Bioodpady a malá zařízení

 

Ve zkratce BRKO neboli „Biologicky rozložitelné odpady“.

Co vlastně bioodpad je? Zbytky posekané trávy, listí ze stromů, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, sedlina z kávy, uvadlé květiny, kousky větviček apod. A co s nimi ?

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění  stanovuje opatření   pro  předcházení  vzniku odpadů a § 10a umožňuje obcím stanovit ve své samostané působnosti obecně závaznou vyhláškou  systém komunitního kompostování a způsob využití rostlinných zbytků tak, aby tyto nepřicházely do skládek. Zbytky rostlin se tedy nestávají odpadem, ale zeleným kompostem, který lze následně využít ke hnojení.

Kde takovéto zbytky zpracovat? V tzv. malých zařízeních, která zpracovávají využitelné biologicky rozložitelné odpady od občanů a zejména z obecní zeleně, parků a zahrad v množství, které nepřesahuje 10 tun těchto odpadů na jednu zakládku. Roční  množství  takto  zpracovaných  odpadů nesmí přesáhnout 150 tun. Takováto zařízení nepotřebují souhlas příslušného Krajského úřadu k provozu tohoto zařízení. Lze jej zřídit a provozovat pouze na základě souhlasného vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností § 79 odst. 4 písm.e zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Vyhláška 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými uvádí seznam bioodpadů využitelných v těchto zařízeních včetně stanovení technických a technologických požadavků na kompostárny a bioplynové stanice.

Ing. Šimůnek, odbor ochrany životního prostředí, tel. 386 801 120