ministerstvo dopravy a zveřejní je ve Věstníku dopravy.

VYDÁVÁNÍ LICENCE SPOLEČENSTVÍ - „EUROLICENCE"

V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. č. 1072/2009 a novelou zákona č. 111/1994 Sb. upozorňujeme na následující změny:

Eurolicenci jsou povinni mít dopravci, kteří provozují mezinárodní nákladní dopravu velkými vozidly.

Eurolicence je vydávána na dobu 10 let. Současně dopravní úřad vydá opis eurolicence pro každé velké vozidlo, pro které dopravce prokázal finanční způsobilost a které nahlásil dopravnímu úřadu.

Prokáže-li dopravce finanční způsobilost pro menší počet velkých vozidel než je počet již vydaných opisů eurolicence, odevzdá nadbytečné opisy eurolicence dopravnímu úřadu do 30. září kalendářního roku, ve kterém trvání FZ prokazoval. Neprokáže-li FZ, odevzdá v této lhůtě dopravnímu úřadu eurolicenci a všechny její opisy.

Pokud dopravce přestal provozovat dopravu velkým vozidlem, pro které mu byl vydán opis eurolicence, odevzdá nadbytečný opis eurolicence dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne, kdy s tímto vozidlem přestal provozovat dopravu.

Za vydání eurolicence je od 1. června 2012 stanoven dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. správní poplatek ve výši 1000 Kč, za vydání opisu eurolicence 200 Kč.

Eurolicence vydané před platností nařízení zůstávají v platnosti po dobu, která je na nich uvedena. O vydání eurolicence si dopravce požádá na příslušném formuláři, který je k dispozici na internetové adrese: www.kraj-jihocesky.cz.

Formulář žádosti je také možno vyzvednout si na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, v kancelářích č. 212 a 213, budova G.

Žádost o vydání eurolicence (.doc - 76.00 KB)

Žádost o vydání opisů eurolicence (.doc - 75.50 KB)

Žádost o osvědčení řidiče (.doc - 75.00 KB)

Záznamové listy řidiče

Dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006, článku 26, odst. 7, musí od 1. ledna 2008 být řidič vozidla vybaveného záznamovým zařízením schopen kdykoli na žádost kontrolora předložit záznamové listy použité řidičem (v případě analogového tachografu) nebo kartu řidiče (v případě digitálního tachografu) se záznamem běžného dne a předchozích 28 dnů.

Stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče dle Nařízení komise (EU) č. 581/2010 ze dne 1. července 2010 , článku 1 pro účely čl. 10 odst. 5 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 561/2006 nesmí být data stahována za delší dobu než 90 dnů z přístroje ve vozidle, 28 dnů z karty řidiče.

Potvrzení o činnostech podle Nařízení (ES) č. 561/2006

Dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., v platném znění, § 1b), odst. 1 musí mít řidič ve vozidle kromě záznamů o řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku (příp. paměťové karty řidiče), též potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí komise (ES) č. 230/2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, vystavené dopravcem v době, kdy v kontrolovaném období neřídil vozidlo včetně uvedení důvodů. Viz tiskopis potvrzení o činnostech

Ve vnitrostátní dopravě je možné předložit i jiný doklad prokazující, že vozidlo v tomto období neřídil.

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče

Dle zákona č. 342/2007 Sb. řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni 1. 4. 2008, jsou povinni do 6 měsíců, nejpozději však v den ukončení platnosti osvědčení profesní způsobilosti řidiče, podat obecnímu úřadu s rozšířenou působností písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti řidiče končí uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. od 1. 4. 2008), nejpozději však v den ukončení jejich platnosti.

Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní úpravy v době před nabytím účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad obce s rozšířenou působností nevydal osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění, účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické, včetně elektroencefalografického

Dle zákona č. 361/2000 Sb., § 87a je povinen podrobovat se dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně elektroencefalografického (dále jen "EEG")

a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

(8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

Doklad o výše uvedeném vyšetření je podkladem pro vydání potvrzení praktického lékaře. Viz tiskopis potvrzení o zdravotní způsobilosti

Tento doklad není řidič povinen mít ve vozidle a následně předkládat ke kontrole!

Podle zák. č. 361/2000 Sb., § 6, odst. 8) musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe:

a) řidičský průkaz,

b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu 2),

c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu 9) (povinné ručení)

d) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu 2a),

e) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.(tj. držitel řidičského oprávnění, který je starší 60 let).

§ 87 (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat

a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)

d) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,

e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

(4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen "povinná osoba") termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.

(5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

(6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovně-právním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

Tiskopis posudek o činnostech (.pdf - 64.22 KB)

Tiskopis potvrzení o zdravotní způsobilosti (.pdf - 25.07 KB)

Nařízení komise (EU) č. 581/2010 (.pdf - 713.09 KB)

Novela Zákona o silniční dopravě 111/1994 Sb. (.pdf - 558.44 KB)