Městské investice a rekonstrukce

Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2021 realizované v gesci Investičního odboru a odboru Správa veřejných statků. Další akce zde budou doplňovány průběžně.

Realizované akce

Stavební úpravy vodovodních řadů České Budějovice – lokalita Pohůrecká a Teplárna

/ Dílčí opravy zahrnujících převážně výměnu a doplnění tvarovek, šoupat a hydrantů a částečně i výměnu propojovacích kusů potrubí / Více

Stavební úpravy kanalizace v areálu Nemocnice České Budějovice a.s.

/ Výměna potrubí stávající kanalizace veřejné kanalizační sítě / Více

Čistička odpadních vod České Budějovice - měření a obnova nátoku 

/ Instalace zařízení pro měření průtoku odpadní vody na nátoku / Více

Stavební úpravy odlehčovací komory č. 25 - Vrchlického nábřeží

/ Stavební úpravy tří odlehčovacích potrubí na odlehčovací komoře / Více

Brouzdaliště u Malého jezu – obnova přítoku formou přeložky

/ Obnova nátoku vody z Mlýnské stoky do dětského brouzdaliště / Více

České Budějovice – Výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata

/ Osazení nadzemních hydrantů a obnova důležitých sekčních šoupat pro manipulaci na hlavních zásobních vodovodních řadech / Více

Alešova ulice, úsek Dukelská – Vrchlického nábřeží

/ Výměna vodovodního a kanalizačního řadu v Alešově ulici / akce realizována / Více

Elišky Krásnohorské - stavební úpravy otevřeného příkopu

/ Zkapacitnění koryta s mírnou úpravou trasy příkopu / Více

Stránky

Aktuální akce

Celková oprava mostu v ul. Karla IV.

/ Oprava mostu bude prováděna za celkové uzavírky / listopad 2021 / Více

Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II - Kubatova

/ Stavební práce spočívají v eliminaci negativních vlivů nesystémových skladeb střechy, odstranění nevyhovujících konstrukcí a splnění hodnot součinitele prostupu tepla / 2022 / Více

Vzdálené detektory pro řízení dopravy v Českých Budějovicích II. etapa

/ Komplexní řešení systému strategických detektorů provozu na vybraných měřících profilech pozemních komunikací / 12 - 2021 / Více

Parkovací místa Máj

/ Sídliště Máj čeká výstavba místní komunikace, parkoviště a chodníků. / 12 - 2021 / Více

Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská

/ Úprava nevyužívaných prostor v areálu MŠ Jizerská pro volnočasové využití / 09 - 2021 / Více

Revitalizace parku Dukelská v Českých Budějovicích

/ Rekonstrukce městského parku v blízkosti historického jádra města a přetrasování stávajících komunikací. / Více

Stavební úpravy ulice U Malše

/ Jedná se o provedení stavebních úprav v ulici U Malše v Českých Budějovicích / 1-2022 / Více

České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy, 2. etapa

/ Celková rekonstrukce ulice v úseku ul. M. Vydrové - Havlíčkova / 12 - 2021 / Více

ZŠ Oskara Nedbala, zpřístupnění školy pohybově postiženým osobám (výtah)

/ Účelem stavby je přístavba výtahu pro bezbariérový přístup / 11 - 2021 / Více

Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha

/ Ve 3. etapách dojde k zateplení, výměně oken a elektroinstalace, rekonstrukci vzduchotechniky, úpravě rozvodů tepla ad. / 11 - 2021 (11 - 2023) / Více

ČOV ČB – modernizace technologie zahušťování kalu

/ Obnova stávajícího zahušťovače včetně příslušenství a kompletního technologického vystrojení / 12-2021 / Více

Projekt systému dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy nebo objekty

/ Projekt řeší instalaci proměnných dopravních značek na celkem vytipovaných místech v rámci území města / jaro 2022 / Více

Rozšíření městského kamerového systému

/ Účelem rozšíření stávajícího kamerového systému na území města je sledovat a vyhodnocovat dopravní situaci na vybraných křižovatkách a místech / jaro 2022 / Více

Parkovací dům Na Dlouhé louce České Budějovice

/ Cílem je vybudování parkovacího v místě stávajícího parkoviště u Všesportovní haly včetně veškerého napojení na dopravní infrastrukturu. / 2021 - 2022 / Více

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova

/ Výstavba nových spojovacích chodeb / 2021 - 2022 / Více

Dopravně informační a řídící centrum České Budějovice

/ Dopravně informační a řídící centrum bude poskytovat především ucelený přehled o aktuální dopravní situaci. / 12 - 2022 / Více

Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum – týdenní stacionář

/ Předmětem plnění jsou stavební úpravy a přístavba objektu Autis Centra / 12 - 2021 / Více

Stránky

Stránka byla upravena 19. 5. 2021.