Bezpečnostní inspekce a audity

 

Bezpečná dopravní infrastruktura by měla být jednou z priorit všech zainteresovaných orgánů státní správy, organizací a dalších subjektů. Tato část projektu IPOD pojednává o dopravně bezpečnostních závadách na stávající síti komunikací a na připravovaných stavbách resp. ve zpracovaných projektových dokumentacích.

Na základě zpracovaných metodik řešení nehodových a rizikových lokalit a metodik o provádění bezpečnostních inspekcí a bezpečnostních auditů bylo vybráno:

 • 19 stávajících křižovatek, které byly podrobeny procesu bezpečnostní inspekce
 • 11 připravovaných staveb, jejichž projektové dokumentace prošly bezpečnostním auditem.
 • Zároveň byla navrhnuta dopravně-inženýrská a stavebně-technická opatření ke snížení vzniku dopravních nehod a zvýšení bezpečnosti řešených lokalit.
 • Základní cíle řešení:
 • snížení dopravní nehodovosti na místech křížení motorové dopravy a pěšími a cyklisty;
 •  zavedení relativně nové metodiky bezpečnostních auditů a inspekce do procesu projektové přípravy novostaveb a rekonstrukcí;
 • provázanost s investičními a organizačními opatřeními v rámci IPOD;
 • sestavení priorit realizace opatření na základě provedených auditů a inspekcí.

Výchozí materiál, který se věnuje bezpečnosti dopravy, je zpracován jako samostatná, sedmá část projektu IPOD pod názvem „Bezpečnost silničního provozu“. Každá z provedených analýz je doprovázena popisem a schématickým znázorněním hlavních bezpečnostních nedostatků.

                   Bezpečnostní inspekce

Jedná se o systematickou kontrolu stávajících pozemních komunikací, prováděnou vyškoleným pracovníkem (bezpečnostním inspektorem) nebo týmem dopravně bezpečnostních expertů za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravních nehod. Cílem inspekce je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů.

Bezpečnostní inspekci byly podrobeny křižovatky:

Pražská x Okružní, Strakonická x Levobřežní, Mánesova x Lidická, Levobřežní x Husova, Strakonická x Průběžná,  Pražská x Strakonická, Nádražní x Pekárenská, Nádražní x Rudolfovská, Mánesova x Čechova, Mánesova x F.A. Gerstnera, Na Sadech x Žižkova, A. Barcala x M. Horákové, Husova x vjezd ZŽ, Pražská x Opatovická, Nádražní x Jírovcova, Lidická x Dukelská, Husova x O. Nedbala, Husova x Sovy, rondel u Globusu.

Přehled nejčastějších závad:

Nevyznačené / nejasné vodorovné dopravní značení v prostoru křižovatky

 • zhoršuje orientaci řidiče v křižovatce
 •  zvětšuje kolizní plochy křižovatky

Tato závada byla zjištěna u všech posuzovaných křižovatek mimo Lidická × Dukelská a Husova × A. Sovy.

Ztížené rozhledy vlivem přerostlé zeleně a pevných překážek

 • zakrývají výhled na chodce
 • brání přehledu o dění v křižovatce
 • při vypnutém SSZ vedou k přehlédnutí vozidla s  předností v jízdě

Tato závada byla zjištěna u všech posuzovaných křižovatek mimo Mánesova × Lidická, Levobřežní × Husova, Na Sadech × Žižkova a rondel u Globusu.

Velké plochy v křižovatce

 •  jsou nepřehledné při větším počtu vozidel v křižovatce
 • zhoršují orientaci řidiče v křižovatce zejména při odbočení
 • zvětšují kolizní plochy křižovatky

Tato závada byla zjištěna u křižovatek: Pražská × Okružní, Mánesova × Lidická, Levobřežní × Husova, Pražská × Strakonická, Nádražní × Rudolfovská, Na Sadech × Žižkova, Husova × O. Nedbala a rondel u Globusu.

Široké jízdní a řadící pruhy

 • psychologicky zvyšují rychlost projíždějících vozidel
 • prodlužují přechody pro chodce

Tato závada byla zjištěna u všech posuzovaných křižovatek mimo Nádražní × Rudolfovská, Mánesova × F.A. Gerstnera, Na Sadech × Žižkova, Lidická × Dukelská a Husova × O. Nedbala.

Velké délky nedělených přechodů pro chodce

 •  jsou nebezpečné pro přecházející chodce, při vyšší intenzitě dopravy nelze přejít celou ulici najednou
 • zhoršují bariérový efekt komunikace v území

Tato závada byla zjištěna u všech posuzovaných křižovatek mimo Strakonická × Levobřežní, Mánesova × Čechova, A. Barcala × M. Horákové, Lidická × Dukelská, Husova × O. Nedbala a rondel u Globusu.

Přecházení chodců mimo určená místa

 • ohrožuje všechny účastníky silničního provozu
 • je vysoce rizikovým jevem
 • signalizuje nesoulad organizace dopravy se skutečnou potřebou

Tato závada byla zjištěna u křižovatek: Strakonická × Průběžná, Na Sadech × Žižkova a Husova × A. Sovy.

