Celníci budou vymáhat exekuce pro město

Celní správa měla podle předběžné dohody od 1. února 2013 začít pro město České Budějovice vymáhat pohledávky, které vznikají v rámci přenesené působnosti státní správy.

„Novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, přináší změny ve způsobu provádění exekucí. Zanikla totiž možnost je provádět soudními vykonavateli. I nadále sice můžeme sami zajistit vymáhání pohledávek, a to formou daňové exekuce i prodeje movitých věcí či nemovitostí, ale v případě prodeje nedisponujeme nezbytným personálním obsazením, provozním vybavením a skladovými prostory. Ze zákona se proto nabízí možnost využít k vymáhání pohledávek soudního exekutora. V souladu se základními zásadami správy daní je však magistrát povinen volit nejméně zatěžující cestu k vymožení dluhu, kterou je schopen zabezpečit. A tou je nově možnost požádat o provedení exekuce místně příslušného obecného správce daně, kterým je v tomto případě Celní úřad pro Jihočeský kraj,“ přibližuje změnu zákona předsedkyně finančního výboru zastupitelstva Petra Šebestíková (TOP 09).

„Tím, že se obrátíme s žádostí na vymožení dluhu na celní správu, přispíváme k větší ochraně dlužníka. Při využití exekutora jsou totiž náklady ve značném nepoměru k vymáhané pohledávce,“ konstatuje 1. náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Miroslav Joch (ČSSD) a dále přibližuje, že při jednání s představiteli Celního úřadu pro Jihočeský kraj padlo ujištění, že se celníci spolupráci nebrání.Chybíjim však metodický postup, jež by provádění exekucí řešil. Navíc tento postup musí být jednotný pro celou Českou republiku, protože podle celníků lze předpokládat, že se na ně s obdobnou žádostí obrátí i další obecní úřady. V tuto chvíli je ale jasné, že se předběžně dohodnutý termín nepodaří dodržet, protože jednání na Generálním ředitelství cel nebyla dosud uzavřena.

Vymáháním pohledávek vzniklých magistrátu města v rámci jeho výkonu přenesené působnosti státu se zabývají správní a finanční odbor.

„Správní odbor vymáhá pohledávky vzniklé z rozhodnutí vydaných v rámci správních řízení , například pokuty za dopravní delikty, za narušení občanského soužití a další. Ročně vymáhá asi jeden tisíc takových pohledávek, z čehož zhruba polovinu tvoří dopravní delikty. Pro rok 2013 lze předpokládat, že v souvislosti s legislativními změnami, hlavně kvůli zrušení institutu „osoby blízké“, se počet dopravních deliktů navýší. Většinu nezaplacnebyla zahájena daňová exekuceených pokut pak tvoří delikty proti občanskému soužití. Aktuálně eviduje správní odbor přibližně dvě stě pohledávek, u nichž prozatím nebyla zahájena daňová exekuce,“ přibližuje náměstek Joch.

Finanční odbor vymáhá v rámci výkonu přenesené působnosti státu pohledávky vzniklé z daňových řízení, tedy ze správy místních poplatků, které budou nadále vymáhány vlastními úředníky formou daňové exekuce. „Dále vymáhá pohledávky vzniklé z rozhodnutí ve správních řízeních ostatních odborů magistrátu a pokuty městské policie na místě nezaplacené, a to přibližně ve výši cca 1.500 blokových pokut udělených městskou policií ve zkráceném správním řízení v hodnotě cca 700 tisíc korun za rok a kolem 350 pohledávek ze správních řízení vedených ostatními odbory magistrátu, jedná se například o  pokuty udělené odbory památkové péče, dopravy a silničního hospodářství, ochrany životního prostředí, stavebním úřadem a obecním živnostenským úřadem,“ vysvětluje Petra Šebestíková.