Aktuální návrhy změn územního plánu

V lokalitě Haklovy Dvory prověří změna funkční využití z nezastavitelného území zemědělského půdního fondu na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním venkovským. Tato změna umožní navrhovateli realizovat záměr – výstavbu rodinného domu. 

Změna v lokalitě Na Sádkách zruší v územním plánu navrženou hromadnou garáž G37 pro 100 stání (tato stavba je v ÚPnM navržena jako veřejně prospěšná stavba). Dále návrh prověří změnu funkčního využití navržené komunikace – z městské třídy na místní obslužnou komunikaci III. a IV. třídy.

Veřejné projednání návrhů se uskuteční v zasedací místnosti českobudějovického zastupitelstva. V případě změny Na Sádkách to bude 20. srpna 2010 od 10.00 hodin, Haklovy Dvory se budou probírat dne 25. srpna 2010 od 10.00 hodin.