Vysoce nebezpečné přecházení chodců mimo určená místa je rovněž v přednádražním prostoru. Na tento kritický jev upozornila analýza pěší dopravy IPOD. Návrh na koncepční řešení celého přednádraží je součástí krátkodobých opatření organizace dopravy, proto lokalita nebyla zahrnuta do seznamu míst podrobených bezpečnostní inspekci.

Nevhodné svislé dopravní značení

 • zakrývá výhled na chodce a nebo ostatní dění v křižovatce

Tato závada byla zjištěna u křižovatek: Pražská × Okružní, Pražská × Strakonická, Nádražní × Pekárenská, A. Barcala × M. Horákové.

Nedostatečné signalizační zařízení

 • u dělených přechodů s nedostatečnou šířkou ochranného ostrůvku neumožňuje chodcům přejít ulici najednou
 • u zatížených odbočovacích proudů chybí samostatné fáze světelného řízení křižovatky

Tato závada byla zjištěna u křižovatek: Pražská × Okružní, Mánesova × Lidická, Nádražní × Rudolfovská, Mánesova × Čechova, Na Sadech × Žižkova, Nádražní × Jírovcova a A. Barcala × M. Horákové.

Krátké průpletové úseky

 • nastavují vozidlo do slepého úhlu vůči proudu s předností v jízdě
 • neumožňují vozidlům plynulý průjezd křižovatkou

Tato závada byla zjištěna u křižovatek: Strakonická × Levobřežní, Pražská × Strakonická a rondel u Globusu.

Krátké připojovací pruhy

 • nastavují vozidlo do slepého úhlu vůči proudu s předností v jízdě
 • neumožňují plynulý průjezd křižovatkou

Tato závada byla zjištěna u křižovatek: Pražská × Okružní, Pražská × Strakonická, Nádražní × Jírovcova a rondel u Globusu.

Nefunkční odvodnění / poruchy povrchu vozovky

·           mohou vést k rizikovému chování chodců

Tato závada byla zjištěna u křižovatek: Mánesova × Lidická, Mánesova × F.A. Gerstnera a Pražská × Opatovická.

Pevné nechráněné překážky

 • ·           jsou potenciálním rizikem při dopravních nehodách

Tato závada byla zjištěna u křižovatek: Strakonická × Levobřežní, Nádražní × Rudolfovská, Husova × A. Sovy a rondel u Globusu.

Chybějící / špatně provedené bezbariérové prvky a prvky pro nevidomé a slabozraké

 •  znemožňují překonání komunikace po přechodu pro chodce
 • jsou rizikem pro neočekávaný pohyb osoby v dopravním prostoru

Tato závada byla zjištěna u všech posuzovaných křižovatek mimo Strakonická × Levobřežní.

K odstranění zjištěných závad by měly vést úpravy vybraných silničních křižovatek a přechodů, které již chystá město České Budějovice. Na přípravu nezbytné projektové dokumentace již město zažádalo o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury. Více v rubrice:

Archiv příspěvků

Bezpečnostní audity

Jedná se o analýzy připravované projektové dokumentace v zájmu nápravy bezpečnostních nedostatků ještě ve fázi přípravy stavby. Systematická procedura vnáší do procesu dopravního plánování a projektování nejnovější znalosti o bezpečném utváření pozemních komunikací za účelem prevence dopravních nehod a kolizí.

Bezpečnostnímu auditu byly podrobeny projektové dokumentace staveb:

Přeložka sil. II/157, 4. stavba (Zanádražní komunikace, 4. etapa), Přeložka sil. II/157, 5. stavba (Zanádražní komunikace, 5. etapa), Přeložka sil. II/157, 6. stavba (Zanádražní komunikace, 6. etapa), Přeložka III/14539 (Propojení ul. M. Horákové – Strakonická), Přeložka III/0341 (Hlinský přivaděč), I/34 propojení dopravních okruhů, České Budějovice; Okružní křižovatka sil. I/34 s ul. Okružní, Křižovatka sil. I/3 - Centrum Dlouhá louka (Sportovní hala), Dopravní připojení zóny Dlouhá louka - jih na sil. I/3, Křižovatka sil. I/20 s MK Krčínova (LIDL), Úsek sil. I/3 Pražská od ul. Opatovická k ul. K rybníku, Přeložka sil. III/14322 - 2. etapa vč. OK I/3 Litvínovická.

Hlavní bezpečnostní závady v auditovaných projektech:

 • umístění a délka přechodů pro chodce;
 • široké jízdní pruhy/ velké plochy v křižovatkách;
 • nejasné/ chybějící bezpečnostní prvky pevných překážek;
 • nejasné/ chybějící zádržné prvky na mostech;
 • návrhové prvky okružních křižovatek;
 • nebezpečné křížení, sjezdy, napojení;
 • nejasné/ chybějící bezbariérové prvky a prvky pro nevidomé a slabozraké.