Aktuální stav vodovodní a kanalizační sítě v Č. Budějovicích

Informace společnosti Čevak, a. s., správce městské vodohospodářské infrastruktury:

1. Zásobování pitnou vodou je na území města stále plně zajištěno a kvalita pitné vody ve vodovodu vyhovuje všem jakostním limitům.

2. Dnes dopoledne bylo pracovníky provozu na přítoku do ČOV České Budějovice částečně zvednuto hradící stavidlo na cca 20 %. Byl tak zahájen nátok omezeného množství vod z kanalizace do čistírny. Vody v kanalizaci jsou zatím výrazně ředěny vodou z řek a potoků. Přítok na ČOV je hydraulicky limitován kapacitou povodňové čerpací stanice, která v sestavě tří čerpadel je nepřetržitém provozu od nedělního rána. Po poklesu hladiny ve Vltavě na úroveň odtokového žlabu bude ihned obnoven gravitační průtok čistírnou a navýšen nátok vod z kanalizace.

3. Hlavní kanalizační čerpací stanice u Dlouhého mostu je stále mimo provoz. S obnovou provozu je uvažováno zítra, pokud to pokles hladiny v řece Vltavě dovolí.

4. Dnes byl obnoven provoz kanalizační čerpací stanice v Opatovicích. I ostatní kanalizační čerpací stanice jsou v provozu.

5. Odlehčovací komory na kanalizaci plní svou funkci. Komory jsou pracovníky provozu často kontrolovány. Zároveň pod výústními objekty odlehčovacích stok provozní pracovníci odstraňují naplavené předměty, které by omezovaly odtok.

6. Odvádění odpadních vod je na převážné většině území města zajištěno. U některých nemovitostí se projevuje zpětné vzdutí hladiny do sklepů a snížených podlaží.

7. Zlatá stoka: Stále je uzavřen nátok do stoky z náhonu u Stecherova mlýna. Stoka je však zaplavena vodou z okolních polních pozemků. Po opadnutí vody bude nutno provést celkové pročištění stoky.